"whether… or not" in het Nederlands

EN

"whether… or not" - vertaling Nederlands

EN whether… or not
volume_up
{voegwoord}

whether… or not
Our position will be related to whether or not a number of amendments are accepted.
Onze positie zal afhangen van het al dan niet aannemen van een aantal amendementen.
Whether it will happen or not, it depends on the Council and the Commission.
Het hangt van de Raad en de Commissie af of dit al dan niet zal veranderen.
By definition, whether or not this is my responsibility is not at issue.
Het gaat er per definitie niet louter om of dit al dan niet mijn verantwoordelijkheid is.

Vergelijkbare vertalingen voor "whether… or not" in Nederlands

whether voegwoord
or voegwoord
not bijwoord

Voorbeeldzinnen voor "whether… or not" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWhether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
Of de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.
EnglishWe may ask whether this will lead to a cancellation of projects already planned.
We kunnen ons afvragen of hierdoor reeds geplande projecten komen te vervallen.
EnglishI would like to ask whether the network will cover the whole of Europe this year?
Ik zou graag willen weten of het netwerk dit jaar al heel Europa zal bestrijken?
EnglishIt will depend upon you, the Chairmen of the Groups, whether it is taken or not.
Of die beslissing ook genomen wordt, hangt af van u, van de fractievoorzitters.
EnglishIt is not a question of deciding whether or not to approve the Galileo project.
Het gaat er eigenlijk niet om of we het GALILEO-project wel of niet aanvaarden.
EnglishI would ask you to consider seriously whether other rules should not apply here.
Ik wil u vragen ernstig te overwegen of hier geen andere regels moeten gelden.
EnglishThe question is whether or not we want Turkey to be part of European integration.
Het gaat erom of we Turkije wel of niet willen opnemen in het Europees project.
EnglishI query whether the only way of dealing with these two views is to deplore them.
Waarom zouden we het alleen maar moeten betreuren dat die twee opvattingen er zijn?
EnglishIt is also questionable as to whether summer time should end just before November.
Het is ook nog maar de vraag of de zomertijd pas net voor november moet eindigen.
EnglishFashion, whether you like it or not, helps you project who you are to the world.
Met mode, of je het nu leuk vindt of niet, kun je de wereld laten zien wie je bent.
EnglishCan the Commission comment on whether this is a breach of EU competition rules?
Kan de Commissie zeggen of dit strijdig is met de Europese concurrentieregels?
EnglishI doubt whether there are good grounds for calling for Mr Wathelet's resignation.
Ik twijfel aan de gegrondheid van het verzoek om ontslag van de heer Wathelet.
EnglishWhether we like it or not, nuclear energy provides a solution for both problems.
Kernenergie, of we dat nu leuk vinden of niet, biedt voor beide problemen uitkomst.
EnglishOrdinary citizens, whether Christian or Muslim, are not interested in the Jihad.
Gewone burgers, of ze nu christen of moslim zijn, hebben geen behoefte aan de Jihad.
EnglishEach Member State is to be able to decide whether to accept this system or not.
Iedere lidstaat moet zelf kunnen beslissen of hij deze regeling accepteert of niet.
EnglishMr Karamanou, I do not know whether Commissioner Fischler understands Greek too.
Mevrouw Karamanou, ik weet niet of commissaris Fischler ook Grieks begrijpt.
EnglishIt remains to be seen whether that is enough or whether we can still do more.
De vraag blijft altijd of dat voldoende is, of we misschien nog meer kunnen doen.
EnglishMr President, I shall see whether I can do any better with this oral amendment.
--Mijnheer de Voorzitter, hopelijk heb ik met dit mondeling amendement meer succes.
EnglishI look forward to hearing whether Mr Miller is going to see this as complementary.
Ik wil graag horen of collega Miller aanvaardt dit te zien als een aanvulling.
EnglishBut he doesn't know whether it's an infection, whether it's to do with malnutrition.
Hij weet niet of het een infectie is of dat het te maken heeft met ondervoeding.