"to change over" vertalen - Pools

EN

"to change over" in het Pools

EN to change over
volume_up
{werkwoord}

to change over
volume_up
przełączyć {perf. ww.}
to change over
volume_up
przestawić się {wed. perf. ww.}
to change over
volume_up
przestawiać się {wed. imperf. ww.}

Vergelijkbare vertalingen voor "to change over" in Pools

change zelfstandig naamwoord
to change werkwoord
over bijwoord
Polish
over voorzetsel

Voorbeeldzinnen voor "to change over" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

Englishchange on multiple dosing over 12 weeks (dosing every week or every two weeks).
wielu dawek w okresie 12 tygodni (dawkowanie raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie).
Englishchange on multiple dosing over 12 weeks (dosing every week or every two weeks).
u wielu dawek w okresie 12 tygodni (dawkowanie raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie).
EnglishThe exact figures and products used in the examples may change over time.
Dokładne dane i produkty zastosowane w przykładach mogą zmienić się z czasem.
EnglishPharmacokinetics were dose proportional and did not change over time.
Parametry farmakokinetyczne były proporcjonalne do dawki i niezmienne w czasie.
EnglishThe main measure of effectiveness was the change in symptoms over 10 days.
Głównym wskaźnikiem skuteczności leku była zmiana objawów w ciągu 10 dni.
EnglishEvery product in this basket has a price, which can change over time.
Każdy składnik koszyka ma cenę, która może zmieniać się w czasie.
EnglishI hope, as I say, I can change your mind over the next few months.
Jak już wspomniałem, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy uda mi się zmienić wasze poglądy.
EnglishI hope that's going to change over the next few years.
Mam nadzieję, że to zmieni się w ciągu najbliższych kilku lat.
EnglishThe pharmacokinetics of cinacalcet does not change over time.
Farmakokinetyka cynakalcetu nie zmienia się w czasie.
EnglishThere has been no change over the past year in Turkey's attitude towards either the European Union or Cyprus.
W ostatnim roku nie zaszła żadna zmiana nastawienia Turcji ani wobec Unii Europejskiej ani wobec Cypru.
EnglishThere was no overall change in haemoglobin levels over the course of these studies with any of the treatments.
Nie stwierdzono ogólnej zmiany stężenia hemoglobiny w trakcie leczenia którymkolwiek z powyższych schematów.
EnglishSo Erez and I were thinking about ways to get a big picture of human culture and human history: change over time.
Erez i ja myśleliśmy o sposobach uzyskania pełnego obrazu ludzkiej kultury i historii: zmiany na przestrzeni lat.
EnglishOne of these countries is Hungary, where the extent of the change over recent decades has far outstripped the average.
Jednym z tych krajów są Węgry, gdzie stopień zmian w ostatnich dziesięcioleciach znacznie przekroczył średnią.
EnglishWhy don't you change you mind, fly over with me?
Może zmienisz zdanie i polecisz ze mną?
EnglishThe main measure of effectiveness was the change in pain intensity over the first 30 or 60 minutes after taking the tablet.
Główną miarą skuteczności była zmiana nasilenia bólu w okresie pierwszych 30 lub 60 minut po przyjęciu tabletki.
EnglishIt is not only a case of there being no change over the last number of months, but of there being no change for 50 years.
Nie chodzi tylko o to, że nie było zmian przez wiele ostatnich miesięcy, ale o to, że nie było zmian przez 50 lat.
EnglishComparison of pharmacokinetic parameters did not suggest any change in pharmacokinetics over the 5 days of dosing.
Porównanie parametrów farmakokinetycznych nie wykazało żadnych zmian w farmakokinetyce podczas podawania topotekanu przez 5 dni.
EnglishNo one could disagree with that in these times of concern over climate change, whatever one thinks about that.
W obecnym okresie obaw związanych ze zmianami klimatu, bez względu na stosunek do nich, nikt nie może się z tym tytułem nie zgodzić.
EnglishThe latter represents a real change in attitudes and, over the years, will contribute to improving the allocation of roles between parents.
To prawdziwa zmiana nastawienia, a z biegiem lat przyczyni się do lepszego podziału ról między rodzicami.
English(SK) Mr President, for two decades now, talks have been dragging on over climate change at international forums.
(SK) Panie Przewodniczący! Prowadzone na międzynarodowych forach rozmowy w sprawie zmian klimatu ciągną się już od dwóch dziesięcioleci.