EN compromise
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

The report is a good compromise; it is a European compromise.
Sprawozdanie stanowi dobry kompromis - kompromis europejski.
This proposal was a compromise, and we all know that compromises lead to compromises.
Przedmiotowy wniosek był kompromisem, a wszyscy wiemy, że kompromis budzi kompromis.
Unfortunately, this compromise does not offer this to a sufficient extent.
Niestety ten kompromis nie zapewnia takiej ochrony w wystarczającym zakresie.
Secondly, my understanding of conciliation is where two parties compromise their views in order to reach an agreement.
Po drugie, w moim rozumieniu pojednanie polega na tym, że dwie strony osiągają kompromis w zakresie swoich poglądów w celu osiągnięcia porozumienia.
compromise (ook: exception, extract)
Conservative MEPs can therefore support the compromise proposal as an exception, and in no way setting a precedent.
W związku z tym konserwatyści mogą w drodze wyjątku poprzeć ten kompromisowy wniosek, pod żadnym pozorem nie ustanawiając jednak precedensu.
Almost without exception we have found ourselves in agreement on pretty well every issue without any need to negotiate compromise amendments because we already had a close meeting of minds.
Prawie bez wyjątku zgadzaliśmy się ze sobą praktycznie co do każdej kwestii, bez potrzeby negocjowania kompromisowych poprawek, ponieważ od razu byliśmy zgodni w naszych poglądach.
I just want to correct one impression that I think Ms Kuneva gave, perhaps unintentionally: the package of compromise amendments on the table is supported with one exception only by this group.
Pragnę jeszcze skorygować sugestię, jaką być może nieumyślnie poczyniła pani Meglena Kuneva: złożony pakiet poprawek kompromisowych uzyskał poparcie grupy tylko z jednym wyjątkiem.
Our country cannot agree to an apparent compromise which simply slows down Poland's progress towards the auction system.
Na kompromis pozorny, w postaci jedynie spowolnienia dochodzenia Polski do systemu aukcyjnego, w naszym kraju nie ma zgody.
The deadlock is such that we need to make some compromises so that the two legislative partners in this can agree.
Jesteśmy w impasie, w związku z czym musimy poczynić pewne kompromisy, aby doprowadzić do zgody obydwu prawodawców.
There is one amendment, however, that does not go in the right direction, namely, your acceptance of the Council Presidency's compromise of around 5 000 tonnes.
Jest wszakże jedna poprawka, która nie idzie we właściwym kierunku, a mianowicie państwa zgoda na kompromis prezydencji Rady na poziomie około 5 tysięcy ton.
The compromise agreement does not achieve the ambition of a European Europe.
Kompromisowe porozumienie nie osiąga poziomu ambicji europejskiej Europy.
Nevertheless, a compromise was necessary to reach an agreement.
Tym niemniej, aby osiągnąć porozumienie, potrzebowaliśmy kompromisu.
I am also pleased with the compromise reached on aerial spraying.
Z zadowoleniem przyjmuję także porozumienie osiągnięte w sprawie opryskiwania z powietrza.
compromise (ook: consensus)
It is now up to the politicians to translate this debate into a consensus and a compromise.
Teraz to politycy powinni przełożyć tę debatę na konsensus i kompromis.
By means of the numerous joint motions and 22 compromises, we achieved a broad consensus.
Dzięki wielu wspólnym wnioskom i 22 kompromisom osiągnęliśmy szeroki konsensus.
Consensus was reached through a succession of compromises, with final amendments being subscribed by the main parliamentary groups without winners or losers.
Dzięki kolejnym kompromisom osiągnięto konsensus - ostateczne poprawki zyskały poparcie głównych grup parlamentarnych i nie było zwycięzców ani przegranych.
The compromise that was struck is that an exception will only be allowed if the air quality requirements are met.
Zawarto kompromis, że odstępstwo zostanie przyznane jedynie wtedy, jeżeli zostaną spełnione wymogi jakości powietrza.
Equality between citizens is a principle that Europe compromises on too often.
Równość wszystkich obywateli jest zasadą, od której Europa zbyt często czyni odstępstwa.
compromise (ook: concession, giving in)
All in all I think that everyone has to make concessions, but this is a good compromise and I would be pleased if this House could now vote for it with a large majority.
Zawsze ktoś musi pójść na ustępstwo, ale uważam, że ten kompromis jest dobry i ta Izba mogłaby teraz zagłosować za nim dużą większością.
compromise

Synoniemen (Engels) voor "compromise":

compromise
English

Voorbeeldzinnen voor "compromise" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe ensuing compromise proposals significantly enhanced the quality of the document.
Wynikłe kompromisowe wnioski znacząco przyczyniły się do jakości tego dokumentu.
EnglishWe must take the opportunity to reach a compromise under the French Presidency.
Musimy wykorzystać szansę na dojście do kompromisu podczas prezydencji francuskiej.
EnglishWithout a compromise on a peaceful solution, the future looks gruesomely violent.
Bez kompromisu w sprawie pokojowego rozwiązania, przyszłość rysuje się makabrycznie.
EnglishEvery rule adopted is the product of compromise, of protecting different interests.
Każdy przyjęty przepis jest efektem kompromisu oraz ochrony różnych interesów.
EnglishDo not be taken in, however: this text is not a compromise, but it is compromising.
Ale nie dajcie się nabrać: ten tekst nie jest kompromisem, jest kompromitacją.
EnglishA relevant provision on this issue has been introduced in the Presidency compromise.
Istotny warunek w tym zakresie wprowadzono w tekście kompromisowym prezydencji.
EnglishWe want to stick to this compromise text, which was intensively negotiated.
Trzymamy się tego tekstu kompromisowego, który był tak intensywnie negocjowany.
EnglishThat is why I support the adoption of the compromise on the Sartori report.
Z tego powodu popieram przyjęcie kompromisu odnośnie sprawozdania pani Sartori.
EnglishIn view of those advances, I would ask Members to support this compromise package.
Chciałabym prosić szanownych posłów o poparcie tego kompromisowego pakietu rozwiązań.
EnglishWe want to show that we are capable of giving an answer on this compromise.
Chcemy pokazać, że jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na temat tego kompromisu.
English. - I voted in favour of the compromise package on tyre labelling.
na piśmie. - Głosowałem za kompromisowym pakietem w sprawie oznakowania opon.
EnglishThere are some issues, however, that should not be subject to compromise.
Jednakże istnieje kilka zagadnień, które nie powinny być przedmiotem kompromisu.
EnglishThe Commission is in favour of the adoption of the compromise text by the colegislators
Komisja opowiada się za przyjęciem tekstu kompromisowego przez współprawodawców.
EnglishWith this compromise we have succeeded in stopping the trend in the aviation sector.
Dzięki temu kompromisowi udało się zatrzymać tendencję w sektorze lotnictwa.
EnglishAs part of that compromise, the Commission has agreed to make the following statement:
W ramach tego kompromisu Komisja zgodziła się złożyć następujące oświadczenie:
EnglishWhilst the outcome could have been better, we voted on an acceptable compromise.
Choć ostateczny rezultat mógł być lepszy, głosowaliśmy za tym akceptowalnym kompromisem.
EnglishIt required the will to do it plus the ability to accept the compromise required.
Wymagało to chęci oraz umiejętności zaakceptowania wymaganego kompromisu.
EnglishExcept will this not then compromise the promotion of high quality foods?
Tylko czy wtedy promocja żywności o wysokiej jakości nie zostanie skompromitowana?
EnglishIn my view, adopting the negotiating mandate is the best possible compromise.
Moim zdaniem przyjęcie mandatu negocjacyjnego jest optymalnym kompromisem.
EnglishTherefore, I wonder whether we can perhaps vote down that part of the compromise.
Dlatego zastanawiam się, czy nie moglibyśmy odrzucić w głosowaniu tej części kompromisu.