EN changing
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

The effect of climate change is fundamentally changing the situation in the Arctic region.
Rezultatem zmiany klimatu jest zasadnicza zmiana sytuacji w regionie arktycznym.
In other cases, it may require changing the implementation of your ads.
W niektórych przypadkach natomiast konieczna jest zmiana sposobu implementacji reklam.
Changing international treaties is difficult and proceeds far too slowly.
Zmiana międzynarodowych traktatów jest skomplikowana i przebiega zdecydowanie zbyt wolno.

Synoniemen (Engels) voor "changing":

changing

Voorbeeldzinnen voor "changing" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishLet me be clear that own resources is not a question of changing the treaties.
Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że środki własne to nie kwestia zmiany traktatów.
EnglishBut it is changing the equation of what's rational in sexual decision-making.
To zmienia postać równania tego co racjonalne w decyzjach związanych z seksem.
EnglishHowever, we are not changing the main priorities of the European Social Fund.
Nie zmieniamy jednak głównych priorytetów Europejskiego Funduszu Społecznego.
EnglishAnd thank you for being here, just showing up and changing the world with your ideas.
Dziękuję wam za przybycie, pokazanie się i zmienianie świata swoimi pomysłami.
EnglishThe changing structure of the media landscape in Europe causes concern for the future.
Zmieniająca się struktura rynku medialnego w Europie rodzi obawy o przyszłość.
EnglishWe addressed the issue of changing the Cosmetics Directive as recently as a few years ago.
Poruszyliśmy kwestię zmiany dyrektywy kosmetycznej nie dalej niż kilka lat temu.
EnglishWe are changing tack and promoting enhanced coordination as a basic preventive tool.
Zmieniamy kurs i promujemy wzmożoną koordynację jako podstawowe narzędzie prewencyjne.
EnglishAnything that can contribute to changing this situation is therefore important.
Dlatego istotne są wszystkie działania, które mogą przyczynić się do zmiany tej sytuacji.
EnglishYou are not changing them in order to give citizens the answers they are waiting for.
Nie zmieniacie ich w celu zapewnienia obywatelom reakcji, na którą czekają.
EnglishYour doctor may consider changing your dose or giving you an alternative antibiotic.
Lekarz może rozważyć zmianę dawki lub podanie alternatywnego antybiotyku.
EnglishThe climate is changing, biodiversity is suffering and natural resources are diminishing.
Klimat się zmienia, cierpi bioróżnorodność i zmniejszają się zasoby naturalne.
EnglishEconomic recovery will largely come as a result of changing our energy model.
Naprawa gospodarcza będzie w dużej mierze wynikiem zmiany naszego modelu energetycznego.
EnglishSo what we're seeing here is changing our models of what the critical period is about.
Więc to, co widzimy tutaj zmienia nasze opinie na temat roli tego krytycznego okresu.
EnglishSocial values are changing and societies are becoming more and more multicultural.
Wartości społeczne się zmieniają a społeczeństwa stają się coraz bardziej wielokulturowe.
EnglishThe acquis communautaire is about substantive law and we are not changing that.
Acquis communautaire dotyczy prawa materialnego i tego nie zmieniamy.
EnglishBy changing our environment, we put new pressures on our bodies to evolve.
Zmieniając nasze środowisko, stworzyliśmy nowe wpływy dla naszych ciał do ewoluowania.
EnglishChanging demographic trends, for example, provide sufficient evidence of this requirement.
Trendy zmian demograficznych, na przykład, są wystarczającym dowodem na ten wymóg.
EnglishEven the geopolitical map of those countries that are setting up these funds is changing.
Zmienia się nawet geopolityczna mapa krajów, które zakładają takie fundusze.
EnglishIt is changing all the time and on Friday, or at the weekend, there will be another draft.
Sytuacja zmienia się cały czas i w piątek lub w weekend pojawi się kolejny projekt.
EnglishOnly by changing ourselves can we urge others to follow our example.
Jedynie zmieniając, się możemy skłonić innych do pójścia za naszym przykładem.