"entry" vertalen - Pools

EN

"entry" in het Pools

EN entry
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

The entry into force of the Lisbon Treaty was the key event of 2009.
Najważniejszym wydarzeniem roku 2009 było wejście w życie traktatu z Lizbony.
Yes, entry into the Schengen area brings them real benefit.
Tak, wejście do strefy Schengen jest prawdziwym dobrodziejstwem dla obywateli.
Perhaps now is the right moment for them to reassess their entry into the Euro Zone.
Być może teraz jest odpowiedni moment, aby ponownie przeanalizowali wejście do strefy euro.
entry (ook: inscription, item, record)
Covered by Annex II entry for authorised food additives with an E number (E339)
objęty aneksem II, wpis dla dodatków żywnościowych z nr E (E339)
These two lines are considered a single entry in the file.
Te dwa wiersze stanowią jeden wpis w pliku.
Individuals applying for an entry in the business register are required to submit an application for an entry in the register.
Osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zobowiązana jest złożyć wniosek o wpis do ewidencji.
Przeczytam hasło ze słownika synonimów.
A ticket to gain entry to the temple of Preah Vihear costs five dollars.
Bilet wstępu do świątyni Preah Vihear kosztuje 5 dolarów.
On 31 August, 75 Somalis were refused entry to Libya.
31 sierpnia Libia odmówiła wstępu 75 Somalijczykom.
The principal way to combat illegal immigration is to open up legal channels for entry into the European Union.
Podstawową metodą walki z nielegalną imigracją jest otwarcie legalnych kanałów wstępu na terytorium Unii Europejskiej.
It relates to reducing the delay for notifying entry into port from four hours to one hour.
Odnosi się on do skrócenia czasu wyprzedzającego zgłoszenie wejścia do portu z czterech godzin do jednej godziny.
This new budget line will therefore be included using a token entry (p.m.).
Ta nowa pozycja budżetowa będzie zatem uwzględniona w formie zapisu symbolicznego (p.m.).
Business units keep accounts in accordance with double-entry rules.
Jednostki prowadzą rachunkowość zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.

2. financiën

entry (ook: item)

Voorbeeldzinnen voor "entry" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishYou can include multiple Disallow lines and multiple user-agents in one entry.
W jednym wpisie można podać wiele wierszy Disallow i wiele wierszy User-agent.
EnglishMacedonian citizens' entry into the EU countries has become an urgent problem.
Prawo wjazdu obywateli macedońskich do państw UE stało się pilnym problemem.
EnglishIf they manage to prove it, they should be issued with an entry visa on the spot.
Jeżeli uda im się to udowodnić, powinni na miejscu otrzymać wizę wjazdową.
EnglishThe entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
EnglishAs for the entry/exit system, I believe that we should be more cautious.
Jeśli chodzi o system wjazdu/wyjazdu, to uważam, że musimy działać ostrożniej.
EnglishFollowing entry into the European Union Polish shipyards received State aid.
Po wejściu do Unii Europejskiej polskie stocznie otrzymały pomoc publiczną od państwa.
EnglishThe future of Europe will be played out with the entry into force of the Treaty of Lisbon.
Przyszłość Europy ukształtuje się wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego.
EnglishThe amending budget is the outcome of the entry into force of the Treaty of Lisbon.
na piśmie. - (EL) Budżet korygujący jest wynikiem wejścia w życie traktatu lizbońskiego.
EnglishLet me give two specific examples: the re-entry ban, which is set for five years.
Pozwolę sobie podać dwa szczególne przykłady: zakaz ponownego wjazdu, ustalony na pięć lat.
EnglishFrom the entry into force of the Treaty, Commission delegations will become EU delegations.
Od momentu wejścia w życie traktatu delegacje Komisji staną się delegacjami UE.
EnglishThat is the logical consequence of the entry into force of the Treaty of Lisbon.
Jest to logiczna konsekwencja wejścia w życie traktatu lizbońskiego.
EnglishWritten declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutes
Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
EnglishIndeed this corresponds to the entry into force of the Euro VI emission standards.
W istocie zbiega się w czasie z wejściem w życie normy emisji Euro VI.
EnglishThe Swedish Presidency played a crucial role in the entry into force of the Lisbon Treaty.
Prezydencja szwedzka odegrała istotną rolę w wejściu w życie traktatu lizbońskiego.
EnglishDue to the delayed entry into force of the Treaty of Lisbon, this will be no easy task.
Z powodu opóźnienia wejścia w życie traktatu lizbońskiego nie będzie to łatwe zadanie.
EnglishYoung people must be given help and support in securing entry to the world of work.
Młodym ludziom trzeba pomóc i wspierać ich w bezpiecznej integracji ze środowiskiem pracy.
EnglishWritten statements for entry in the register (Rule 116): see Minutes
Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
EnglishThis new budget line will therefore be included using a token entry (p.m.).
Ta nowa pozycja budżetowa będzie zatem uwzględniona w formie zapisu symbolicznego (p.m.).
EnglishPhysicians were allowed to change their patient's NRTI regimen upon entry into the study.
Po włączeniu pacjenta do badania lekarzom zezwalano na zmianę schematu leczenia NRTIs.
EnglishThat is going to remain the same after the entry into force of the Lisbon Treaty.
Zasada ta się nie zmieni po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.