EN

until {voorzetsel}

volume_up
There are twelve days left until the commencement of the Seattle meeting.
Er zijn nog 12 dagen te gaan voor het begin van de bijeenkomst in Seattle.
If you search for the word "technology," it was not used until 1952.
Als je zoekt naar het woord "technologie" zul je het niet vinden voor 1952.
Allowing me a week until Tuesday to do that is not unreasonable.
En het is niet onredelijk als ik daar tot dinsdag een week de tijd voor krijg.
until (ook: at, by, on, to, toward, towards, up to, upon, till)
Until such time, until the outcome of the investigation, I will refrain from passing judgement.
Tot die tijd, tot die uitkomst, zou ik me willen onthouden van elk oordeel.
Should we adjourn it until noon tomorrow or until noon on Thursday?
Wenst u dat de stemming wordt verdaagd tot de stemmingen van morgen of van overmorgen?
The existing restrictions in relation to Ireland remain in place until 19 April.
De bestaande beperkingen met betrekking tot Ierland blijven tot 19 april van kracht.
It is necessary to provide a legal basis for pull until the push system is in place.
Er moet een rechtsbasis zijn voor het -systeem totdat het -systeem van kracht is.
We believe that the agreement should be suspended until the conflict is solved.
Wij vinden dat de overeenkomst opgeschort moet worden totdat het conflict is beslecht.
We have to continue to publicise this issue until it is resolved.
We moeten ruchtbaarheid aan deze zaak blijven geven totdat ze is opgelost.
until (ook: in, inside, into, on, per, within, a)
Requests for split votes must be in by 6 o'clock, but we would accept amendments until 9 o'clock.
Verzoeken om stemming in onderdelen moeten voor 18.00 uur binnen zijn, maar amendementen worden tot 21.00 uur aanvaard.
From then on, they can no longer move around within the Schengen area until they have obtained a residence permit.
Het is hem verboden daarna nog binnen de Schengenruimte te reizen zolang hij geen verblijfsvergunning heeft.
This is why I did not arrive here until half way through the Sterckx report and missed most of the roll-call votes.
Daarom kwam ik pas halverwege de bespreking van het verslag van de heer Sterckx binnen en heb ik de meeste mondelinge stemmingen gemist.

Voorbeeldzinnen voor "until" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe will therefore have to defer this experiment until the next plenary sitting.
Wij zullen ons experiment dus tot de volgende vergaderperiode moeten uitstellen.
EnglishBut you don't get to start on step three, until you take step one first: I can.
Maar je komt pas toe aan stap drie, na het nemen van de eerste stap: Ik kan dit.
EnglishNow we know that this appallingly modest target will not even be met until 2030.
Nu weten we dat zelfs deze veel te beperkte doelstelling pas in 2030 wordt gehaald.
EnglishAnd keep going, until the subject presses the button, saying, "I see the change."
En ga door, tot de proefpersoon op de knop drukt en zegt: "Ik zie de verandering".
EnglishYou can't share until you show us that you're not sharing something we don't like.
Je mag niet delen tot je ons aantoont dat je niets deelt dat wij niet goedkeuren.
EnglishI shall begin with the positive ones and leave the negative ones until the end.
Ik begin met de aangename opmerkingen; de onaangename bewaar ik voor het eind.
EnglishUntil recently we could not be sure that such efforts were genuinely being made.
Tot voor kort konden we er niet zeker van zijn dat dit daadwerkelijk het geval was.
EnglishI would also like to ask Mrs Riis-Jörgensen to contain her impatience until then.
Ik wil mevrouw Riis-Jørgensen ook vragen haar geduld tot die tijd te bewaren.
EnglishThe existing restrictions in relation to Ireland remain in place until 19 April.
De bestaande beperkingen met betrekking tot Ierland blijven tot 19 april van kracht.
EnglishI have already postponed the possibility of spending money until the end of 2007.
De mogelijkheid om geld uit te geven heb ik al eerder tot eind 2007 verlengd.
EnglishUntil such time as the reserve fund has been fully built up, it shall be fed by:
Zolang dit reservefonds nog niet geheel is gevormd, wordt het gestijfd door:
EnglishAnd once you've changed its state, it stays there until you change its state again.
Eens je de staat hebt gewijzigd, blijft die zo tot je de staat opnieuw wijzigt.
EnglishAnd so, we reflect until we can sort of see that motherly expression in all beings.
En dus reflecteren we dit tot we die moederlijke expressie zien in alle wezens.
EnglishUntil a particular mother, whose child had just turned two, died of this disease.
Tot één bepaalde moeder, wier kind net twee was, haar kind aan deze ziekte verloor.
EnglishIt was not until 1996 that Taiwan had its first democratic presidential election.
Pas in 1996 waren er voor het eerst democratische presidentsverkiezingen in Taiwan.
EnglishI consider that the whole Commission should attend until the end of this debate.
Ik vind dat de hele Commissie aanwezig moet zijn tot het eind van dit debat.
EnglishThen it might not be until 2020 or 2030 that the first country is able to join.
Dan wordt het misschien wel 2020, 2030 voordat het eerste land kan toetreden.
EnglishWe could hold this every year until the death penalty is abolished everywhere.
Deze dag zouden wij ieder jaar kunnen houden tot de doodstraf overal is afgeschaft.
EnglishLook at me: I work all day, from six in the morning until two the following morning.
Kijk eens naar mij: ik werk de hele dag, van 's morgens zes tot 's nachts twee.
EnglishIt is necessary to provide a legal basis for pull until the push system is in place.
Er moet een rechtsbasis zijn voor het -systeem totdat het -systeem van kracht is.

Synoniemen (Engels) voor "until now":

until now