EN understanding
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

understanding (ook: comprehension, concept, conception, grasp)
This definition reflects too broad an understanding of the notion of circumvention.
In deze definitie wordt het begrip ' omzeiling? te breed opgevat.
Informed consent is the very bedrock of our understanding of democracy.
Deskundige instemming is het fundament van ons begrip van democratie.
There will have to be some compromise and understanding on all sides.
Alle partijen zullen tot compromissen bereid moeten zijn en begrip moeten tonen.
understanding (ook: function, job, office, post)
I trust that we can count on Parliament's support and understanding in the work still ahead of us.
Ik vertrouw erop dat we kunnen rekenen op de steun en het begrip van het Parlement met betrekking tot het werk dat nog voor ons ligt.
As far as the regions ' right of appeal is concerned, I am glad that we have already come to an understanding about so much.
Beste vrienden, geachte dames en heren, ik ben blij dat we met betrekking tot het klachtrecht van de regio's in ieder geval over een aantal zaken overeenstemming hebben bereikt.
I welcome the intelligent and understanding effort implemented by this policy, and in particular in the documents which are the subject of our debate.
Ik ben zeer te spreken over de intelligente en begripvolle aanpak die in dit beleid tot uiting komt, met name in de documenten waarop ons debat betrekking heeft.
understanding (ook: bandage, relation, connexion)
In this connection I would like to refer to the understanding reached between Hamas and Fatah based on the ‘ Prisoners’ Document’.
In dit verband wil ik wijzen op de consensus die tussen Fatah en Hamas is bereikt over het zogeheten gevangenendocument.
I note in passing that we and our Russian partners need urgently to come to a shared understanding of this point.
Ik merk in dit verband ook nog op dat we op dit punt dringend met onze Russische partners tot een gelijkluidende visie moeten komen.
Perhaps the most interesting aspect was understanding that, regardless of location, there are three specific priorities for the elderly.
Het meest opvallende in dit verband is misschien wel het feit dat onder ouderen onafhankelijk van de regio drie specifieke behoeften bestaan.
understanding (ook: relation, traffic)
Members States must recognise that free movement is not a threat to them, it is not an inconvenience, it is a valuable way to increase understanding and to develop cooperation within the Union.
De lidstaten moet inzien dat vrij verkeer geen bedreiging voor hen is, of een bron van overlast, maar een waardevolle manier om meer begrip te kweken en samenwerking binnen de Unie te ontwikkelen.
And there's something inside of us that is beyond our understanding.
En er zit iets in ons dat ons verstand te boven gaat.
♫ There is no reason, no understanding
♫ Er is geen gezond verstand, geen begrip. ~~~ ♫
It requires a sound understanding of what is good for business and the standard of best practice.
Het vereist gezond verstand van wat goed is voor bedrijven en een richtlijn voor beste procedures.
understanding (ook: relation)
Mr Kuhne says: we need greater intercultural understanding.
De heer Kuhne zegt: we moeten meer interculturele verstandhouding hebben.
It should be possible to reach a reasonable understanding with Russia on this basis.
Het moet mogelijk zijn om op die basis een goede verstandhouding met Rusland tot stand te brengen.
What is needed is a few small projects to restore understanding amongst the population.
Het zijn een paar kleine projecten die de goede verstandhouding onder de bevolking moeten herstellen.
understanding (ook: liaison, proportion, rate, relation)
understanding (ook: association, procession, relation)

Synoniemen (Engels) voor "understanding":

understanding

Voorbeeldzinnen voor "understanding" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishMy understanding is that those animals are normally taken out of the food chain.
Zover ik weet, worden deze dieren normaal gesproken uit de voedselketen verwijderd.
EnglishNevertheless, we hope for your understanding on at least some of these points.
Niettemin hopen wij dat u ons in ieder geval op een aantal punten tegemoetkomt.
EnglishThis agreement is therefore an indirect means of promoting mutual understanding.
Op die manier bevordert deze overeenkomst ook indirect de verstandhoudingen.
EnglishWe therefore need even more understanding of causes, effects and connections.
Daarom moeten wij nog meer te weten komen over de oorzaken, gevolgen en verbanden.
EnglishMy understanding is that the Commission has received such a representation.
Naar ik heb begrepen, heeft de Commissie een protest van die strekking ontvangen.
EnglishHere you are, understanding why we're here, what's going on with no difficulty at all.
Hier bent u, u weet waarom we hier zijn, wat er gaande is, zonder enige moeite.
EnglishThis is not my understanding of what the anti-drugs strategy ought to be.
Ik vind dat een strategie inzake drugsbestrijding er totaal anders moet uitzien.
EnglishIf we could reach an understanding on this, that would be a satisfactory solution.
Als wij het daarover eens zouden kunnen worden, is dat een goede oplossing!
EnglishWe need crime officers who are capable of understanding modern economic systems.
Bij de strafvervolging moet de moderne economische systematiek doorgrond kunnen worden.
EnglishMr President, there are situations where one has to come to an understanding.
Mijnheer de Voorzitter, er zijn situaties waarin men toch tot een akkoord moet komen.
EnglishHowever, I read history and I have some knowledge and understanding of it.
Ik lees echter geschiedenisboeken en weet en begrijp wel iets van die gebeurtenis.
EnglishBut this talk is going to be about understanding facts about the epidemic.
Het gaat over nadenken over haar ontwikkeling en de menselijke reactie daarop.
EnglishIs the understanding of this point the same on both sides of the Atlantic Ocean?
Wordt die visie ook aan de overzijde van de Atlantische Oceaan gedeeld?
EnglishThat would promote shared Euro-Atlantic understanding of environmental problems.
Dat zou de Euro-Atlantische eensgezindheid op milieugebied versterken.
EnglishThat reflects a very practical understanding of some of the very difficult issues.
Zulks getuigt van een zeer praktisch inzicht in enkele van deze zeer moeilijke kwesties.
EnglishIt is my understanding that the directive applies to the United Kingdom.
Bij mijn weten is de richtlijn ook van toepassing op het Verenigd Koninkrijk.
EnglishMadam President, this is not just a matter of Mr Cox understanding what was agreed.
Mevrouw de Voorzitter, het gaat niet alleen om wat er volgens de heer Cox is afgesproken.
EnglishFinally, there is above all the problem of understanding European Union policy.
Ten slotte vormt de begrijpelijkheid van de activiteiten van de Europese Unie een probleem.
EnglishI believe a true understanding of Darwinism is deeply corrosive to religious faith.
Ik geloof dat een goed inzicht in Darwinisme zeer sterk het religieuze geloof ondermijnt.
EnglishThat gives you an understanding of the speed at which this market is developing.
Hiermee wordt duidelijk hoe snel de ontwikkeling op deze markt gaat.