EN calculated
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

calculated (ook: mercenary)
A narrator is at work here who commands the siren song of seduction – suggestive, skilled and calculated.
Działa tu narrator, który opanował sztukę uwodzącego syreniego śpiewu – sugestywny, utalentowany i wyrachowany.
calculated
calculated
calculated
calculated (ook: approximate, estimated)
volume_up
szacowany {bn. m}

Synoniemen (Engels) voor "calculated":

calculated

Voorbeeldzinnen voor "calculated" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe dose of Myocet will be calculated according to the surface area of your body.
Dawka leku Myocet zostanie obliczona na podstawie powierzchni ciała pacjentki.
EnglishWe have calculated the CO2 impact: 125 g in 2015 is worse than 130 g in 2012.
Obliczyliśmy efekt wpływu CO2: 125 g w 2015 r. to gorzej, niż 130 g w 2012 r.
EnglishThe dose to be administered will be calculated from the weight of your baby.
Podana dawka leku zostanie obliczona na podstawie masy ciała chorego dziecka.
EnglishOne is allowing more flexibility as to how personnel costs are calculated.
Jeden z nich umożliwia większą elastyczność wyliczania kosztów zatrudnienia.
EnglishWithdraw the calculated volume of Elaprase from the appropriate number of vials.
Pobrać obliczoną objętość leku Elaprase z odpowiedniej liczby fiolek.
EnglishThis calculated amount will be given by infusion in a vein over a period of 15 minutes.
Ta wyliczona dawka leku zostanie podana we wlewie dożylnym w ciągu 15 minut.
EnglishRemove the volume of drug equal to the calculated loading dose (Step 1) from the vial.
Z fiolki należy pobrać lek w objętości równej wyliczonej dawce uderzeniowej (etap 1).
EnglishIf necessary, repeat this procedure until the calculated volume has been infused.
Jeśli to konieczne, procedurę tę należy powtarzać do czasu podania obliczonej objętości leku.
EnglishThe fight against official, organised, calculated and cold-blooded death.
Walka z urzędowym, zorganizowanym, wyrachowanym i popełnianym z zimną krwią morderstwem.
EnglishAnd when we calculated we thought we're never going to make it around the world at that speed.
Po naszych obliczeniach, zdawało się, że nigdy nie okrążymy Ziemi z tą szybkością.
EnglishThe exact way in which the security charges will be calculated must be comprehensible.
Sposób wyliczania opłat za ochronę musi być zatem w pełni zrozumiały.
EnglishThe dose to use is calculated based on the age and weight of the patient.
Stosowaną dawkę oblicza się na podstawie wieku i masy ciała pacjenta.
EnglishThese values were calculated according to Medical Internal Radiation Dosimetry.
Wartości te zostały wyliczone zgodnie z wytycznymi Dozymetrii Napromieniania Medycyny Wewnętrznej.
EnglishAnd they calculated for the top 3,000 corporations, what are the externalities?
Oszacowali oni efekty zewnętrzne 3000 największych korporacji.
EnglishRepeat this procedure until the calculated volume has been infused.
Procedurę tę należy powtarzać do czasu podania obliczonej objętości leku.
EnglishRepeat this procedure until the calculated volume has been infused.
Procedurę tę należy powtórzyć do czasu podania obliczonej objętości leku.
EnglishThe dose to use is calculated based on the weight of the animal being treated.
Dawkowanie oblicza się na podstawie wagi leczonego zwierzęcia.
EnglishIn general the dosage will be calculated as described below.
W większości przypadków dawka zostanie wyliczona na podstawie poniższego opisu.
EnglishThe dose of Diacomit is calculated on a mg/ kg body weight basis.
Dawkę produktu Diacomit oblicza się w miligramach na kilogram masy ciała.
EnglishIn general, the dosage will be calculated according to the following rules:
Zazwyczaj dawki przelicza się zgodnie z następującymi zasadami: