"workable" in het Nederlands

EN

"workable" - vertaling Nederlands

EN

workable {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
workable (ook: operable)
We want a workable and effective proposal for all the citizens of Europe.
We willen een werkbaar en doeltreffend voorstel voor alle burgers van Europa.
So you have to try and make rules that are workable and realistic.
Dus moet je proberen regels te maken die werkbaar en realistisch zijn.
It is balanced, workable and surely better than the original proposal for a directive.
Zij is evenwichtig, werkbaar en zeker beter dan het oorspronkelijke voorstel voor een richtlijn.
I believe it is workable, though it may be somewhat complicated.
Ik denk dat dit haalbaar is, ook al kan het misschien wat gecompliceerd zijn.
Is a workable EU fisheries policy achievable?
Is een werkbaar gemeenschappelijk visserijbeleid haalbaar?
The acceptance of this would enable some countries to meet the quotas and make the clause workable.
Deze regeling is bedoeld om bepaalde landen in staat te stellen zich aan de quota te houden en deze clausule haalbaar te maken.
We do not have an ethical or moral framework which is workable.
Wij beschikken niet over een bruikbaar ethisch of moreel kader.
However, I do also look forward to the Commission and the Council coming up with a workable solution.
Ik ben ook benieuwd tot welk bruikbaar resultaat de Commissie en de Raad zullen komen.
With nearly thirty Member States we need a clause on flexible cooperation that is actually workable.
Met bijna dertig lidstaten is er behoefte aan een clausule over flexibele samenwerking, die ook werkelijk bruikbaar is.

Voorbeeldzinnen voor "workable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is vital that we have a workable and effective contingency plan in place.
Het is cruciaal dat we over een uitvoerbaar en effectief rampenplan beschikken.
EnglishClear and workable on the one hand, and controllable and enforceable on the other.
Helder en uitvoerbaar enerzijds, controleerbaar en handhaafbaar anderzijds.
EnglishThis strikes me as very, very important, and makes things a bit more workable.
Dat lijkt mij een ontzettend belangrijk punt, waardoor de zaak wat praktischer wordt.
EnglishWe want a workable and effective proposal for all the citizens of Europe.
We willen een werkbaar en doeltreffend voorstel voor alle burgers van Europa.
EnglishThe Commission's proposal puts forward a workable limit in this regard.
Het voorstel van de Commissie behelst in dit opzicht een bruikbare grenswaarde.
EnglishMr President, it is important that we have transparent, workable directives.
Mijnheer de Voorzitter, het is belangrijk dat richtlijnen transparant en werkbaar zijn.
EnglishThe French model could offer a workable, viable solution for the immediate future.
Het Franse model zou een bruikbare, haalbare oplossing voor de komende tijd kunnen bieden.
EnglishWe therefore need initiatives for a workable European law on cartels.
Daarom moeten er initiatieven komen met het oog op een adequaat Europees kartelrecht.
EnglishI agree fully that this compromise is a good and workable solution.
Ik ben het er volledig mee eens dat dit compromis een goede en werkbare oplossing is.
EnglishHowever no one has the courage to create a workable basis for taxation on capital.
Niemand heeft echter de moed om de belasting op kapitaal van een werkbare grondslag te voorzien.
EnglishI believe it is workable, though it may be somewhat complicated.
Ik denk dat dit haalbaar is, ook al kan het misschien wat gecompliceerd zijn.
EnglishBut to do that effectively, the structure of such a tribunal must be transparent and workable.
Maar daarvoor moet de structuur van een dergelijk tribunaal helder en uitvoerbaar zijn.
EnglishThe neoliberal composition which Mr Bolkestein presented to us was not a workable proposition.
Het neoliberale knoeiwerk dat de heer Bolkestein ons presenteerde, was niet uitvoerbaar.
EnglishIt is balanced, workable and surely better than the original proposal for a directive.
Zij is evenwichtig, werkbaar en zeker beter dan het oorspronkelijke voorstel voor een richtlijn.
EnglishWe have an efficient, workable, effective system of agricultural merchants.
Wij beschikken over een efficiënt, goed functionerend, effectief systeem van landbouwgroothandels.
EnglishSo you have to try and make rules that are workable and realistic.
Dus moet je proberen regels te maken die werkbaar en realistisch zijn.
EnglishIf so, this project, aimed at better and more effective road safety, will be more workable.
Dan wordt dit project voor een betere en efficiëntere veiligheid op de weg beter uitvoerbaar.
EnglishAs rapporteur, I have endeavoured to propose and achieve workable solutions.
Ik heb als rapporteur mijn best gedaan om haalbare oplossingen voor te stellen en te verwezenlijken.
EnglishIt is therefore a matter of the utmost urgency that we provide workable solutions.
Daarom moeten er dringend bevredigende oplossingen komen.
EnglishWe should therefore realize that a common taxation policy is not politically workable.
Wij dienen daarom in te zien dat een gemeenschappelijk belastingbeleid politiek niet uitvoerbaar is.

Synoniemen (Engels) voor "workable":

workable