"unconditionally" in het Nederlands


Forum resultaten voor "unconditional". "unconditionally" is nog niet in ons woordenboek opgenomen.
EN

"unconditionally" - vertaling Nederlands

EN unconditional
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

unconditional
Let us give unconditional aid to the population and kick-start the economy.
Laat ons onvoorwaardelijk hulp bieden aan de bevolking en de economie weer op gang brengen.
In my view, we should therefore eliminate the term 'unconditional '.
Naar mijn mening moeten wij het woord " onvoorwaardelijk " dan ook schrappen.
Nor are the European Cotonou resources unconditional.
Ook de Europese Cotonou-geldstromen zijn niet onvoorwaardelijk.

Synoniemen (Engels) voor "unconditional":

unconditional

Voorbeeldzinnen voor "unconditionally" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe have appealed to the Iranian Government to cooperate unconditionally with the IAEA.
We hebben de Iraanse regering opgeroepen volledig met de IAEA samen te werken.
EnglishI think this is such a valuable report that it should be approved unconditionally by Parliament.
Ik vind dit een dermate waardevol verslag dat het Parlement het absoluut dient goed te keuren.
EnglishOne question which remains is: should you cancel debts unconditionally?
Ik ben het daar niet eens met collega Miranda en ik ben het ook niet eens met andere collega's die dat vinden.
EnglishNevertheless, we reject unconditionally the use of violence and deeply deplore the loss of human lives.
Wij wijzen het gebruik van geweld echter categorisch af en betreuren het verlies van mensenlevens diep.
EnglishMember States must honour the commitments of the stability and convergence programmes unconditionally.
De lidstaten moeten zich beslist houden aan de verplichtingen van de stabiliteits- en convergentieprogramma's.
EnglishThat is why we will unconditionally support the position of the Committee on Agriculture and Rural Development.
Wij zullen dan ook vastberaden het standpunt van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling steunen.
EnglishSome vets think that the use of antibiotics as a growth stimulant must be unconditionally prohibited.
Een deel van de dierenartsen is van mening dat het gebruik van antibiotica als groeistimulator beslist verboden moet worden.
EnglishThis is technically feasible even today, and not unconditionally dependent on lowering the sulphur content in petrol.
Dit is technisch vandaag al haalbaar en niet noodzakelijk afhankelijk van de verlaging van het zwavelgehalte van benzine.
EnglishIn the event that this agreement finally comes up for ratification our position must be to reject it unconditionally.
Als uiteindelijk deze overeenkomst toch aan ratificatie toekomt, kunnen wij slechts een ding doen: haar zonder meer van de hand wijzen.
EnglishIn this context, the protection of privacy and the confidentiality of information must be safeguarded unconditionally and to the fullest extent.
Uiteraard moeten de bescherming van de privacy en de vertrouwelijkheid van de informatie daarbij op de eerste plaats komen.
EnglishThe Russian Government must resume negotiations with President Maskhadov's representative immediately and unconditionally.
De Russische regering moet de onderhandelingen met de vertegenwoordiger van president Maschadov onmiddellijk en zonder voorafgaande voorwaarden hervatten.
EnglishAre these televised comments by Aznar in which he states that he will back Bush unconditionally in a unilateral attack loyal?
Geeft Aznar blijk van loyaliteit wanneer hij voor de televisiecamera's verklaart dat hij in geval van een unilaterale aanval hoe dan ook de zijde van Bush zal kiezen?
EnglishMr Bernard-Reymond's report rightly stresses the importance of a constructive but unconditionally critical attitude towards Chinese society.
In het verslag-Bernard-Reymond wordt welgemotiveerd de constructieve maar zeer kritische houding ten opzichte van de Chinese maatschappij onderstreept.
EnglishThe Kosovar Albanians quite rightly expect human rights, the rights to freedom, to their homeland and to inviolability, to apply unconditionally to them too.
De Albanezen in Kosovo verwachten terecht dat ook hun mensenrechten, hun recht op vrijheid, veiligheid en een thuis worden geëerbiedigd.
EnglishThe only effective hope for Burundi, however, is that all the parties to the dispute should agree unconditionally to come to the negotiating table.
Maar de enige hoop voor Burundi die tot iets kan leiden, is dat alle strijdende partijen zonder voorwaarden vooraf aan de onderhandelingstafel gaan zitten.
EnglishAt the same time, we have to unconditionally ensure that the international humanitarian organisations and, above all the UNHCR, have safe access to the area.
Tegelijkertijd moet de directe toegang van internationale humanitaire organisaties, bovenal de UNHCR, tot het gebied absoluut worden gewaarborgd.
EnglishThat is why aid is absolutely essential and everything that can be done to reduce the suffering must be done, and it must be done unconditionally.
Daarom beseffen wij dat het absoluut noodzakelijk is Algerije te hulp te schieten en zoveel mogelijk te doen om het leed te verzachten, zonder enige voorwaarde vooraf.
EnglishAt the same time this same Commission thinks, and this is the nub of our debate, that the Community transit system can be extended beforehand and unconditionally.
Tegelijkertijd vindt diezelfde Commissie, en dat is het debat hier, dat uitbreiding van het gemeenschappelijk transitsysteem zonder enige voorwaarde vooraf kan plaatsvinden.
EnglishIn July, Commissioner Monti presented a programme on this for the single market with a precise time schedule which is very ambitious and which we for our part unconditionally support.
Commissaris Monti heeft daarover in juli een programma voor de interne markt ingediend met een heel precies tijdsverloop, dat zeer ambitieus is en dat wij van onze kant in zijn geheel steunen.