"whereupon" in het Nederlands

EN

"whereupon" - vertaling Nederlands

EN whereupon
volume_up
{bijwoord}

whereupon (ook: whereby)
whereupon (ook: after which)
Thus all seemed plain sailing, until we had the rapporteur's proposal to reduce the figure to 250 mg, whereupon we had the Commission's brainstorm.
Alles leek dus in kannen en kruiken, totdat we het voorstel van de rapporteur kregen om het getal te verlagen tot 250 mg, waarna er een brainstormsessie in de Commissie volgde.
It means that we in the political assemblies establish the objectives, whereupon experts oversee the implementation under the supervision, and with the participation, of the Commission.
Dat betekent dat wij in de politieke lichamen de doelstellingen formuleren, waarna deskundigen de verwezenlijking daarvan moeten bewaken, onder toezicht en met medewerking van de Europese Commissie.

Voorbeeldzinnen voor "whereupon" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishPreviously, in the Commission's draft, it had been seven, whereupon Parliament requested thirty.
In het ontwerp van de Commissie waren dat er in eerste instantie 7.
EnglishThere are, now and again, people who tell us that we do, whereupon we are placed among other minorities.
Soms wordt dat inderdaad beweerd, en dan worden we tussen andere minderheden ondergebracht.
EnglishIn 2001, Serbia was the new concern, whereupon there was slightly less interest in the former priorities.
In 2001 kwam Servië erbij en nam de belangstelling voor de oude aandachtsgebieden nog meer af.
EnglishIt was initially to last for ten years, whereupon it was to be automatically extended each year.
In eerste instantie zou deze overeenkomst tien jaar duren; daarna zou zij elk jaar automatisch worden verlengd.
EnglishWe could fulfil all of the EU’ s tasks with 10 % of the budget, whereupon we should only have 10 % of the fraud we see today.
We kunnen alle taken van de EU af met 10% van de begroting, en dan hebben we ook maar 10% van de huidige fraude.
EnglishWhere Denmark and Austria are concerned, they are to be given a guarantee up until the year 2012, whereupon the guarantee will come to an end.
Wat Denemarken en Oostenrijk betreft: die krijgen een garantie tot het jaar 2012, daarna is het afgelopen met die garantie.
EnglishIt was rejected by the French and by the Dutch, whereupon it ceased to have any value, at least according to the Treaties.
De Grondwet is wel degelijk verworpen door de Franse en de Nederlandse bevolking en is derhalve van generlei waarde, althans krachtens de Verdragen.
EnglishWhereupon, Mr President, you also criticized these guests and told them to be quite otherwise they would have to leave the gallery.
Daarop heeft ook de Voorzitter onze bezoekers bekritiseerd en gezegd dat zij stil moesten zijn of anders de publieke tribune moesten verlaten.
EnglishWhereupon, the information enters the public realm through other routes and becomes, sometimes justifiably and sometimes completely unjustifiably, the subject of scandal.
Vervolgens komt het op andere manieren in de publiciteit en wordt er soms terecht en soms volkomen onterecht een schandaal van gemaakt.
EnglishThis led to strikes and smear campaigns by intransigent trade unions, whereupon the proposals were abandoned and replaced by a wishy-washy compromise.
Dit leidde tot stakingen en lastercampagnes van verstokte vakverenigingen met het gevolg dat de voorstellen weer werden opgeborgen en vervangen door een flauw compromis.
EnglishIf we were to await all the ratifications, this agreement would come into effect after July 2007, whereupon the immediate anarchy that we wanted to avoid would be caused.
Als wij moesten wachten op alle ratificaties, zou deze overeenkomst pas na juli 2007 van kracht worden, en dan zou zich de chaos voordoen die wij nu juist wilden vermijden.