"calcitonin" vertalen - Pools

EN

"calcitonin" in het Pools

EN calcitonin
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. biochemie

calcitonin
Salmon calcitonin is devoid of embryotoxic, teratogenic and mutagenic potential.
Kalcytonina łososiowa nie nia ma potencjału embriotoksycznego, teratogennego ani mutagennego.
The active substance of FORCALTONIN is recombinant salmon calcitonin.
Substancją czynną leku FORCALTONIN jest rekombinowana kalcytonina łososiowa.
FORCALTONIN 100 IU solution for injection Recombinant salmon calcitonin
., roztwór do wstrzykiwań Rekombinowana kalcytonina łososiowa

Synoniemen (Engels) voor "calcitonin":

calcitonin

Voorbeeldzinnen voor "calcitonin" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

Englishif you are hypersensitive (allergic) to salmon calcitonin or any of the other ingredients of
jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na kalcytoninę łososiową lub
EnglishThis corresponds to about 15 micrograms of recombinant salmon calcitonin.
Odpowiada to około 15 mikrogramom rekombinowanej kalcytoniny be
Englishtho No data exist on the effects of injectable calcitonin on the ability to drive and use machines.
en Brak danych na temat wpływu wstrzykiwanej kalcytoniny na zdolność prowadzenia pojazdów
EnglishNeutralising antibodies to calcitonin rarely develop.
Rzadko powstają przeciwciała neutralizujące skierowane przeciwko kalcytoninie.
EnglishIn lactating animals given calcitonin, suppression of milk production has been observed.
U zwierząt, którym podawano kalcytoninę w okresie laktacji, zaobserwowano zahamowanie wytwarzania mleka.
EnglishInjectable calcitonin may cause transient dizziness (see 4.8.
cz mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
English(15 micrograms in 1.0 ml) of recombinant salmon calcitonin.
(15 mikrogramów w 1, 0 ml) rekombinowanej kalcytoniny łososiowej.
EnglishCalcitonin has not been studied in pregnant women.
Nie prowadzono badań z zastosowaniem kalcytoniny u kobiet w ciąży.
EnglishNo data exist on the effects of injectable calcitonin on the ability to drive and use machines.
Brak jest danych na temat wpływu kalcytoniny do wstrzyknięć na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
EnglishThe use of calcitonin in combination with bisphosphonates may result in an additive calcium-lowering effect. dic
Stosowanie kalcytoniny z bisfosfonianami może spowodować zwiększone obniżanie stężenia wapnia. cz
EnglishA minimum dose of 50 International Units (7.5 micrograms of salmon calcitonin) three times a week in some patients may be sufficient.
U niektórych pacjentów wystarczająca jest minimalna dawka wynosząca 50 jednostek międzynarodowych
EnglishCalcitonin should be used during pregnancy only Me
EnglishThe effects of recombinant salmon calcitonin on the body have also been shown to be equivalent to those of synthetic salmon calcitonin.
Jednak struktura substancji czynnej leku FORCALTONIN jest taka sama, jak struktura chemicznie syntezowanej ole
EnglishThe calcium-lowering effect of calcitonin is caused both by a decrease in the efflux of calcium from rod
cierpiących na chorobę Pageta i osteoporozę, obserwuje się ograniczenie resorpcji kości mierzonej poziomem hydroksyproliny i deoksypirydynoliny w moczu. be
Englished Characteristics in patients There is a relationship between the subcutaneous dose of calcitonin and peak plasma concentrations.
sz Charakterystyka w organizmie pacjenta Istnieje związek między dawką kalcytoniny wstrzykniętą podskórnie a szczytowymi stężeniami w
Englishau An increased incidence of pituitary adenomas has been reported in rats given synthetic salmon calcitonin for 1 year.
U szczurów, którym przez 1 rok podawano syntetyczną kalcytoninę łososiową, zaobserwowano podwyższoną częstość występowania gruczolaków przysadki.
EnglishExtreme sensitivity to salmon calcitonin may cause difficulties in breathing (bronchospasm), swelling of the tongue or throat, or even an anaphylactic shock (a
Skrajna nadwrażliwość na kalcytoninę łososiową może być przyczyną trudności w oddychaniu (skurczu oskrzeli),
EnglishCalcitonin is indicated for:
EnglishThe effect of calcitonin Me
EnglishSuch reactions should be differentiated from generalised or local flushing, which are common non-allergic effects of calcitonin (see 4.8).
występowaniu u pacjentów przyjmujących kalcytoninę reakcji typu alergicznego, w tym odosobnionych przypadków wstrząsu anafilaktycznego.