EN

turn {zelfstandig naamwoord}

volume_up
turn (ook: bout, file, move, rank, row)
These measures will, in turn, also help the affected rural economies.
Deze maatregelen zullen op hun beurt de getroffen plattelandseconomieën helpen.
And this in turn tends to be followed by this quotation marks-like symbol.
En dat wordt op zijn beurt vaak gevolgd door dit symbool dat lijkt op aanhalingstekens.
In turn, we decided to resume action in the WTO on the subsidies given to Boeing.
Wij hebben op onze beurt de WTO ingeschakeld in verband met de subsidies aan Boeing.
They're the next turn of this particular screw, which has been going on 20 years now.
Het is de volgende draai aan deze specifieke duimschroef die nu al 20 jaar aanhoudt.
And so our effort took an unexpected turn.
Toen nam ons onderzoek een onverwachte draai.
When I turn the crank and I apply pressure, it makes a sound like a barking dog.
Als ik aan de hendel draai en kracht zet, klinkt het als een blaffend hondje.
We hope that this first turn will be a successful one and we wish Austria all the best.
We hopen dat deze eerste keer een succesvolle wordt en wensen Oostenrijk daarbij veel succes.
Now you turn the crank once, twice: twice, marvels come out.
Nu druk je één, twee keer op de hendel, twee keer, en er komen wonderen uit.
That, in its turn, is twice the European figure, or three times in the case of women.
En dat laatste gemiddelde ligt al twee keer hoger dan het Europese gemiddelde, wat vrouwen betreft zelfs drie maal hoger.
It turns out, most of us explain those people the same way, by resorting to a series of unfortunate assumptions.
Het blijkt dat de meesten van ons dat uitleggen door een beroep te doen op een reeks ongelukkige veronderstellingen.
The lack of it can turn these priorities into a mere wish-list which does nothing for the credibility of Union consumer policy.
Deze leemte kan deze prioriteiten tot een reeks goede voornemens maken die geenszins bijdragen tot de geloofwaardigheid van het consumentenbeleid van de Unie.
I think, moreover, that we are denying ourselves the opportunity of turning an established source of quality products to good account.
Ik geloof dat wij in dat geval de zaak opgeven en onze reeks gevestigde kwaliteitsproducten niet eens meer opvijzelen.
By ensuring that cross-border sections would be completed, stumbling blocks would turn into incentives.
Als de aanleg van de grensoverschrijdende trajecten zeker is, worden de belemmeringen prikkels.
This lead to the construction of a buffer zone in the southern part of this province, with the result that the subsidy mill started to turn.
Het heeft geleid tot de aanleg van een bufferzone in het zuiden van deze provincie met gevolg dat de subsidiemolen aan het draaien ging.
Over the past decade, the first thought was of building national motorway networks, and then attention turned to building and expanding airports.
In de afgelopen decennia is eerst alle aandacht uitgegaan naar de aanleg van nationale netwerken van autosnelwegen en daarna naar de bouw en vergroting van luchthavens.
Since we have listed figures, doubts, uncertainties, and conditions, we should also mention motives, which could turn out to be noble and generous.
Aangezien wij cijfers, onzekerheden, twijfels en voorwaarden op een rij zetten, moeten we ook spreken over de redenen, die nobel en genereus zouden kunnen blijken.
So it turns out that the very same technology is also being used to grow new lines of corn, wheat, soybean and other crops that are highly tolerant of drought, of flood, of pests and pesticides.
Maar dezelfde technologie blijkt ook bruikbaar om nieuwe rijen maïs, tarwe, soja en andere gewassen te verbouwen die heel goed tegen droogte, overstroming, ziektes en pesticiden kunnen.
Now the situation has escalated further with a dramatic turn of events.
Nu is de situatie verder geëscaleerd met een dramatische wending.
Mr President, my group is extremely surprised at the turn this debate has taken.
Voorzitter, mijn fractie is buitengewoon verbaasd over de wending die dit debat heeft gekregen.
I am very pleased that the matter has taken this turn.
Het verheugt mij ten zeerste dat de zaak deze wending neemt.
It turned out that the children were talented but that their mentality and traditions called for a modified style of teaching.
Het resultaat was dat de kinderen wel voldoende talent hadden, maar dat hun mentaliteit en tradities een andere onderwijsaanpak vereisten.
It was the first battle that George Washington won, in fact, and was pretty much of a turning point in the war of independence.
Dat was de belangrijke Slag bij Princeton, de eerste veldslag die door George Washington gewonnen werd. ~~~ Het was een keerpunt in de Onafhankelijkheidsoorlog.
It is, however, a matter of getting to work on turning this programme into action in the battle against drugs and for young people and for a drug-free society as a whole.
Nu moeten we echter aan de slag gaan en dit programma implementeren, in de strijd tegen drugs, voor de jeugd en voor een drugsvrije samenleving in het algemeen.
turn (ook: file, line, queue, rank, row)
It turns out that, in fact, the world was given this gift in 1738 by a Dutch polymath named Daniel Bernoulli.
Het blijkt dat de wereld al voorzien is van deze gave in 1738 door de Nederlandse wis- en natuurkundige Daniel Bernoulli.
It turned out it was quite clever because Deep Blue, in a company like BMW, has a hook -- "Deep Blue," wow, cool name. ~~~ So people get wrapped up in it.
Het bleek ook erg slim omdat Deep Blue, voor een bedrijf zoals BMW, iets heeft -- Deep Blue, gave naam Dus mensen raakten in de ban.
turn (ook: sling)
As the Prime Minister and I myself have highlighted on numerous occasions, the presidency constitutes a service the Member States take turns to provide to the Union.
Zoals de premier en ikzelf herhaaldelijk hebben gezegd, is het voorzitterschap een dienst die de lidstaten bij toerbeurt aan de Unie leveren.
Each member of the group shall in turn chair for a six-month period all configurations of the Council, with the exception of the Foreign Affairs configuration.
    Ieder lid van de groep zit bij toerbeurt gedurende een periode van zes maanden alle Raadsformaties voor, met uitzondering van de formatie Buitenlandse Zaken.
There are even some who would like the European City of Culture to be designated in turn by each Member State, or by the state holding the Presidency of the European Union.
Er zijn er zelfs die willen dat de cultuursteden van Europa bij toerbeurt worden aangeduid door de lidstaten, of door de lidstaat die het voorzitterschap van de Unie waarneemt.
NL

turnen {het}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "turn" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishCompliance requires adequate control which, in turn, requires proper monitoring.
Bij naleving hoort een adequate controle en daarbij hoort een goede monitoring.
EnglishLet me turn now to the fight against doping, which is an absolute priority issue.
Dan kom ik nu bij de strijd tegen doping, een dossier dat alle voorrang verdient.
EnglishOn the contrary, they can turn out to militate against the employment of women.
Deze eisen kunnen een averechts effect hebben op de werkgelegenheid voor vrouwen.
English. ~~~ No, they turn across here.
Dus, nu stoppen ze niet hier, of zelfs maar hier, nee, ze gaan helemaal hierheen.
EnglishThose who turn a blind eye to what has been happening for three years now in Iraq?
Degenen die hun ogen sluiten voor hetgeen nu al drie jaar lang in Irak gebeurt?
EnglishWhen I turn the crank and I apply pressure, it makes a sound like a barking dog.
Als ik aan de hendel draai en kracht zet, klinkt het als een blaffend hondje.
EnglishI turn them into two and three-dimensional pieces and sculptures and installations.
Ik verander ze in twee-en drie-dimensionale stukken, sculpturen en installaties.
EnglishAfter that basic introduction, I will now turn to the specific questions asked.
Dit gezegd hebbende, wil ik nu overgaan tot de specifieke vragen die gesteld zijn.
EnglishI turn now to the European Parliament budget: expenses of Members of this House.
Nu iets over de begroting van het Europees Parlement en de uitgaven van zijn leden.
EnglishAnd this is when the project Solar Impulse really started to turn in my head.
Op dat moment begon het Solar Impulse project echt vorm te krijgen in mijn hoofd.
EnglishIt may turn out that biological processes in coalmines have the same process.
Het kan blijken dat de biologische processen in de kolenmijnen gelijkaardig zijn.
EnglishThis in its turn is closely related to the principle of the separation of powers.
Dat beginsel is nauw verbonden met het beginsel van de scheiding van machten.
EnglishI shall now turn to the Bösch report and will firstly make some comments on this.
Dan wil ik het nu over het verslag-Bösch hebben en ik begin met enkele opmerkingen.
EnglishIf we do not take action now, we turn our back on the very future of the planet.
Als we nu niets ondernemen keren we de toekomst van deze planeet de rug toe.
EnglishWe need more entrepreneurs in Europe, who, in their turn, will create more jobs.
Europa heeft behoefte aan meer ondernemers die meer medewerkers werk geven.
EnglishThey turn a blind eye to fraud or do not come down hard enough at any rate.
Zij laten gesjoemel oogluikend toe of treden in ieder geval niet hard genoeg op.
EnglishIf I may now turn to the battered wives, let me add that men get beaten up too.
Nu wat betreft de geslagen vrouwen: er zijn trouwens ook mannen die worden geslagen!
EnglishIn turn, we decided to resume action in the WTO on the subsidies given to Boeing.
Wij hebben op onze beurt de WTO ingeschakeld in verband met de subsidies aan Boeing.
EnglishMr Jarzembowski asked whether the Council would now in turn accept the text.
De heer Jarzembowski vroeg of de Raad nu op zijn beurt de tekst zal goedkeuren.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, 84 % voter turn-out speaks for itself.
Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, een opkomst van 84 % spreekt voor zich.