"to congratulate" vertalen - Pools

EN

"to congratulate" in het Pools

EN to congratulate
volume_up
[congratulated|congratulated] {werkwoord}

to congratulate
Many Members in this Chamber will congratulate themselves on having obtained a 2.9% increase for the EU budget 2011.
Wielu posłów w tym Parlamencie będzie sobie gratulować uzyskania 2,9 % wzrostu w budżecie UE na rok 2011.
I congratulate the rapporteur and the shadow rapporteur as well the Commissioner.
Gratuluję sprawozdawcy oraz współsprawozdawcom, jak również panu komisarzowi.
I congratulate you on the balanced findings of the draft resolution.
Gratuluję Państwu wyważonego charakteru ustaleń zawartych w projekcie rezolucji.
to congratulate (ook: to acknowledge)
volume_up
pozdrowić {perf. ww.}
to congratulate (ook: to wish, to give one’s best wishes)
volume_up
powinszować {perf. ww.}

Voorbeeldzinnen voor "to congratulate" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishFinally, I would like to congratulate both authors on a superbly prepared document.
Na koniec chciałam pogratulować obu autorkom znakomicie przygotowanego dokumentu.
EnglishI congratulate the EIB on its successful activities and ambitious business plan.
Gratuluję też EBI w związku ze skuteczną działalnością i ambitnym planem biznesowym.
EnglishThis change creates a high quality instrument, and I congratulate Mrs Weiler.
Poprawka ta daje nam wysokiej jakości instrument i gratuluję pani poseł Weiler.
EnglishI congratulate the rapporteur and the shadow rapporteur as well the Commissioner.
Gratuluję sprawozdawcy oraz współsprawozdawcom, jak również panu komisarzowi.
EnglishI would like to congratulate my colleague Mr Albertini and make a few comments.
Pragnę pogratulować mojemu koledze, panu posłowi Albertiniemu i zgłosić kilka uwag.
EnglishMr President, I would once again like to congratulate you on your election.
Panie przewodniczący! Chciałabym raz jeszcze pogratulować panu pańskiego wyboru.
EnglishI congratulate the rapporteur, Mr Rapkay, for his report and the work he has done.
Gratuluję sprawozdawcy, panu Rapkayowi, jego sprawozdania i wykonanej pracy.
EnglishFinally, I would like to congratulate Mrs Klaß on a very well-compiled report.
Na koniec chciałam pogratulować pani Klaß bardzo dobrze przygotowanego sprawozdania.
EnglishFinally, I would like to congratulate the rapporteur, Mrs Matias, on a good report.
Na koniec chciałabym pogratulować pani sprawozdawczyni Matias dobrego sprawozdania.
English(HU) Madam President, first of all, I would like to congratulate Mrs Járóka.
(HU) Pani Przewodnicząca! Przede wszystkim, pragnę pogratulować pani poseł Járóce.
EnglishI therefore wish to congratulate the people of Cape Verde and their government.
Dlatego też pragnę pogratulować ludności Republiki Zielonego Przylądka i jej rządowi.
EnglishI would once again like to congratulate the rapporteur, Mrs Riera Madurell.
Chciałbym jeszcze raz pogratulować sprawozdawczyni, pani poseł Riera Madurell.
EnglishI should like sincerely to congratulate all the MEPs who have just been elected.
Chciałbym szczerze pogratulować wszystkim posłom do PE, którzy właśnie zostali wybrani.
EnglishMr President, I would like to congratulate the rapporteurs, as others have done.
Panie przewodniczący! Tak jak inni, chciałbym pogratulować sprawozdawcom.
EnglishOn this point, I wish to congratulate us all, including Parliament and the Commission.
Przy tej okazji chcę pogratulować nam wszystkim, włącznie z Parlamentem i Komisją.
EnglishUp to this point I also support the rapporteur and I would like to congratulate her.
W tym zakresie popieram także sprawozdawczynię i chciałbym jej pogratulować.
English(PL) Mr President, I congratulate you on your election, and on a good speech.
(PL) Panie Przewodniczący! Gratuluję wyboru, gratuluję dobrego wystąpienia.
English(RO) Ladies and gentlemen, first of all I would like to congratulate the Rapporteurs.
(RO) Panie i panowie! Przede wszystkim, chciałbym pogratulować sprawozdawcom.
EnglishMr President, first of all I would like to congratulate both rapporteurs.
Panie przewodniczący! Po pierwsze chciałbym pogratulować obydwojgu sprawozdawcom.
EnglishTherefore I congratulate those involved in the work of the Hungarian Presidency.
Gratuluję zatem osobom uczestniczącym w pracach prezydencji węgierskiej.