EN

upset {bijwoord}

volume_up
For instance, when Demeter is upset, she banishes heat from her vicinity, into the other hemisphere, where it makes summer.
Bijvoorbeeld: wanneer Demeter van slag is bant ze warmte uit haar buurt naar de andere hemisfeer, waardoor het daar zomer wordt.

Voorbeeldzinnen voor "upset" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishPeople got very upset when the BP oil spill happened for very good reason.
Mensen waren erg verontwaardigd over de BP-olieramp om hele goede redenen.
EnglishMany of the amendments by the European Parliament upset this balance.
Een groot aantal amendementen van het Europees Parlement verstoren dit evenwicht.
EnglishAn unwillingness to upset the Americans prevented you from doing so.
U wilde de Amerikanen niet van streek maken, en daarom werd u daarvan weerhouden.
EnglishPeople got upset, but this is the only way we're going to go forward.
Mensen werden boos, maar dit is de enige manier waarop we vooruit kunnen gaan.
EnglishNow should we be upset about this, about the potential disintegration of Iraq?
Moeten we ons zorgen maken over de mogelijke desintegratie van Irak?
EnglishBecause I hadn't told them what I was doing, because I was so upset with the story they'd run.
I had ze niet verteld wat ik aan het doen was, omdat hun verhaal me zo dwars zat.
EnglishWe refused to allow the Interinstitutional Agreement to be upset.
Wij hebben inderdaad geweigerd het Institutioneel Akkoord ingrijpend te wijzigen.
EnglishDon't tell me you're upset ' cause you're not over there with your buddy.
Kom, zeg niet dat je je slecht voelt omdat je niet met je vriend bent?
EnglishMartin Luther King, Jr. was assassinated, that day, everybody in my community was upset.
Martin Luther King Jr. vermoord was, was iedereen in mijn gemeenschap ontdaan.
EnglishI was just a little upset when you dispatched and leave the Zeus station without saying a word.
Ik was pissig toen jij zomaar vertrok naar Zeus zonder een woord te zeggen.
EnglishPerhaps he is upset that Mr Barroso has likened him to the Sheriff of Nottingham.
Misschien is hij ook boos omdat mijnheer Barroso hem heeft vergeleken met de Sheriff van Nottingham.
EnglishWe must not upset the farmers too much in this European Union.
We mogen de boeren vooral niet te veel angst aanjagen in deze Europese Unie.
EnglishI am not prepared to accept amendments which upset this balance.
Ik ben niet bereid amendementen te aanvaarden die dit evenwicht verstoren.
EnglishUnfortunately, in respect of the latter, the balance has been upset.
Wat het laatste punt betreft is het evenwicht helaas enigszins zoek.
EnglishWe think the murderer, or murderers, tried to upset this peace process.
De moordenaar of moordenaars hebben getracht dat vredesproces, dat vermoeden wij, te verstoren.
EnglishAnd it upset me on a profound level that I wasn't bothered as much the night before.
Het raakte me diep dat het me minder deed de avond ervoor.
EnglishMr President, we are always so surprised when the balance of nature is upset.
Mijnheer de Voorzitter, we zijn altijd verbaasd wanneer er in de natuur evenwichtsverstoringen optreden.
EnglishAnd patients' rights groups seemed to get very upset about the kinds of things that they would witness.
Patiënten-belangengroepen leken zeer ontsteld over de dingen die zij zagen gebeuren.
EnglishThe balance in the linguistic approach will also be upset.
Ook wat betreft het gebruik van de talen zal het bestaande evenwicht worden verstoord.
EnglishSo I'm sort of thinking, "Well, I don't know, I don't know if I want to get upset with this yet."
Dus denk ik bij mezelf, "Wel, ik weet niet, ik weet niet of ik me daar al kwaad om wil maken."