"calendar year" vertalen - Pools

EN

"calendar year" in het Pools

EN calendar year
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

calendar year (ook: calendar month)
In addition, it is important that each Member State send a report on the application of the Directive for each calendar year.
Ponadto ważne jest, aby każde państwo członkowskie przekazywało sprawozdanie z wdrażania dyrektywy za każdy rok kalendarzowy.

Synoniemen (Engels) voor "calendar year":

calendar year
English

Vergelijkbare vertalingen voor "calendar year" in Pools

calendar zelfstandig naamwoord
Polish
to calendar werkwoord
year zelfstandig naamwoord
Polish

Voorbeeldzinnen voor "calendar year" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIn the current calendar year, there has as yet been no request for the mobilisation of this Fund.
W bieżącym roku kalendarzowym nie było jeszcze wniosków o uruchomienie tego Funduszu.
EnglishIn a calendar year, full-time employees are entitled to annual leave as follows:
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, w roku kalendarzowym, wynosi:
EnglishMr President, I have only a brief remark regarding the parliamentary calendar next year.
Panie przewodniczący! Mam jedynie krótką uwagę dotyczącą kalendarza sesji parlamentarnych w przyszłym roku.
EnglishThe Commission proposal prolongs the transfer of a percentage from the tobacco aid to the Tobacco Fund until the calendar year 2009.
Wniosek Komisji opowiada się za przedłużeniem tego procesu do roku kalendarzowego 2009.
EnglishMr President, my point of order regards the first two votes we have today on the calendar for next year and the year after.
Panie Przewodniczący! Mój wniosek w sprawie przestrzegania Regulaminu dotyczy dzisiejszych dwóch pierwszych głosowań nad kalendarzem na rok przyszły i kolejny.
EnglishAnd the coal industries and the oil industries spent a quarter of a billion dollars in the last calendar year promoting clean coal, which is an oxymoron.
A przemysł węglowy oraz olejowy wydały ćwierć miliarda dolarów w ciągu ostatniego roku kalendarzowego na promocję czystego węgla, który jest oksymoronem.
EnglishTo earn the same as a man would earn on average for a calendar year, a woman on average must work until the end of the following February, a total of 418 days.
Aby zarobić tyle samo, ile zarobiłby średnio w roku kalendarzowym mężczyzna, kobieta musi średnio pracować do końca lutego kolejnego roku, czyli w sumie 418 dni.
English The last programming exercise for the pre-accession assistance referred to in paragraph 1 shall take place in the last full calendar year preceding 1 May 2004.
    Ostatnie ustalanie programu dla pomocy przedakcesyjnej, o której mowa w ustępie 1, ma miejsce w ostatnim pełnym roku kalendarzowym poprzedzającym dzień 1 maja 2004 roku.
EnglishOur intention is to actually accelerate work on implementing this communication with an eye to setting up a 24/7 European emergency response centre by the end of this calendar year.
Naszym celem jest przyspieszenie prac nad wdrożeniem tego komunikatu, aby do końca tego roku kalendarzowego ustanowić europejski ośrodek reagowania kryzysowego działający 24/7.