EN to come
volume_up
[came|come] {werkwoord}

1. algemeen

It has to come about as a result of reforms, investments, savings and changes.
To musi przyjść w wyniku reform, inwestycji, oszczędności i zmian.
So come on, Mr Cameron, come clean and tell us the truth.
Zatem śmiało, panie Cameron, proszę przyjść i przyznać się, jaka jest prawda.
And people are forced to come into the camps to get their safe drinking water.
Aby dostać pitną wodę, trzeba przyjść do obozu.
volume_up
dojść {perf. ww.}
I am sure that we can come to an arrangement in this regard.
Jestem przekonany, że zdołamy dojść do porozumienia w tej materii.
Then I think we may also come to these points.
Wówczas możemy dojść do takich wniosków.
It should, of course, have been easy for us to come to a sound agreement here.
Oczywiście powinniśmy nam być łatwo dojść do rozsądnego porozumienia w tej sprawie.
to come
volume_up
pójść {perf. ww.}
Here, Parliament and the Council have come to a stop.
W tym przypadku Parlament i Rada nie mogły pójść dalej.
Proszę pani, zechciałaby pani pójść ze mną.
We need to take things a step further when it comes to the interests of the citizens of the European Union.
Musimy pójść o krok dalej, gdy w grę wchodzą interesy obywateli Unii Europejskiej.
to come (ook: to come from)
Benefits are announced, without making it clear where they will come from.
Obwieszcza się korzyści, nie określając jednak dokładnie, skąd będą pochodzić.
Some of these resources are intended to come from a financial transaction tax (FTT).
Część tych zasobów ma pochodzić z podatku od transakcji finansowych.
The money has to come, essentially, from national budgets.
Środki finansowe muszą pochodzić przede wszystkim z budżetów krajowych.
Unfortunately the French presidency is unwilling to come to these meetings.
Niestety, prezydencja francuska nie chce przychodzić na te posiedzenia.
The kids would come in -- or we thought they would come in.
Dzieci miały przychodzić tak przynajmniej sądziliśmy.
I can fully understand that you did not wish to come here with a negative report.
Rozumiem, że nie chcieliście tu przychodzić ze złymi wieściami.
to come (ook: to arrive)
volume_up
przybyć {perf. ww.}
I am ready to come to you personally the same day to present the mandate.
Jestem gotowa przybyć osobiście tego samego dnia, aby przedstawić mandat.
He cannot come due to the well-publicised transport problems.
Nie zdołał przybyć z powodu znanych nam problemów komunikacyjnych.
We want to create the conditions for this now so that they can come and work together with us.
Chcemy teraz stworzyć warunki, ku temu, by mogli oni przybyć i pracować wraz z nami.
Y2K + 10 was coming, the baby boomers starting to retire.
Y2K + 10 nadchodził, wyż demograficzny zaczął przechodzić na emeryturę.
przechodzić do sedna sprawy
Then of course we come to the very difficult subject of EU-Russia relations.
Następnie oczywiście przechodzimy do niezwykle złożonego tematu stosunków UE-Rosja.
volume_up
wjechać {perf. ww.}
This list already exists, but the fact that Mr Lukashenko himself cannot come to the European Union is not very convincing.
Ta lista istnieje, ale fakt, że akurat pan Łukaszenka nie może wjechać do Unii Europejskiej, jest mało przekonywujący.
Festus therefore, having come into the province, after three days went up to Jerusalem from Caesarea.
Tedy Festus wjechawszy na państwo, po trzech dniach przyjechał do Jeruzalemu z Cezaryi.
And they came to Jerusalem with psalteries and harps and trumpets unto the house of Jehovah.
I wjechali do Jeruzalemu z harfami, i z cytrami, i z trąbami, do domu Pańskiego.
There are the resources which, as far as I know, come to over EUR 1 billion.
Są zasoby, które, o ile mi wiadomo, wynoszą ponad miliard euro.
Get out of there before the police come.
Wynoś się stąd zanim przyjdzie policja.
Today 2010, in volume, when we come to market, it is eight cents a mile.
Dzisiaj, w 2010 r., cena rynkowa wynosi ok. 5 centów za kilometr elektryczny.
I firmly believe that President Lukashenko should not come to Prague.
Głęboko wierzę, że prezydent Łukaszenka nie powinien przyjeżdżać do Pragi.
Może to był błąd by tu przyjeżdżać.
Next, we will be looking to sub-Saharan Africa and, eventually, everyone will be coming here.
Następnie zwrócimy się w stronę Afryki subsaharyjskiej i w końcu każdy będzie tu przyjeżdżać.
to come (ook: to attain)
The question is this: why do the refugees want to come in the first place?
Pytanie brzmi: przede wszystkim dlaczego uchodźcy chcą tu przybywać?
Criminals do not need to come through Lampedusa.
Przestępcy nie muszą przybywać przez Lampedusę.
The most important of these factors is the impunity with which aliens can come to Europe illegally.
Najważniejszym z nich jest bezkarność, z jaką cudzoziemcy mogą nielegalnie przybywać do Europy.
However, the same message needs to come from the Greek political establishment.
Ten sam komunikat musi jednak dobiegać ze strony greckiego politycznego establishmentu.
This was a crisis foretold, as indicated by the news coming from the USA.
Kryzys był do przewidzenia, ponieważ wskazywały na niego wieści dobiegające z USA.
The parliamentary term that is coming to an end can pride itself on its remarkable record.
W dobiegającej już końca kadencji Parlament odnotował na swoim koncie wiele ważnych dokonań.
volume_up
dopłynąć {perf. ww.}
to come
volume_up
zdarzać się {wed. imperf. ww.}
volume_up
napływać {imperf. ww.}
Some ports are open, and all the humanitarian aid should come via the east of Libya.
Niektóre porty są otwarte, a cała pomoc humanitarna powinna napływać przez wschodnią część Libii.
It was at a time when investment was coming in, India was feeling a little more confident about itself.
Był to okres kiedy zaczęły napływać inwestycje, a Indie nabierały pewności siebie.
And very quickly, some letters started coming back.
I bardzo szybko zaczęły napływać odpowiedzi.
Then you come up in this glass elevator right near the curtain wall.
Potem wjeżdżasz szklaną windą tuż przy ścianie kurtynowej.
According to Frontex, 90% of illegal immigrants who come to Europe enter via Greece.
Według danych agencji Frontex 90 % nielegalnych imigrantów przybywających do Europy wjeżdża przez Grecję.
to come
volume_up
nachodzić [nachodzę|nachodziłbym] {imperf. ww.} [spreek.]
I'll let you go this time... but you've got to promise never to come bothering me here again.
Puszczę cię teraz... ale obiecaj, że nigdy mnie nie będziesz nachodzić więcej.
to come (ook: to follow, to set in)
volume_up
nastać {perf. ww.}
If we really want this to come about, then we will be able to achieve it.
Jeśli naprawdę chcemy, by nastało, będziemy w stanie to osiągnąć.
The time has come for decisions about spending money from EU coffers to be made jointly.
Nastał czas współdecydowania o wydatkach z unijnej kasy, równocześnie jednak potrzeba czasu, aby ten mechanizm zaczął pracować.
Potem nastał kryzys gospodarczy.
volume_up
napłynąć {perf. ww.}
volume_up
nadjechać {perf. ww.}
to come (ook: to come off)
volume_up
mieć orgazm {imperf. ww.}
to come
volume_up
najść {perf. ww.} [spreek.]
Ladies and gentlemen, now that the acute crises and the institutional ups and downs are over, the time has come to take big decisions, and our margin for error is small.
Panie i panowie! Teraz, kiedy poważne kryzysy i międzynarodowe wzloty i upadki mamy już za sobą, naszedł czas, żebyśmy podjęli poważne decyzje, a nasz margines błędu jest niewielki.
volume_up
nadjeżdżać {imperf. ww.}
You see the sunbeams coming from the ventilation ducts and the train approaching.
Słońce wpada przez kanały wentylacyjne, nadjeżdża pociąg.
They did not look right or left to see if anything was coming - they looked up because they were afraid of what might come down from the sky.
Nie patrzyły w prawo i w lewo, aby sprawdzić, czy nic nie nadjeżdża - patrzyły w górę, ponieważ bały się tego, co może spaść z nieba.
Dobra nowina: nadjeżdża rydwan.
volume_up
dobiegnąć {perf. ww.}

2. "from"

to come
volume_up
wziąć się {wed. perf. ww.} (pojawić się)
Consequently, we have to come down hard on those behind it.
Dlatego musimy wziąć się poważnie za tych, którzy za nim stoją.
to come
volume_up
brać się [biorę się|brałbym się] {wed. imperf. ww.} (pojawić się)
Architecture for me has been an investigation of a multiplicity of forces that could come from literally any place.
Architektura dla mnie jest badaniem mnogości sił, które mogą brać się dosłownie z każdego miejsca.
So I think of -- we're kind of going from the out-of-copyright, library stuff, and Amazon.com is coming from the in-print world.
Zaczynamy wykraczać poza książki wolne od praw autorskich i brać się za książki o wyczerpanym nakładzie.

3. "to sth"

to come
volume_up
sięgnąć {perf. ww.} (do czegoś)
Yet when it comes to Greece, it was agreed that the country's situation must reach rock bottom before Brussels would be ready to actually help.
W przypadku Grecji jednak uzgodniono, że sytuacja tego kraju musi sięgnąć dna, zanim Bruksela będzie gotowa naprawdę pomóc.
(Laughter) And one night my daughter Eden came to me. ~~~ And as I lifted my leg out of bed, she reached for my crutches and handed them to me.
" (Śmiech) Pewnej nocy przyszła do mnie moja córka Eden, gdy podniosłem nogę z łóżka, sięgnęła po moje kule i mi je podała.
(Laughter) Another rock came into the Earth's atmosphere and this one blew up above the ground, several miles up above the surface of the Earth.
(Śmiech) Kolejna skała wpadła do atmosfery ziemskiej i eksplodowała zanim sięgnęła gruntu, kilka kilometrów nad powierzchnią Ziemi.
to come
volume_up
sięgać [sięgam|sięgałbym] {imperf. ww.} (do czegoś)
However, every time there is a crisis, this old chestnut is reeled out, and after a little while, we come to the conclusion that it is not a good idea.
Ilekroć nastaje kryzys, znów sięga się po ten ograny numer, lecz po pewnym czasie stwierdzamy, że to nie jest jednak dobry pomysł.
So this individual comes from a population that shares an origin with Neanderthals, but far back and then have a long independent history.
Więc ta osoba pochodzi z populacji, która ma wspólne pochodzenie z neandertalczykami, ale sięga ono dalej wstecz, a od tego momentu ma długą niezależną historię.
This report is fair and goes far enough to ensure that we will be kept busy during the coming months.
Jego treść jest na tyle słuszna i sięga w swym zakresie na tyle daleko, że będziemy mogli zajmować się nim przez najbliższe miesiące.

4. "by flying"

volume_up
dolecieć {perf. ww.}
Well, they’re still coming in from the back there; they’re still coming in.
Nadal dolatują te z tyłu. ~~~ Jeszcze lecą.
And what I'd like you to do in this shot is keep your eye on this, on the surface of the load cell, as the limb comes flying through.
W trakcie tego ujęcia, chciałabym byście oberwowali to miejsce, na powierzchni tensometru, kiedy kończyna będzie dolatywała.

5. "from inside"

to come
volume_up
powiać {perf. ww.} (z wnętrza)
to come
volume_up
powiewać [powiewam|powiewałbym] {imperf. ww.} (z wnętrza)

Voorbeeldzinnen voor "to come" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHow should I, if I come from a third country, provide services in another country?
W jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?
EnglishAll ye beasts of the field, come to devour, [yea], all ye beasts in the forest.
Wszystkie zwierzęta polne przyjdźcie na pożarcie, i wszystkie zwierzęta leśne.
EnglishWhen they come back, they actually dump this oily ballast water into the ocean.
Wracając, pozbywają się tej oleistej wody balastowej spuszczając ją do oceanu.
EnglishI have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
Nie wpadłem na żadne dobre wyjaśnienie dlaczego ten problem miałby dalej istnieć.
EnglishThat is why we have come up with a significant simplification of EU legislation.
Z tego właśnie powodu zaproponowaliśmy znaczne uproszczenie prawodawstwa UE.
EnglishResources come from three areas: the EU, Member States and the private sector.
Środki pochodzą z trzech obszarów: UE, państwa członkowskie i sektor prywatny.
EnglishOnly now has the time come to give those provisions and resolutions real content.
Dopiero teraz nadchodzi czas, aby te zapisy i postanowienia wypełnić treścią.
EnglishMigrants who come to our countries are a considerable asset to our economies.
Imigranci przybywający do naszych państw wnoszą istotny wkład w nasze gospodarki.
EnglishSome climbers had come by and looked at him, and he heard them say, "He's dead."
Kilku wspinaczy minęło go i patrzyło i usłyszał, jak mówili: "On nie żyje.".
EnglishI am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.
Jestem pewny, że w nadchodzących tygodniach osiągniemy zadowalający rezultat.
EnglishCome back to Brussels and tell your colleagues what you have seen and heard.
Niech Pani wróci do Brukseli i powie swoim kolegom, co Pani widziała i słyszała.
EnglishI want to say one more thing about this which has not come up in any of the debates.
Pragnę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, o której nie wspomniano w żadnej z debat.
EnglishThinking about what is in this report, a number of messages have come through.
Jeżeli chodzi o treść omawianego sprawozdania, usłyszeliśmy tu kilka przesłań.
EnglishI believe that the European Parliament has shown that it can come up to the mark.
Uważam, że Parlament Europejski pokazał, że może stanąć na wysokości zadania.
EnglishI now come to those priorities, beginning with the first: the stability of Europe.
Przechodzę teraz do tych priorytetów, zaczynając od pierwszego: stabilności Europy.
EnglishAn end is come, the end is come; it awaketh against thee; behold, it cometh.
Koniec przychodzi, przychodzi koniec, ocknął się przeciwko tobie, oto przychodzi.
EnglishYou'll need to attract firms, who will come hire the people who move there first.
Musimy przyciągnąć firmy, które zatrudnią ludzi, którzy tu przybędą pierwsi.
EnglishThose figures all come from the Commission's last report dating from December 2006.
Wszystkie te dane pochodzą z ostatniego sprawozdania Komisji z grudnia 2006 r.
EnglishNevertheless, the democrats of Hungary do not expect the remedy to come from abroad.
Niemniej węgierscy demokraci nie oczekują, że lekarstwo przyjdzie z za granicy.
EnglishIt is particularly important when we come to recognise regimes elsewhere in the world.
Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy mamy uznawać inne systemy na świecie.