"aspect" vertalen - Pools

EN

"aspect" in het Pools

EN

aspect {zelfstandig naamwoord}

volume_up
But there is also a very serious aspect to Anonymous -- they are ideologically driven.
Ale jest też bardzo poważny aspekt Anonymous - są motywowani ideologicznie.
The second aspect relates to reciprocity of access to the public procurement markets.
Drugi aspekt dotyczy wzajemnego charakteru dostępu do rynków zamówień rządowych.
In this respect, the most decisive aspect is not covered by this report.
W tym względzie, najistotniejszy aspekt nie jest objęty tym sprawozdaniem.
The reconstituted vaccine should be inspected visually for any foreign particulate matter and/ or variation of physical aspect prior to administration.
Przed podaniem, odtworzoną szczepionkę należy obejrzeć w celu wykrycia obecności jakichkolwiek obcych cząsteczek i (lub) nieprawidłowego wyglądu.

Synoniemen (Engels) voor "aspect":

aspect

Voorbeeldzinnen voor "aspect" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishOne aspect of this issue concerns the employment and role of women in industry.
Problem ten ma także swój wymiar dotyczący zatrudnienia i roli kobiet w przemyśle.
EnglishIn conclusion, I would like to touch more deeply on one aspect of the report.
Na koniec chciałabym poruszyć bardziej szczegółowo jeden z aspektów sprawozdania.
EnglishMobility of students and teachers is a fundamental aspect of professional mobility.
Mobilność studentów i nauczycieli jest podstawowym aspektem mobilności zawodowej.
EnglishMadam President, I would like to focus on one aspect of what is being proposed.
Pani przewodnicząca! Pragnę się skoncentrować na jednym aspekcie propozycji.
EnglishAnother important aspect is the toolbox, for which Mrs Schaldemose was responsible.
Kolejną ważną kwestią jest zestaw narzędzi, za który odpowiadała pani Schaldemose.
EnglishAnother key aspect is the provision of ongoing education and training for workers.
Kolejnym kluczowym aspektem jest ustawiczna edukacja i szkolenie pracowników.
EnglishHowever, cities, despite having this negative aspect to them, are also the solution.
Jednak miasta, pomimo tego negatywnego aspektu, miasta są także rozwiązaniem.
EnglishThe report does not overlook this aspect and I have therefore voted in favour of it.
W sprawozdaniu nie pomija się tego aspektu i dlatego głosowałam za jego przyjęciem.
EnglishWhile I was working on the report, I realised that a key aspect is information.
Podczas pracy nad sprawozdaniem zdałam sobie sprawę z kluczowego znaczenia informacji.
EnglishAnother very important aspect of my report is the central role of consumers.
Kolejnym bardzo ważnym aspektem mojego sprawozdania jest centralna rola konsumentów.
EnglishThe most important aspect of my report is the political message to citizens.
Najważniejszym aspektem mojego sprawozdania jest polityczne przesłanie do obywateli.
EnglishWe will also have to be just as definite in making up our minds about this last aspect.
Należy to jednoznacznie stwierdzić, formułując opinię w tym ostatnim aspekcie.
EnglishIt is important that we consider the future of the EU from a long-term aspect.
Ważne jest, abyśmy rozważyli przyszłość UE z perspektywy długoterminowej.
EnglishThe revolutionary aspect is that flights and airlines from third countries are included.
Rewolucyjnym krokiem było włączenie lotów i linii lotniczych z państw trzecich.
EnglishHere, on this aspect, I do not believe that we can demand too much from the Commission.
W tym względzie nie wierzę, żebyśmy mogli zbyt wiele żądać od Komisji Europejskiej.
English. - The most important aspect of this policy is discipline.
w imieniu grupy PPE - Najważniejszym aspektem tej polityki jest dyscyplina.
EnglishHowever, I really want to focus on the EU-Africa Partnership aspect of that.
Chciałbym jednak skupić się na aspekcie dotyczącym partnerstwa UE-Afryka.
EnglishBut, of course, it is in Turkey's interest to strengthen every aspect of her democracy.
Umacnianie demokracji leży jednak niezaprzeczalnie w interesie samej Turcji.
EnglishI'm going to talk about a different aspect of dinosaurs, which is the finding of them.
Będę teraz mówił o innym aspekcie dinozaurów, mam na myśli znajdywanie ich.
EnglishOne important aspect of this is to bring an end to this type of organised crime.
Trzeba koniecznie położyć kres takiej zorganizowanej przestępczości.