"accuracy" vertalen - Pools

EN

"accuracy" in het Pools

EN accuracy
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

VASOVIST also improved the accuracy and specificity of the diagnosis.
Preparat VASOVIST poprawiał także dokładność i swoistość rozpoznania.
Billing accuracy is closely related to metering frequency.
Dokładność rachunków jest ściśle powiązana z częstotliwością odczytów liczników.
The accuracy and coverage of Google Location Services will vary by location.
Dokładność i zasięg usług lokalizacyjnych Google są różne w zależności od lokalizacji.
He is always saying that he is more concerned about accuracy, preciseness and compulsoriness.
Ciągle tłumaczy, iż jemu chodzi o dokładność, trafność i zdyscyplinowanie.
accuracy (ook: incisiveness)
All these comments will be checked for accuracy.
Wszystkie te uwagi zostaną sprawdzone pod kątem precyzji.
It is this weapon of devastating accuracy and precision.
To broń o zabójczej skuteczności i precyzji.
The Commission should also be urged to introduce easily comprehensible and transparent language into the legislative proposals submitted, whilst retaining legal certainty and accuracy of terminology.
Należy także postulować wprowadzenie przez Komisję zrozumiałego i przejrzystego języka do składanych wniosków legislacyjnych przy zachowaniu precyzji terminologii i jasności prawnej.
It is this weapon of devastating accuracy and precision.
To broń o zabójczej skuteczności i precyzji.
The main measure of effectiveness was the accuracy of diagnosing a malignant tumour (positive) or a benign tumour (negative).
Główną miarą skuteczności była dokładność rozpoznania nowotworu złośliwego (dodatniego) lub nowotworu łagodnego (ujemnego).
In all studies, the measure of effectiveness was the accuracy of the diagnosis based on the images from the scan compared to the diagnosis made by a specialist doctor.
We wszystkich badaniach kryterium oceny skuteczności stanowiła dokładność rozpoznania na podstawie obrazów z badań obrazowych w porównaniu z rozpoznaniem postawionym przez lekarza specjalistę.

Synoniemen (Engels) voor "accuracy":

accuracy
English

Voorbeeldzinnen voor "accuracy" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe accuracy of the growth hormone dose should therefore be controlled every 6 months.
Dlatego co 6 miesięcy należy sprawdzać, czy dawka hormonu wzrostu jest odpowiednia.
EnglishIn our opinion, that does not fit in with the principle of budgetary accuracy and clarity.
Naszym zdaniem jest to niezgodne z zasadą rzetelności i przejrzystości budżetowej.
EnglishIt is expected that accuracy to 45 centimetres will be possible in the near future.
Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości możliwe będzie uzyskanie dokładności rzędu do 45 cm.
EnglishThey collect millions of points at a time with very high accuracy and very high resolution.
Zapisują równocześnie miliony punktów z bardzo dużą dokładnością i w wysokiej rozdzielczości.
EnglishAnd it has incredible, incredible accuracy. ~~~ This is even more amazing.
System ten lokalizuje usługi z niewiarygodną dokładnością.
EnglishThere are other cost groups, however, where achieving an accuracy of within 2% can be difficult.
Są jednak inne grupy kosztów, w których uzyskanie dokładności w granicach 2% może być trudne.
EnglishThe diagnosis can be made with greater accuracy than without using this medicinal product.
Po podaniu preparatu VASOVIST rozpoznanie jest dokładniejsze niż gdy nie zastosuje się tego preparatu.
EnglishThis is actual 3D points with two to three millimeter accuracy.
To są punkty 3D zebrane z dokładnością dwóch, trzech milimetrów.
EnglishWe have a license-plate number, but we 're not sure of the accuracy.
Mamy numer tablicy rejestracyjnej, ale nie jesteśmy pewni.
EnglishThis is the kind of accuracy that I wanted, and I replicated every last bone and put it in.
Zreplikowałem i zestawiłem wszystkie kości co do jednej.
EnglishHowever, to achieve even greater accuracy...... we must account for the external factors which create aberrations.
Jednak, dla większej dokładności, musicie uwzględnić zewnętrzne czynniki..
EnglishWe think we're now at 95 percent accuracy when it comes to drone strikes.
EnglishAll these comments will be checked for accuracy.
Wszystkie te uwagi zostaną sprawdzone pod kątem precyzji.
EnglishIt is not possible to talk about budgetary accuracy and clarity in this context and this situation must improve.
W tym kontekście nie można mówić o dokładności ani przejrzystości budżetu i ta sytuacja musi się poprawić.
EnglishInstead, we shall ensure that we obtain a budget which is more in tune with the principles of budgetary accuracy and clarity.
Zapewnimy natomiast większą harmonizację budżetu z zasadami budżetowej rzetelności i jasności.
EnglishIt is this weapon of devastating accuracy and precision.
To broń o zabójczej skuteczności i precyzji.
EnglishThe more alarming a piece of news is, the faster it spreads, and so the accuracy of information takes second place.
Im bardziej alarmująca wiadomość, tym szybciej się szerzy, a rzetelność informacji jest na drugim miejscu.
EnglishThe volume of the syringe should be small enough so that the prescribed dose can be given with reasonable accuracy.
Objętość strzykawki powinna być na tyle mała, aby przepisaną dawkę można było podać z odpowiednią dokładnością.
EnglishIn order to guarantee the accuracy of the factsheets, they are validated by the relevant Commission departments.
Następnie teksty te są zatwierdzane przez odpowiednie służby Komisji, tak aby zagwarantować ich zgodność i spójność.
EnglishAnd, you know, you can't fault him for accuracy.