"where there's a will, there's a way" in het Nederlands

EN

"where there's a will, there's a way" - vertaling Nederlands

EN where there's a will, there's a way
volume_up
[spreekwoord]

where there's a will, there's a way (ook: where there is a will, there is a way)
volume_up
waar een wil is, is een weg [sprw.]
There is an old saying: where there's a will, there's a way.
Een Duits spreekwoord zegt: waar een wil is, is een weg.
We have shown that 'where there's a will, there's a way '.
Maar waar een wil is, is een weg, en dat hebben we laten zien.

Vergelijkbare vertalingen voor "where there's a will, there's a way" in Nederlands

where bijwoord
where voornaamwoord
where tussenwerpsel
there bijwoord
there tussenwerpsel
a lidwoord
Dutch
a voorzetsel
will zelfstandig naamwoord
will werkwoord
Dutch
way zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "where there's a will, there's a way" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI therefore believe, Mr President, that where there is a will there is a way.
Daarom denk ik, mijnheer de Voorzitter, dat waar een wil is, er altijd een weg is.
EnglishAnd you only have to notice, where we have light, there is a potential way to transmit data.
Waar we het licht hebben zal het mogelijk zijn om data te verzenden.
EnglishThat is where the code is, in a very practical way, extremely desirable.
Daarom zijn, zeer praktisch gezien, de codes uiterst wenselijk.
EnglishThey are objective areas - objective 1 and objective 2 - where subsidies are also provided in a different way.
Dit zijn doelstellingsgebieden - 1 en 2 - die op een andere manier subsidies krijgen.
EnglishI hope it will come up with fresh proposals where necessary, but in an open and transparent way.
Ik hoop dat het waar nodig met nieuwe voorstellen zal komen, maar wel op een open en transparante manier.
EnglishCircumstances here are different from those in the United States, where this is not understood in the same way.
Bij ons liggen de verhoudingen anders dan in de Verenigde Staten, waar de situatie heel anders is.
EnglishIf God is in all people, then there is a meeting place where my relationship with you becomes a three-way encounter.
Als God in alle mensen is, dan is er een ontmoetingsplaats waar mijn verwantschap met u een drievoudig ontmoeten wordt.
English'Where there is a will there is a way '.
EnglishI feel that the successful outcome of the conciliation procedure proves that where there is a will, there is a way.
Mijns inziens blijkt uit de goede uitkomst van de bemiddeling dat men erin is geslaagd het gewenste met het haalbare te verzoenen.
EnglishI have never worked in a committee where all requests have been treated in this way and incorporated.
Ik heb nooit eerder in een commissie gewerkt waar zoveel rekening werd gehouden met de verschillende verzoeken en zozeer gestreefd werd naar integratie.
EnglishIn any case we cannot accept a situation where encouraging consumption continues to be the main way of boosting the Community's own resources.
Bovendien kan men niet aanvaarden dat de consumptiebelasting een doorslaggevend gewicht blijft hebben in de eigen middelen van de Unie.
EnglishApart from Gibraltar, where safeguarding the apes might be a welcome way of deflecting a Spanish threat, Europe has no great apes.
Buiten Gibraltar, alwaar instandhouding van de apen een handige manier is om een eventuele Spaanse dreiging af te wenden, kent Europa geen mensapen.
EnglishA majority of the European Parliament wishes, however, to make an important distinction where this system is concerned, namely in the way it is funded.
Een meerderheid van het Europees Parlement wil tussen deze systemen echter een essentieel verschil maken, namelijk wat betreft de financiering.
EnglishWe must establish compatible legal systems in Europe and we must harmonize in those areas where we cannot move forward in any other way.
Het is nodig dat de rechtsstelsels in Europa op elkaar aansluiten, en er moet op die terreinen dan ook een harmonisatie plaatsvinden, aangezien wij anders geen vorderingen kunnen boeken.
EnglishMr President, I would like to take up the old phrase used by Mr Poettering during his contribution to this debate: ‘ where there is a will, there is a way’.
- Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag inhaken op het oude gezegde dat de heer Poettering in zijn bijdrage aan dit debat aanhaalde: u201CWaar een wil is, is een wegu201D.
EnglishAs a Swede, I hope that the Stockholm European Council will be a watershed, where decisions will be taken which pave the way for a competitive and liberal Europe.
Als Zweed hoop ik van ganser harte dat de top van Stockholm het keerpunt wordt, dat daar besluiten worden genomen die de weg banen voor een concurrerend en liberaal Europa.