"birthplace" vertalen - Pools

EN

"birthplace" in het Pools

EN

birthplace {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
Reverse: A view of Vargamäe, the birthplace of Anton Hansen Tammsaare and now a museum
Strona odwrotna: Wieś Vargamäe – miejsce urodzenia Antona Hansena Tammsaare (obecnie muzeum)
2. "of sth", figuurlijk
birthplace
In a way, the Balkans is the birthplace of EU foreign policy.
W pewnym sensie Bałkany to kolebka polityki zagranicznej UE.
(PL) Mr President, for us Poles the Gdansk shipyard is not just the birthplace of 'Solidarity', it is also a symbol of the changes that have taken place both on a national and international level.
Stocznia Gdańska dla nas, Polaków, to nie tylko kolebka "Solidarności”, ale także symbol przemian o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.
birthplace
This was the birthplace of the Olympic Games, the most important games in Ancient Greece.
Jest to miejsce narodzin igrzysk olimpijskich, najważniejszych igrzysk starożytnej Grecji.

Synoniemen (Engels) voor "birthplace":

birthplace

Voorbeeldzinnen voor "birthplace" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis is a billboard that says: "Welcome to the birthplace of General Tso."
Jest tam billboard, który głosi: "Witamy w miejscu urodzenia Generała Tso".
EnglishLittle remains of the proud shipyard that was the birthplace of 'Solidarity'.
Z tamtej dumnej stoczni, kolebki "Solidarności”, niewiele pozostało.
EnglishAfter all, seven towns laid claim to being Homer's birthplace.
Wszakże siedem miast rościło sobie pretensje do bycia miejscem narodzin Homera.
EnglishIt is possible that Latvia will become the birthplace of a new political movement, the 'Perversion Centre'.
Możliwe, że na Łotwie narodzi się nowy ruch polityczny: "Centrum Oszustwa”.
EnglishOf course we could not avoid the crisis, but we were not the birthplace of this crisis: it was born in America.
Oczywiście nie było możliwości uniknięcia kryzysu, ale kryzys nie narodził się u nas: narodził się w Ameryce.
EnglishSome of the famous early computers were being built in my hometown of Urbana, the birthplace of HAL 9000.
Niektóre z tych sławnych wczesnych komputerów konstruowano w moim rodzinnym mieście, Urbanie, miejscu narodzin HAL-a 9000.
EnglishI went to visit my birthplace, Messinia, which has been severely stricken by the worst forest fires in a century.
Pojechałem odwiedzić moje rodzinne strony, Mesenię, która bardzo ucierpiała w tych największych od stu lat pożarach.
EnglishGdańsk is, historically, a Hanseatic port and the birthplace of the Solidarity movement, which is synonymous with freedom.
Gdańsk jest historycznie miastem hanzeatyckim oraz miejscem narodzin ruchu "Solidarność” utożsamianym z wolnością.
EnglishIf the pressure continues on Christians in Bethlehem, the birthplace of Jesus, there will soon be no Christians living there.
Jeśli w Betlejem, miejscu narodzin Chrystusa, chrześcijanie będą wciąż represjonowani, to wkrótce znikną z tego miejsca.
EnglishIt is also one of the most important symbols of the contemporary history of Poland and of our united Europe, namely the birthplace of the Solidarity movement.
To miejsce narodzenia ruchu Solidarność.
EnglishI therefore make this appeal: let us not allow the Shipyard to collapse, let us not destroy the birthplace of 'Solidarity', and let us not measure the historical value of the Shipyard in euros.
Apeluję, więc z tego miejsca: nie pozwólmy upaść Stoczni, nie niszczmy kolebki "Solidarności”, nie przeliczajmy historycznej wagi tego miejsca na euro.
EnglishAs birthplace of Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms and Richard Wagner, among others, Germany's gift to European classical music is important.
Jako kraj narodzin między innymi Jana Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmsa i Ryszarda Wagnera, Niemcy zajmują wyjątkowe miejsce na muzycznej mapie Europy.