"whereas" in het Nederlands

EN

"whereas" - vertaling Nederlands

EN whereas
volume_up
{voegwoord}

whereas (ook: while, because of, whilst)
volume_up
voor {vw.}
There is no set-aside for fishermen whereas there is set-aside for farmers!
Er is geen set-aside voor vissers, zoals wel voor de landbouw!
Deoxyhemoglobin can be detected by MRI, whereas oxyhemoglobin can't.
Deoxyhemoglobine kan worden gedetecteerd door MRI terwijl dat niet zo is voor oxyhemoglobine.
Whereas living room water, it's better to do tar on the roof."
Terwijl het voor woonkamerwater beter is om het dak te asfalteren."
whereas (ook: while, whilst)
Some are, whereas others really are seagoing hooligans.
Sommigen zijn dat namelijk wel degelijk, terwijl anderen echte zeeschurken zijn.
Whereas on the right, the two tiles look nearly the same.
Terwijl, aan de rechterkant, de tegels er bijna hetzelfde uitzien.
It represents only 1.1 % of gross national product, whereas the ceiling is 1.27 %.
Haar aandeel in het BNP bedraagt slechts 1, 1 %, terwijl het plafond 1, 27 % is.
whereas (ook: while, whilst)
These licences were an innovation for some products, such as fruit and vegetables, whereas in other cases, such as cereals, they already existed.
Voor sommige produkten zoals groente en fruit is dat nieuw, voor andere, onder meer graan, bestonden die vergunningen al.
Home affairs are now the preserve of the nation state, whereas they have lost military policy: NATO does that now.
Het binnenlandse beleid valt onder het ressort van de nationale staat, bij het militaire beleid geldt dit niet, daar heeft de NAVO het voor het zeggen.
Whereas some of these areas certainly are under the British Crown, there is no doubt whatever that, for example, the Isle of Man is the most Irish of locations.
Sommige van die gebieden vallen onder de Britse kroon, maar het is duidelijk dat bij voorbeeld het eiland Man zo Iers is als maar kan.
whereas
My request was looked upon critically, whereas these kinds of party, where we are portrayed as vultures, are simply tolerated.
Daar worden negatieve opmerkingen over gemaakt en dit soort partijen waarbij wij als aasgieren worden afgeschilderd, worden gewoon toegestaan.
whereas (ook: while, whilst)
whereas (ook: while, whilst)
Whereas the emphasis in the original plans was on attendance, it is now actually on demonstrating personal skills during the examination.
Lag in de oorspronkelijke plannen de nadruk op aanwezigheid, nu ligt die op het daadwerkelijk tonen van persoonlijke capaciteiten tijdens het examen.
whereas (ook: while, whilst)

Voorbeeldzinnen voor "whereas" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThey had enough to eat, whereas now everything has been destroyed by pollution.
Zij hadden genoeg te eten, maar de milieuvervuiling heeft daar de klad in gebracht.
EnglishTwo of these countries ratified the Constitution, whereas two rejected it.
In twee van die landen werd de Grondwet geratificeerd, in twee andere verworpen.
EnglishIt is too passive and too hesitant, whereas definite action is what is needed.
Zij is te passief en te aarzelend waar een krachtig optreden nodig zou zijn.
EnglishA purely national bill can always be altered, whereas an EU bill can never be altered.
Een zuiver nationaal voorstel kan altijd gewijzigd worden, een EU-voorstel nooit.
EnglishWhereas the book is interesting, it is just one perspective on the subject.
Het is een interessant boek, maar het biedt slechts één kijk op het onderwerp.
EnglishNATO is a military alliance pure and simple, whereas the European Union is not.
De NAVO is een militair bondgenootschap - de Europese Unie is dat niet.
EnglishThey did not want to use their technology for this purpose whereas the Europeans did.
Zij wilden hun technologie daartoe niet gebruiken, maar de Europeanen wilden dit wel.
EnglishSome of these have already been streamlined, whereas others are in need of further reform.
Sommige procedures zijn reeds aan de huidige situatie aangepast, maar andere niet.
EnglishWhereas in 1986, it took five hours to produce a ton of steel, nowadays it takes only three.
In 1986 had men vijf uur nodig om een ton staal te produceren, nu nog slechts drie.
EnglishIn 1980 there were about 20 companies whereas there are now only four.
In 1980 waren er nog een twintigtal ondernemingen, nu zijn het er nog vier.
Englishwhereas a previous vote had not approved this discharge, the votes being shared equally.
en was eerder al bij staking van stemmen besloten kwijting te onthouden.
EnglishWhereas we used to deport 30 000 people a year, now we are approaching a figure of 200 000.
Waar vroeger 30.000 mensen per jaar werden afgewezen, zijn dat er nu 200.000 per jaar.
EnglishLife expectancy at birth was 32 years whereas now this has nearly doubled to 62 years.
De levensverwachting bij de geboorte was 32 jaar, en die is nu bijna verdubbeld tot 62 jaar.
EnglishMr Barroso has not so far demonstrated that, whereas Mr Prodi has.
De heer Barroso heeft dat tot nu toe niet laten zien, de heer Prodi daarentegen wel.
EnglishWhereas the passive recipient doesn't make the prediction, feels the full blow.
Ze denken dat ze de persoon minder hard raken dan in werkelijkheid - een beetje zoals het kietelen.
EnglishNowadays, technology leads to unemployment, whereas once upon a time it created employment.
Europa en de wereld moeten nu een derde weg zoeken die met een aantal zaken rekening houdt.
EnglishWhereas that chip bag has about seven layers to do all of those things.
Daar waar deze chipszak wel zeven lagen nodig heeft om dit te doen.
EnglishThe former require a reinforced majority whereas the latter do not.
In het eerste geval is een gekwalificeerde meerderheid vereist, in het tweede geval niet.
EnglishFrom 1993 to 1995 it received ECU 20.5 million, whereas now it is to get ECU 70.3 m.
Er was van 1993 tot 1995 20, 5 miljoen ecu en nu is dat 70, 3.
EnglishRegional planning is only a recent introduction, whereas airports have existed for a long time.
Ruimtelijke ordening is iets van de laatste tijd, maar luchthavens bestaan al heel lang.