"constituted" vertalen - Pools

EN

"constituted" in het Pools

EN constituted
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

constituted (ook: obligated)
constituted (ook: erect, established)

Synoniemen (Engels) voor "constituted":

constituted

Voorbeeldzinnen voor "constituted" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThese results, though not mature, constituted the protocol defined final analysis.
Wyniki analizy, jakkolwiek nie ostateczne, leżą u podłoża końcowej oceny definiującej protokół badania.
EnglishFor storage conditions of the constituted suspension see section 6.3.
Warunki przechowywania przygotowanej zawiesiny patrz punkt 6. 3.
EnglishShake the closed bottle of constituted suspension for approximately 10 seconds before use.
Przed każdym użyciem wstrząsnąć zamkniętą butelką z rozpuszczoną zawiesiną przez około 10 sekund.
EnglishShake the closed bottle of constituted suspension for approximately 10 seconds before each use.
Przed każdym użyciem wstrząsać zamkniętą butelką z rozpuszczoną zawiesiną przez około 10 sekund.
EnglishVFEND suspension is constituted if it is in a liquid form.
Zawiesina Vfend jest przygotowana, jeśli występuje w postaci płynnej.
EnglishPlease note that the re- constituted granules will normally produce a milky white suspension.
Granulat po rozpuszczeniu tworzy zwykle mleczną zawiesinę.
EnglishLet us not forget that at its inception the European Union was constituted around problems other than this.
Pamiętajmy, że Unia Europejska w swoich narodzinach konstytuowała się wokół innych problemów.
Englishsuspension when constituted with water as recommended.
w wodzie zgodnie z zaleceniami, objętość zawiesiny wynosi 70 ml.
Englishml of the constituted suspension contains 40 mg voriconazole.
ml rozpuszczonej zawiesiny zawiera 40 mg worykonazolu.
EnglishLast Sunday, the generals constituted their own government which, in my view, must be regarded as illegitimate.
Ubiegłej niedzieli generałowie utworzyli własny rząd, który moim zdaniem należy uznać za nielegalny.
EnglishEach bottle contains 45g powder for oral suspension providing 70 ml of suspension when constituted.
Butelka zawiera 45 g proszku do sporządzania zawiesiny doustnej, po rozpuszczeniu objętość zawiesiny wynosi 70 ml.
EnglishThe conference was held directly under the auspices of the Presidency and constituted one of the Presidential events.
Konferencja odbyła się pod patronatem prezydencji i stanowiła jedno z wydarzeń zorganizowanych przez prezydencję.
EnglishOnce constituted, VFEND oral suspension should only be administered using the oral syringe supplied with each pack.
Po rozpuszczeniu Vfend zawiesina doustna powinna być podawana jedynie przy użyciu strzykawki dołączonej do opakowania.
EnglishThe transposition has constituted a challenge for Member States mainly because it affects more than 800 different professions.
Transpozycja stanowiła wyzwanie dla państw członkowskich głównie dlatego, że dotyczy ona ponad 800 różnych zawodów.
EnglishIn addition, over the past three years, Iranian sentences have constituted over two thirds of all sentences of this type in the world.
Co więcej, w ciągu ostatnich 3 lat ponad dwie trzecie takich wyroków wydanych na świecie to wyroki w Iranie.
EnglishThey were constituted by the transfer of assets to the ECB by the national central banks (NCBs) which joined the Eurosystem at the time.
Złożyły się na nie aktywa przekazane do EBC przez krajowe banki centralne wchodzące wówczas do Eurosystemu.
EnglishWrite the date of expiration of the constituted suspension on the bottle label (the shelf-life of the constituted suspension is 14 days).
Zapisać datę rozpuszczenia proszku na naklejce butelki (okres ważności rozpuszczonej zawiesiny wynosi 14 dni).
EnglishBut when they look at how it is organised and constituted today, they are not impressed with its organisation or its disposition.
Kiedy jednak przyglądają się jej obecnej organizacji i formie, nie są pod wrażeniem ani tej organizacji, ani nastawienia.
English. - Madam President, the tsunami and earthquake that hit Japan last March constituted a major tragedy.
komisarz - Pani Przewodnicząca! Tsunami i trzęsienie ziemi, które dotknęły Japonię w marcu zeszłego roku, to poważna tragedia.
EnglishWrite the date of expiry of the constituted suspension on the bottle label (the shelf-life of the constituted suspension is 14 days).
Zapisać termin ważności przygotowanej zawiesiny na naklejce butelki (termin ważności przygotowanej zawiesiny wynosi 14 dni).