EN adequate
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

adequate
In this situation adequate therapeutic measures should be initiated immediately.
W takich przypadkach należy natychmiast zastosować odpowiednie leczenie.
There are adequate regulatory solutions to this and these must be strictly complied with.
Są na to odpowiednie rozwiązania regulacyjne, które bezwzględnie należy stosować.
The workers are fighting for adequate supplies of clean, safe water.
Ludzie pracujący walczą o odpowiednie zaopatrzenie w czystą, bezpieczną wodę.
And an adequate minimum income for everyone in Europe is clearly one of those means.
Wyraźnie jednym z takich środków jest odpowiedni dochód minimalny w Europie dla każdego.
We must also create a clear and adequate credit mechanism and outline promotional initiatives.
Musimy też stworzyć odpowiedni mechanizm kredytowania i opracować inicjatywy promocyjne.
So, we are not being charged with the adequate response to what is happening.
I dlatego nie bierzemy na siebie obowiązku, by w odpowiedni sposób zareagować na to, co się dzieje.
adequate
Is this revision of the criteria adequate to deal with the issues?
Czy ta zmiana kryteriów jest odpowiednia, by rozwiązać dane problemy?
This will ensure adequate protection of the Dutch pillar system.
To zagwarantuje odpowiednią ochronę holenderskiego systemu filarów.
Adequate body temperature and parenteral fluid intake should be maintained.
Należy podtrzymywać odpowiednią temperaturę ciała oraz ilość płynu podanego pozajelitowo.
adequate (ook: appropriate, correct, exact, fit)
What guarantees do we have that this twin checking system will be both adequate and effective?
Jakie są gwarancje na to, że system podwójnej kontroli będzie właściwy i skuteczny?
There are no adequate or well-controlled studies in pregnant women.
Brak jest właściwych badań lub badań z odpowiednią grupą kontrolną u kobiet w ciąży.
The new Members are now ready to ensure adequate security of the Schengen area.
Nowi członkowie są teraz w stanie zapewnić właściwe bezpieczeństwo wspólnej strefy.
adequate
Adequate, sustainable and safe European pension systems (debate)
Adekwatne, stabilne i bezpieczne systemy emerytalne w Europie (debata)
As for the OECD guidelines, far from being adequate, they actually pose a threat.
Wytyczne OECD nie tylko nie są adekwatne, lecz wręcz stanowią zagrożenie.
Adequate, sustainable and safe European pension systems (
Adekwatne, stabilne i bezpieczne systemy emerytalne w Europie (
We do not believe it to be adequate and I expect the appropriate amendments to be made.
Nie uważamy go za wystarczający i oczekujemy wprowadzenia odpowiednich poprawek.
There are no adequate data from the use of tigecycline in pregnant women.
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania tygecykliny u kobiet w ciąży.
Pregnancy There are no adequate data on the use of azacitidine in pregnant women.
Ciąża Brak wystarczających danych dotyczących stosowania azacytydyny u kobiet w ciąży.
adequate
It is clear that the potential new risks have not been taken into adequate account in the Action Plan.
Jasne jest, że w planie działania nie uwzględniono w adekwatny sposób potencjalnych nowych zagrożeń.
What is important is that it is adequate.
Ważne, by był adekwatny.
There are no adequate data from the use of fentanyl in pregnant women.
Brak adekwatnych danych dotyczących stosowania fentanylu u kobiet w ciąży.
adequate
An adequate response to crimes committed in the name of religion is only appropriate.
Stosowna jest jedynie adekwatna reakcja na przestępstwa popełnione w imię religii.
Monitoring the negotiations with the pirates cannot be accepted as an adequate policy.
Monitorowania negocjacji z piratami nie można uznać za adekwatną politykę.
Adequate food is a human right and hunger is a crime against humanity.
Adekwatna ilość żywności jest jednym z praw człowieka, a głód to zbrodnia przeciw ludzkości.
adequate (ook: sufficient, sufficient for)
Adequate human data on use during lactation are not available.
Nie są dostępne dostateczne dane na temat zastosowania szczepionki w czasie laktacji u ludzi.
In the main study, 91 % of patients had adequate control of their copper levels within the first year of treatment with Wilzin.
W głównym badaniu, 91 % pacjentów wykazało dostateczną kontrolę poziomu miedzi w ciągu pierwszego roku leczenia preparatem Wilzin.
Bruguyère found that the legal certainty requirements and the protection of personal data in the current agreement are adequate.
Bruguyère ustalił, że obecna umowa spełnia w dostatecznym stopniu określone wymogi w zakresie pewności prawnej i zapewnia ochronę danych osobowych.

Synoniemen (Engels) voor "adequate":

adequate

Voorbeeldzinnen voor "adequate" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThere are no adequate data concerning the use of ivabradine in pregnant women.
Brak jest odpowiednich danych na temat stosowania iwabradyny u kobiet w ciąży.
EnglishI believe that we are sorely lacking in political ambition and adequate funds.
Uważam, że dotkliwie odczuwamy brak ambicji politycznej i stosownych funduszy.
EnglishThe new Members are now ready to ensure adequate security of the Schengen area.
Nowi członkowie są teraz w stanie zapewnić właściwe bezpieczeństwo wspólnej strefy.
EnglishCohesion policy should be strengthened and improved with adequate Union resources.
Polityka spójności winna być doskonalona i wzmacniana przez należyte środki unijne.
EnglishIt guaranteed protection only to a minimal and certainly not an adequate extent.
Gwarantował on ochronę jedynie w stopniu minimalnym i zdecydowanie niewystarczającym.
EnglishPregnancy There are no adequate data from the use of dasatinib in pregnant women.
Ciąża Brak wystarczających danych dotyczących stosowania dazatynibu u kobiet w ciąży.
EnglishThere are no adequate data from the use of pegfilgrastim in pregnant women.
Brak dostatecznych danych dotyczących stosowania pegfilgrastymu u kobiet w ciąży.
EnglishIf you are planning to become pregnant and do not use adequate contraceptive measures
jeśli pacjentka planuje ciążę i nie stosuje skutecznych środków antykoncepcyjnych;
EnglishThere are no adequate data from the use of oseltamivir in pregnant women.
Nie ma wystarczających danych na temat stosowania oseltamiwiru u kobiet w ciąży.
EnglishThere are no adequate data from the use of tigecycline in pregnant women.
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania tygecykliny u kobiet w ciąży.
EnglishPregnancy There are no adequate data on the use of azacitidine in pregnant women.
Ciąża Brak wystarczających danych dotyczących stosowania azacytydyny u kobiet w ciąży.
EnglishThere are no adequate data from the use of bivalirudin in pregnant women.
Nie ma odpowiednich danych na temat stosowania biwalirudyny u kobiet ciężarnych.
EnglishThere are no adequate data from the use of rosiglitazone in pregnant women.
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania rozyglitazonu u kobiet w ciąży.
EnglishThere are no adequate data from the use of caspofungin in pregnant women.
Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania kaspofunginy u kobiet w ciąży.
EnglishAn obligation was introduced for the Member States to have an adequate quota.
Wprowadzono obowiązek posiadania odpowiedniej ich ilości przez państwa członkowskie.
EnglishWhat will the Commission be doing to deal with the problem in an adequate manner?
Co Komisja planuje zrobić, aby odpowiednio poradzić sobie z tym problemem?
EnglishWe should also create the adequate budgetary lines for financing this activity.
Powinniśmy również stworzyć stosowne linie budżetowe w celu finansowania tych działań.
EnglishThere are no adequate data from the use of risperidone in pregnant women.
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania rysperydonu u kobiet w ciąży.
EnglishThere are no adequate data from the use of filgrastim in pregnant women.
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania filgrastymu u kobiet w ciąży.
EnglishThere are no adequate data from the use of natalizumab in pregnant women.
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania natalizumabu u kobiet w ciąży.