"whereby" in het Nederlands

EN

"whereby" - vertaling Nederlands

EN whereby
volume_up
{bijwoord}

whereby
What concrete measures are there, whereby practices associated with the Structural Funds can be clarified, simplified, and speeded up?
Wat zijn de concrete maatregelen waarmee de praktijken inzake de structuurfondsen kunnen worden verduidelijkt, vereenvoudigd en versneld?
So this would be a technique whereby we could get more than a month-and-a-half warning about a flu epidemic in a particular population.
Dus dit kan een techniek zijn waarmee we een waarschuwing zouden kunnen krijgen over een griepepidemie, anderhalve maand van tevoren.
We thus voted in favour of proposals whereby pilotage services and self-handling are to be excluded from the scope of the directive.
Daarom hebben wij voor de voorstellen gestemd waarmee loodsdiensten en zelfafhandeling van het toepassingsgebied van de richtlijn werden uitgesloten.
whereby (ook: whereupon)
The Treaty provides for a mechanism whereby the ECB can forearm itself against any erosion of its capital.
Het Protocol voorziet in een mechanisme waardoor de ECB zich kan wapenen tegen een ontwaarding van haar kapitaal.
It will provide for more majority decisions whereby ministers and civil servants are able to tone down the democracy in our Member States.
Het aantal meerderheidsbesluiten zal toenemen, waardoor de democratie in onze lidstaten door ministers of ambtenaren weggestemd kan worden.
The directive provides for thresholds whereby it is no longer possible, above a given threshold, to tender in a private or national capacity.
De richtlijn voorziet in drempels waardoor het niet meer mogelijk is boven een bepaalde drempel onderhands of nationaal aan te besteden.

Voorbeeldzinnen voor "whereby" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis has proved invaluable in terms of the process whereby agreement was reached.
Dit is een zeer goede hulp geweest voor het proces om tot een akkoord te komen.
EnglishWe must reverse the trend whereby these widows ' pensions are being whittled away.
Wij moeten tegen de tendens van de verlaging van die weduwepensioenen ingaan.
EnglishWhat is wrong with having a system whereby you have to account for what you spend?
Wat is er verkeerd aan een systeem waarbij je de uitgaven moet verantwoorden?
EnglishThere is no concept whereby every country should get back what it pays.
Er bestaat geen concept op grond waarvan ieder land terugkrijgt wat het betaalt.
EnglishThis is a scenario whereby the European Union has a membership of over 25 Member States.
Het gaat hier om een scenario waarin de Unie uit meer dan 25 lidstaten zou bestaan.
EnglishCertainly, if they are not, there are procedures in place whereby they can be changed again.
Als ze dat niet zijn, zijn er hoe dan ook procedures om ze opnieuw te wijzigen.
EnglishThis would undermine the current system whereby the Member States own the Treaties.
Dit ondermijnt de huidige situatie waarin de lidstaten zeggenschap hebben over de Verdragen.
EnglishKB: Second sight is whereby a mind-control expert can see through somebody else's eyes.
KB: Met het tweede zicht kan een gedachtencontrole-expert door de ogen van een ander zien.
EnglishNor can I accept an arrangement whereby those Articles are to be made optional.
Ook kan ik niet akkoord gaan met een oplossing waarbij deze artikelen facultatief worden gemaakt.
EnglishWe have to have a structure whereby national regulatory authorities must work together.
We hebben een structuur nodig waarin nationale regelgevende autoriteiten moeten samenwerken.
EnglishHave all the avenues been closed off whereby North Korea might be brought back to talk to the Six?
Zijn alle mogelijkheden om tot het zespartijenoverleg terug te keren geblokkeerd?
EnglishWe also have a situation whereby we want more sea traffic without wanting to provide protection.
Ook willen wij meer zeevervoer, maar dat wij willen tegelijkertijd niet beschermen.
EnglishWe must introduce mechanisms whereby such criminal elements do not cross the frontiers.
Wij moeten in mechanismen voorzien om te voorkomen dat zulke criminelen het land binnenkomen.
EnglishYou are aware of the decision whereby our submission according to 100a was unanimously rejected.
U weet dat ons voorstel op basis van artikel 100 A eenparig werd verworpen.
EnglishOr is a change needed whereby that particular labour market model would also be included?
Of is er een verandering nodig die ook dat arbeidsmarktmodel omvat?
EnglishThe process should not continue whereby the EU is being turned into a transfer union.
De Unie moet zich niet ontwikkelen als een " transfereerunie ".
EnglishThe situation is contrary to democracy, whereby everyone is supposed to have equal opportunities.
Dat is strijdig met de democratie, die inhoudt dat iedereen gelijke kansen moet hebben.
EnglishAn alternative must remain in place, whereby birds are kept in greatly improved cages.
Maar het moet een alternatief blijven waarbij de dieren in sterk verbeterde kooien worden gehouden.
EnglishThen there is this other process, whereby the big, longer-term plans are addressed.
Dan is er dit andere proces waarbij wij deze grote plannen voor de langere termijn naar voren brengen.
EnglishThere will be no compromise whereby the court is weakened and the crimes concerned go unpunished.
Er komt geen compromis dat het Hof verzwakt en toelaat dat deze misdaden ongestraft blijven.