EN

up {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
This is on the way up from Camp Three to Camp Four, moving in, up through the clouds.
Dit is de weg naar boven van kamp drie naar vier, in en omhoog door de wolken.
But he was really cool about it, and he took me up there, and we talked about fractals.
. ~~~ Hij nam me mee naar boven en we praatten over fractals.
The core comes up as these cylindrical tubes of limestone.
De kern komt naar boven in de vorm van deze cilindrische buizen van kalksteen.
In July we will have already drawn up the directives for undertaking these negotiations.
In juli zullen de richtsnoeren voor die onderhandelingen klaar zijn.
It ought to be possible to draw up this list of dangerous substances by mid-2001.
Deze lijst van gevaarlijke stoffen moet tegen het midden van 2001 klaar kunnen zijn.
Gird up your loins here now... which part of the night the robbers are coming in.
Maak u klaar voor de strijd... wat deel is van de nacht de dieven komen binnen.
These very Member States must be prepared to take up their responsibilities.
De lidstaten moeten bereid zijn daarvoor de verantwoordelijkheid op zich te nemen.
The Commission is prepared to work with you in drawing up a detailed policy.
De Commissie is bereid samen met hen over een gedifferentieerd beleid na te denken.
Are you prepared to play your part in speeding this voting up?
Bent u bereid te doen wat in uw macht ligt, om deze besluitvorming te bespoedigen?
What we found, however, was that they took an extremely long time -- over 20 years -- to regenerate, starting from the bottom and growing up.
. ~~~ Het begon vanaf de bodem en groeide opwaarts.
All this makes up a constructive and ascending social dynamic.
Dat zorgt voor een constructieve en opwaartse sociale dynamiek.
That is the verdict of the Scottish voters on this anti-European hysteria which has been whipped up by the Conservative Government.
Dat is het oordeel van de Schotse kiezers over deze antiEuropese hysterie die door de Conservatieve regering is opgewekt.
I tend to start the monthly part-session in Strasbourg in good cheer and in good physical condition, but practically every part-session I end up catching a hefty cold.
Ik pleeg opgewekt en in goede conditie aan de maandelijkse Straatsburgse vergaderperiode te beginnen, maar bijna iedere vergaderperiode loop ik een forse verkoudheid op.
NL

bottom-up {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
bottom-up
en op de gedecentraliseerde bottom-up-structuur van het internet.
It is very easy to fall in love with the decentralized, bottom-up structure of the Internet.
De bottom up governance is hier nauwelijks te bespeuren.
There is virtually no trace here of 'bottom-up governance '.
De tweede categorie is de ` bottom up'-technologie, op moleculair niveau.
The second group is known as ‘ bottom up’ technology and allows the molecular level to be set.

Voorbeeldzinnen voor "up" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.
Het is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.
EnglishBut that does not mean I favour simply opening up the gates, quite the contrary.
Vanzelfsprekend ben ik er geen voorstander van om de geldkraan open te draaien.
EnglishAnd so they've come up with their own set of rules, the "Rules of the Internet."
Dus zijn ze met eigen regels op de proppen gekomen, de 'Regels van het Internet'.
Englishmore than the way most women's faces not only were never made up during the day,
meer nog dan aan de gezichten die overdag meestal zonder enig spoortje make-up,
EnglishAs you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
Zoals je hier bovenaan kan zien, delen ze een oplopende toon: "woep, woep, woep".
EnglishNow, when these things blow up, they're not going to do global ecological damage.
Als deze dingen ontploffen, gaan ze geen mondiale ecologische schade aanrichten.
EnglishAnd he said, "She's telling me that I'm messy, and I have to clean up my room."
Hij zei: "Ze vertelt me dat ik slordig ben, en dat ik mijn kamer moet opruimen."
EnglishIf we end up having the debate in those terms, it will lead absolutely nowhere.
Als we het debat in die termen gaan voeren, zal dat helemaal nergens toe leiden.
EnglishIn 1979 we had universal suffrage, and in 1999 we faced up to our responsibility.
1979 bracht ons het algemeen kiesrecht; 1999 brengt ons de verantwoordelijkheid.
EnglishWe are opening up an enormous breach in our defences against the death penalty.
Wij zijn bezig een enorme bres te slaan in onze verdediging tegen de doodstraf.
EnglishThe most important laws on women are those making up what is known as civil law.
De belangrijkste wetten voor vrouwen zijn de zogenaamde wetten van de burgerstaat.
EnglishThe dialogue with Russia about these problems definitely needs to be stepped up.
De dialoog met Rusland over deze problemen moet aanzienlijk geïntensiveerd worden.
EnglishThe proliferation of nuclear weapons in east Asia opens up an appalling vista.
De proliferatie van kernwapens in Oost-Azië is een afschrikwekkend vooruitzicht.
EnglishYou said something quite wonderful, Mr Byrne and I should like to pick up on it.
U heeft iets heel moois gezegd, mijnheer Byrne, en ik kom daar graag op terug.
EnglishUp to now, the only permanent presidency in existence was that of the Commission.
Tot nu toe is alleen het voorzitterschap van de Commissie een permanente functie.
EnglishThat is why, if they are not withdrawn, they will come up against the fighting...
Als de voorstellen niet van tafel verdwijnen, zullen ze botsen op de virulente...
EnglishGird up your loins here now... which part of the night the robbers are coming in.
Maak u klaar voor de strijd... wat deel is van de nacht de dieven komen binnen.
EnglishEach neuron is connected via synapses to up to 10,000 other neurons in your brain.
Elk neuron is via synapsen met tot 10.000 andere neuronen in je brein verbonden.
EnglishSo what's the problem, why has this chasm opened up, and what can we do to fix it?
Wat is het probleem, vanwaar die kloof, en wat kunnen we doen om hem te dichten?
EnglishThis is a generation that's grown up taking their voices pretty much for granted.
Dit is een generatie die is opgegroeid met een soort vanzelfsprekende mondigheid.

Synoniemen (Engels) voor "up":

up