EN concerns
volume_up
{meervoud}

concerns (ook: fears)
volume_up
obawy {v mv}
Health concerns associated with electromagnetic fields (short presentation)
Obawy dotyczące wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie (krótka prezentacja)
However, there are concerns about the increasing number of resistant bacteria.
Jednak pojawiają się obawy związane z coraz większą opornością bakterii.
the CHMP referral procedure, successfully addressed the CHMP concerns,
przedstawione podczas procedury arbitrażowej, skutecznie rozwiały obawy CHMP,
concerns (ook: goings-on, matters, points, things)
volume_up
sprawy {v mv}
We have succeeded in incorporating important social democratic concerns into the report.
Zdołaliśmy uwzględnić w sprawozdaniu ważne sprawy o charakterze społeczno-demokratycznym.
These are concerns and areas which we can only deal with by acting together.
Istnieją sprawy i obszary, które możemy rozwiązać tylko poprzez wspólne działanie.
This report concerns an important matter.
Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy ważnej sprawy.
concerns (ook: worries)
volume_up
troski {v mv}
Both these concerns were pointed out most firmly this morning.
Dziś rano obydwie te troski zostały zaakcentowane najsilniej.
We are duty bound to answer their day-to-day concerns and their anxieties over the future.
Jesteśmy zobowiązani odpowiedzieć na ich codzienne troski i ich niepokój o przyszłość.
We likewise share the concerns and hopes summarised in the concluding document of the Kigali meeting.
Ponadto podzielamy troski i nadzieje podsumowane w kończącym dokumencie zebrania w Kigali.
It takes into account the concerns of Parliament raised in your resolutions.
Uwzględnia niepokoje Parlamentu Europejskiego wyrażone w rezolucjach.
What we are trying to do is respond to African concerns and aspirations and nothing else.
Próbujemy tylko zareagować na niepokoje i aspiracje Afryki.
These are legitimate concerns which we agree with in part.
To uzasadnione niepokoje, z którymi częściowo się zgadzamy.

Voorbeeldzinnen voor "concerns" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

English. - We understand and share concerns about the trade in seal products.
na piśmie. - Rozumiemy i podzielamy zastrzeżenia dotyczące handlu produktami z fok.
EnglishThe first and foremost of them concerns citizens' rights and fundamental freedoms.
Pierwsza i najważniejsza z nich dotyczy praw obywateli i podstawowych wolności.
EnglishOne aspect of this issue concerns the employment and role of women in industry.
Problem ten ma także swój wymiar dotyczący zatrudnienia i roli kobiet w przemyśle.
EnglishHowever, the research and transport infrastructures are also important concerns.
Infrastruktura w dziedzinie badań i transportu także stanowi ważną kwestię.
EnglishIt concerns the debate about the recent situation in international financial markets.
Dotyczy on debaty nad niedawną sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych.
EnglishAfter all, this directive concerns health and safety and not parental leave.
Ta dyrektywa dotyczy wszak zdrowia i bezpieczeństwa, a nie urlopu rodzicielskiego.
EnglishThis obligation concerns, first and foremost, the economic recovery and employment.
Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim naprawy gospodarczej i wzrostu zatrudnienia.
EnglishOne of Mr Rivellni's proposals concerns the discharge of the European Council.
Jeden z wniosków pana posła Rivelliniego dotyczy absolutorium dla Rady Europejskiej.
EnglishThe second area of added value concerns solidarity and the third concerns energy.
Drugi obszar wartości dodanej dotyczy solidarności, natomiast trzeci dotyczy energii.
EnglishPart 1 concerns the Clean Development Mechanism (CDM) projects in the chain.
Część pierwsza dotyczy projektów mechanizmu czystego rozwoju (CDM) w łańcuchu.
EnglishIt specifically concerns the movement of persons across the Czech-German border.
W szczególności dotyczy to przepływu osób przez granicę czesko-niemiecką.
EnglishThe Green Paper that we published precisely addresses some of these real concerns.
Zielona księga, którą opublikowaliśmy, dokładnie porusza wiele z tych poważnych obaw.
EnglishWhatever the merits of his resignation, I share the concerns that he expresses.
Bez względu na powód tej rezygnacji, chcę powiedzieć, że podzielam opinie pana Davisa.
EnglishThis concerns the so-called Internal Market Scoreboard or internal market test.
Chodzi tu o tak zwaną tabelę wyników rynku wewnętrznego czyli test rynku wewnętrznego.
EnglishThis also concerns the fundamental idea of European cooperation - free movement.
Dotyczy ono także podstawowej koncepcji współpracy europejskiej - swobodnego przepływu.
EnglishToday's report concerns one of the European Union's most important policies.
Dzisiejsze sprawozdanie dotyczy jednej z najważniejszych polityk Unii Europejskiej.
EnglishThis mainly concerns those chapters where opening benchmarks have been set.
Chodzi głównie o rozdziały, do których zostały przydzielone kryteria otwarcia.
EnglishMy second point concerns strengthening Frontex, as has already been mentioned.
Moja druga uwaga dotyczy wzmocnienia agencji Frontex, o czym była już mowa.
EnglishThe debate that we are holding here concerns the last dictatorship left in Europe.
Tematem obecnej debaty jest ostatnia dyktatura, która ostała się w Europie.
EnglishIt concerns me that we are not going as far as we might in our activities.
Niepokoi mnie, że w naszych działaniach nie idziemy tak daleko, jakbyśmy mogli.