EN

understanding {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
understanding
The honourable gentleman has been generous, courteous and understanding.
Uw collega is ruimhartig, hoffelijk en begripvol geweest.
We would therefore call on the Commission to be understanding and to accept our amendment.
Daarom vragen wij de Commissie om begripvol te zijn en ons amendement over te nemen.
Thanks Mother, you are very understanding
Bedankt Moeder, u bent erg begripvol.

Synoniemen (Engels) voor "understanding":

understanding
understandable
understandably

Voorbeeldzinnen voor "understanding" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishBut in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.
Maar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.
EnglishBut we should look upon these efforts in positive terms and with understanding.
Wij moeten deze inspanningen echter met een positief oog en met begrip bekijken.
EnglishThank you for your understanding and I will ensure that it never happens again.
Ik dank u voor uw goede begrip en zal er voor zorgen dat het niet weer gebeurt.
EnglishMy understanding is that those animals are normally taken out of the food chain.
Zover ik weet, worden deze dieren normaal gesproken uit de voedselketen verwijderd.
EnglishNevertheless, we hope for your understanding on at least some of these points.
Niettemin hopen wij dat u ons in ieder geval op een aantal punten tegemoetkomt.
EnglishBecause I think only through uncertainty is there potential for understanding.
Want ik denk dat we alleen door zekerheid een mogelijkheid hebben om te begrijpen.
EnglishThis agreement is therefore an indirect means of promoting mutual understanding.
Op die manier bevordert deze overeenkomst ook indirect de verstandhoudingen.
EnglishThere is now a greater understanding of its potential and benefit for mankind.
Wij begrijpen nu beter welke mogelijkheden en voordelen ze voor de mensheid biedt.
EnglishEurope should show understanding and solidarity in acknowledging and supporting this.
Europa moet begrip en solidariteit tonen door dit in te zien en te ondersteunen.
EnglishI therefore hope for your understanding of our desire for a fast procedure.
Ik hoop daarom dat u begrip heeft voor onze wens een snelle procedure te volgen.
EnglishWe therefore need even more understanding of causes, effects and connections.
Daarom moeten wij nog meer te weten komen over de oorzaken, gevolgen en verbanden.
EnglishIn my economics classes I got high marks for my understanding of basic economics.
Ik haalde goede punten voor economie, voor mijn begrip van de fundamentele economie.
EnglishMy understanding is that the Commission has received such a representation.
Naar ik heb begrepen, heeft de Commissie een protest van die strekking ontvangen.
EnglishAnd I think it'll be profoundly useful in understanding how it is that economies grow.
Ik denk dat dit van groot nut zal zijn om de groei van economieën te begrijpen.
EnglishInstead, what is needed here is understanding and cooperation based on mutual respect.
Hier bestaat echter behoefte aan begrip en samenwerking uit wederzijds respect.
EnglishHere you are, understanding why we're here, what's going on with no difficulty at all.
Hier bent u, u weet waarom we hier zijn, wat er gaande is, zonder enige moeite.
EnglishAnd there's been a revolution in our understanding of machine learning recently.
Er is onlangs een revolutie ontstaan in ons begrip van automatisch leren.
EnglishThis is not my understanding of what the anti-drugs strategy ought to be.
Ik vind dat een strategie inzake drugsbestrijding er totaal anders moet uitzien.
EnglishIf we could reach an understanding on this, that would be a satisfactory solution.
Als wij het daarover eens zouden kunnen worden, is dat een goede oplossing!
EnglishWe need crime officers who are capable of understanding modern economic systems.
Bij de strafvervolging moet de moderne economische systematiek doorgrond kunnen worden.