EN

version {zelfstandig naamwoord}

volume_up
We developed a PC version of this product as well as the Macintosh version.
We ontwikkelden een pc-versie van dit product en een Macintosh-versie.
The Portuguese version talks of the GNP whereas the English version talks about the GDP.
De Portugese versie heeft het over het BNP terwijl de Engelse versie de term BBP vermeldt.
The German version and the Swedish version contain 22 paragraphs.
De Duitse versie en de Zweedse versie bevatten 22 paragrafen.
Our group supports Amendment No 3 and hopes the new version of the directive will come into force promptly.
Onze fractie steunt amendement 3 en hoopt op een snelle uitvoering van de richtlijn.
Like others, though, we take the view that a weak version is better than nothing.
Wij delen het oordeel van de meerderheid van onze fractie dat zo'n zwakke variant beter is dan niets.
We must remember that the EMAS scheme is the European version of the International Standard known as ISO14001.
Wij moeten ons ervan bewust zijn dat het EMAS-systeem de Europese variant is van de internationale norm ISO14001.
Mr Medina, some of your points concern the language versions.
Mijnheer Medina, enkele punten die u heeft genoemd, betreffen varianten in de vertaling.

Voorbeeldzinnen voor "version" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd there the simple version of the message is it's moving from West to East.
Of om de boodschap eenvoudig weer te geven: de macht beweegt van West naar Oost.
EnglishThe negotiated version of the resolution did not contain any reference to Michelin.
De onderhandelde versie van de resolutie bevatte geen opmerkingen over Michelin.
EnglishBut in this context I'm just going to read an abridged version of those texts.
Maar in deze context lees ik slechts een verkorte versie voor van die teksten.
EnglishThat is why this text was withdrawn from the version under discussion in the Council.
Daarom is deze tekst geschrapt uit de versie zoals deze in de Raad is besproken.
EnglishMadam President, the Dutch version of Amendment No 38 has not been correctly worded.
Voorzitter, de Nederlandse versie van amendement 38 is niet juist geformuleerd.
EnglishDo we need a European version of Mr Samper to force our leaders to see reason?
Is een Europese Samper nodig om onze bestuurders opnieuw tot rede te brengen?
EnglishShe is certainly not a cloned version of other comparable bank directors either.
Ze is ook zeker geen gekloond evenbeeld van vergelijkbare bankdirecteuren.
EnglishIn the German version it is quite clear that no such conditions have been imposed.
In de Duitse tekst is het heel duidelijk dat hier geen sprake is van een voorwaarde.
EnglishI hope the final version to be approved will be correct in the Finnish version.
Ik hoop dat de uiteindelijke versie die wordt aangenomen in het Fins correct zal zijn.
EnglishI do therefore ask you to make sure it does not become a watered down version.
Ik zou u dan ook willen vragen erop toe te zien dat het geen verwaterde versie wordt.
EnglishThe current version of the Members ' Statute is not perfect – far from it.
De huidige versie van het Statuut van de leden is niet volmaakt, verre van dat.
EnglishSo either the English version is the correct one or else the other versions are.
Dus ofwel de Engelse versie is correct of de andere versies zijn correct.
English-- because, in its own way, this is a crass version of our founding story.
-- want op een eigen manier is dit een botte versie van ons scheppingsverhaal.
EnglishIn response, he gave me an even more courteous version of the same explanation.
Ik zei: "Ik begrijp dat de Japanners geen suiker in hun groene thee doen.
EnglishThe English version of paragraph 17 should therefore be taken as authentic.
Daarom moet paragraaf 17 van de Engelse versie als referentie worden genomen.
EnglishThat is why we are totally satisfied with the final version of this report.
Dat is de reden waarom we met het resultaat van dit verslag volstrekt tevreden zijn.
EnglishHowever, in the Spanish version the 'abogado ' has disappeared completely.
In de Spaanse vertaling echter is de advocaat helemaal verdwenen, hij is weg.
EnglishI will now quote the oral amendment, of which you have the English version.
Ik zal het mondeling amendement, dat ook in de Engelse taal beschikbaar is, citeren.
EnglishMr President, in paragraph 29, there is a mistake in the Dutch version.
Mijnheer de Voorzitter, in de Nederlandse versie staat een fout in paragraaf 29.
EnglishI have already been assured from my right that this will be added in the Spanish version.
Men heeft mij al verzekerd dat deze passage in het Spaans zal worden toegevoegd.