"which one?" in het Nederlands

EN

"which one?" - vertaling Nederlands

volume_up
which one? {vnw.} [voorbeeld]
NL

EN which one?
volume_up
{voornaamwoord} [voorbeeld]

which one?
volume_up
welke? {vnw.} [vb.]
Will he investigate and establish which one of the two possible explanations is the true one?
Zal hij een onderzoek instellen en bepalen welke van de twee mogelijke verklaringen de juiste is?
Or, if you had to choose between the last two, which one would you choose?
Of, als je moest kiezen tussen de laatste twee, welke zou je kiezen?
I was wondering Sir, which one of this walls is Inca?
Kunt u mij vertellen welke muur van de Inca's was?

Vergelijkbare vertalingen voor "which one?" in Nederlands

which voornaamwoord
to which
Dutch
one zelfstandig naamwoord
one telwoord
Dutch
one voornaamwoord

Voorbeeldzinnen voor "which one?" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI now want to talk about enlargement, which is still, perhaps, one of my concerns.
Omdat ik me nu zorgen maak over de uitbreiding, wil ik het daar nog over hebben.
EnglishTo sum up, I am afraid that this directive is not one with which I have sympathy.
Ik vrees ter afronding dat dit geen richtlijn is waar ik veel sympathie voor heb.
EnglishI have some questions to ask the Commissioner, one of which is very specific.
Ik heb een aantal vragen voor de commissaris, waaronder een heel specifieke vraag.
EnglishThe second reading position is an excellent starting point and one which we support.
Het standpunt na tweede lezing is een uitstekend beginpunt dat onze steun krijgt.
EnglishThat is a great challenge and one in which Mr Petritsch deserves our full support.
Dat is een moeilijke opdracht, waarvoor de heer Petritsch ons aller steun verdient.
EnglishI shall also insist on one requirement which the EP expressed with regard to the ECB.
Ik wijs ook op een andere eis van het Europees Parlement ten aanzien van de ECB.
EnglishThis is a very serious matter and one which the presidency takes very seriously.
Dit is een ernstige aangelegenheid waaraan ook het voorzitterschap veel belang hecht.
EnglishThe first is the one which my colleague, Sir Leon Brittan, would have liked to make.
Ik zou willen beginnen met de verklaring die Sir Leon Brittan graag had afgelegd.
EnglishStop giving them lists of questions every single one of which has an answer.
Stop met hen vragenlijsten te geven waarvan elke vraag ook een antwoord heeft.
EnglishIt's three-quarters, roughly, which is less than one -- and we call that sublinear.
Het is ruwweg driekwart, dat is minder dan één - en dat noemen we sublineair.
EnglishIts purpose is to solve a specific problem which has arisen in one Member State.
Daarmee moet een specifiek probleem worden opgelost, dat in een lidstaat is opgedoken.
EnglishThey wanted a further postponement which we refused for one simple reason.
We hadden hun verzoek om een verder uitstel afgewezen om een heel simpele reden.
EnglishThere were two regulations, one of which has already been adopted by this House.
Er waren twee verordeningen, waarvan er een al door dit Huis is aanvaard.
EnglishMention just one which is written in language that the ordinary citizen can understand.
Noemt u mij één wet die is opgesteld in voor de gewone burger begrijpelijke taal!
EnglishIt appears that Europe has chosen the latter route, which is the worst one.
Europa lijkt voor deze laatste optie te hebben gekozen, wat veruit de slechtste is.
EnglishMultilingualism is an important value in Europe, and one which needs to be fostered.
Meertaligheid is een grote Europese absolute waarde, die men moet koesteren.
EnglishA police state is a suspicious and insecure society in which no one wants to live.
Een politiestaat is een wantrouwende en onzekere samenleving waarin niemand wil leven.
EnglishThe philosophy you have described is, I think, one of which we can all approve.
Ik denk dat wij allemaal achter de filosofie staan die u hebt beschreven.
EnglishThis is one topic which will certainly be debated in Cork in a few days ' time.
Dit is een van de thema's die over enkele dagen in Cork zeker aan de orde zullen komen.
EnglishThis represents a considerable success and one which should not be underestimated.
Dat is een zeer groot succes, dat niet hoog genoeg kan worden aangeslagen.