EN auditors
volume_up
{meervoud}

auditors
There is no hope any more that the EU budget will ever be cleared by the auditors.
Nie ma już nadziei, że audytorzy kiedykolwiek zatwierdzą budżet UE.
For the CAP, I suggest that the measure is funding and that the assessors are the auditors.
W przypadku WPR moim zdaniem przedmiotem pomiaru powinny być fundusze, a oceny powinni dokonać audytorzy.
This year, the auditors claim that at least GBP 6 billion should not have been paid out.
W tym roku audytorzy twierdzą, że nie należało wypłacić co najmniej 6 miliardów funtów.
auditors

Synoniemen (Engels) voor "auditor":

auditor

Voorbeeldzinnen voor "auditors" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe Court of Auditors explicitly notes that this is not fraud, but shortcomings.
Trybunał Obrachunkowy wyraźnie stwierdza, że nie chodzi o nadużycia, lecz o braki.
EnglishThe Commission’s management of the budget is scrutinised by the Court of Auditors.
Kontrolę nad zarządzaniem budżetem przez Komisję sprawuje Trybunał Obrachunkowy.
EnglishThis 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
Cięcia w wysokości 2% są w przypadku Trybunału Audytorów absolutnie wykluczone.
EnglishSuch European laws shall be adopted after consultation of the Court of Auditors.
Ustawy europejskie są przyjmowane po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym.
EnglishI welcome the approval by the Court of Auditors of the granting of discharge.
Z radością przyjmuję aprobatę Trybunału Obrachunkowego dla udzielenia absolutorium.
EnglishThose were more political assessments than the assessments of a court of auditors.
Były to oceny bardziej polityczne niż te, które wydawał Trybunał Audytorów.
English The members of the Court of Auditors shall be appointed for a term of six years.
    Członkowie Trybunału Obrachunkowego są mianowani na okres sześciu lat.
EnglishIn summary, this section of the information provided by the Court of Auditors is mixed.
Podsumowując, w tej części informacja Trybunału Obrachunkowego jest zrównoważona.
English(FR) Mr President, I note that the Court of Auditors is absent from this House.
(FR) Panie przewodniczący! Widzę, że nie ma tu przedstawicieli Trybunału Obrachunkowego.
EnglishAppointment of a Member of the Court of Auditors (Mr Lazaros Stavrou Lazarou, CY) (
Nominacja członka Trybunału Obrachunkowego (Lazaros Stavrou Lazarou, CY) (
EnglishI support the nomination of Lazaros Stavrou Lazarou as a Member of the Court of Auditors.
Popieram nominację Lazarosa Stavrou Lazarou na członka Trybunału Obrachunkowego.
EnglishNomination of a member of the Court of Auditors - Mr Milan Martin Cvikl (SL) (
Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego Milana Martina Cvikla (SL) (
EnglishWe are discussing the methodology for doing so with the European Court of Auditors.
Obecnie omawiamy metodologię wraz z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym.
EnglishThe Court of Auditors strongly emphasises the need for greater simplification.
Trybunał Obrachunkowy mocno podkreśla konieczność większych uproszczeń.
EnglishThe Court of Auditors and the Council were not present during our discussions.
Trybunał Obrachunkowy i Rada nie były obecne w czasie naszych dyskusji.
EnglishThe EIB is answerable to the EU Member States, the Court of Auditors and OLAF.
EBI odpowiada przed państwami członkowskimi, przed Trybunałem Obrachunkowym i przed OLAF.
EnglishWithout the report of the Court of Auditors those difficulties would not be reported.
Gdyby nie sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego, trudności te nie zostałyby zgłoszone.
EnglishThe Court of Auditors was not present during our discussions and neither was the Council.
Trybunał Obrachunkowy nie był obecny w trakcie naszych dyskusji. Nie było też Rady.
EnglishPresentation of the Court of Auditors' annual report - 2008 (debate)
Przedstawienie rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego - rok 2008 (debata)
EnglishArticles 11 to 14 and Article 17 shall also apply to the members of the Court of Auditors.
Artykuły 11—14 i artykuł 17 mają zastosowanie do członków Trybunału Obrachunkowego.