"to usurp" in het Nederlands

EN

"to usurp" - vertaling Nederlands

Voorbeeldzinnen voor "to usurp" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis resolution tries dangerously to usurp powers that do not belong to us.
Met deze resolutie wordt op een gevaarlijke manier getracht bevoegdheden naar ons toe te trekken die niet de onze zijn.
EnglishThe European Union should perform a complementary role and not try to usurp the Member States ' responsibility.
De Europese Unie kan en moet het nationaal beleid aanvullen, maar mag deze verantwoordelijkheid niet overnemen.
EnglishThe Committee on Budgetary Control is not trying at all to usurp the role of the Committee on Development and Cooperation.
De Commissie begrotingscontrole tracht geenszins de rol van de Commissie ontwikkelingssamenwerking over te nemen.
EnglishThis is a resolution driven by those consumed by a fanatical desire to usurp national authority and status.
Deze resolutie is het werk van mensen die worden verteerd door de fanatieke wens om de nationale autoriteit en status van de lidstaten te veroveren.
EnglishLarge-scale commercial enterprises should not be allowed to usurp funding which should go, in my view, go to family farming.
Grootschalige commerciële bedrijven mogen niet de kans krijgen de fondsen op te slorpen die mijn inziens naar de familiebedrijven dienen te gaan.
EnglishThey deceive consumers or they usurp the identity, reputation or technical procedures other businesses have invested a lot in establishing.
Zij misleiden de consument of matigen zich de identiteit, de reputatie of de technische procédés van andere bedrijven aan, die zelf veel hebben geïnvesteerd om deze te verkrijgen.
EnglishAnd this is where Europe comes in, with a part to play which does not usurp the functions of the Member States but is nevertheless fundamental.
En dat is het moment waarop Europa ten tonele verschijnt, de taak die zij heeft, die de taak van de lidstaten niet aan de kant schuift, maar die wel een heel belangrijke taak is.
EnglishBut, as Mr Howitt has said, this regulation represents yet again the wish of Member States to usurp the executive responsibilities of the Commission.
Maar zoals de heer Howitt al heeft gezegd, ook uit deze verordening spreekt de wens van de lid-staten om de uitvoerende verantwoordelijkheden van de Commissie volledig over te nemen.
EnglishWhat is presented here as a Constitution is an attempt by the political establishment to usurp the European peoples’ democratic right to shape their own futures.
Wat hier als een Grondwet wordt gepresenteerd, is een poging van het politieke establishment om zich het democratische recht van de Europese volken om hun eigen toekomst vorm te geven toe te eigenen.