EN

towards

volume_up
towards (ook: to which)
Europe must work towards trying to achieve a drug-free society.
Europa moet ernaar streven een drugsvrije samenleving te creëren.
We must work towards abolishing all developed countries ’ trade-distorting subsidies.
Wij moeten ernaar streven om in de ontwikkelde landen alle subsidies af te schaffen die de handel verstoren.
I look forward to working with you all towards that goal during our Presidency.
Ik zie ernaar uit om tijdens ons voorzitterschap met u allen samen te werken aan de verwezenlijking van dat doel.

Voorbeeldzinnen voor "towards" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe second major problem is this one-sided orientation towards financial markets.
Het tweede grote probleem is de eenzijdige gerichtheid op de financiële markten.
EnglishIt has also contributed towards promoting quantity to the detriment of quality.
Het systeem heeft er ook toe bijgedragen dat hoeveelheid het wint van kwaliteit!
EnglishI agree with you on this point and I hope that you will work towards this goal.
Ik onderschrijf die mening en ik hoop dat u in deze richting te werk zult gaan.
EnglishThe Commission is not yet sufficiently directing its aid towards reducing poverty.
De Commissie richt haar steun nog onvoldoende op het terugdringen van de armoede.
EnglishWe now see another trend towards internationalisation, and this is also necessary.
Nu zien we weer een ontwikkeling naar internationalisering en dat is ook nodig.
EnglishWe swivel towards each other, we do what we call the "anchoring gaze" and we talk.
We draaien naar elkaar toe, we doen wat we noemen een "anker staar" en we praten.
EnglishWithin the health programme, the majority will go towards the education programme.
Van het gezondheidsprogramma zal het merendeel gaan naar onderwijsactiviteiten.
EnglishIt is therefore important that all the forces in Europe strive towards this aim.
Daarom is het belangrijk dat alle Europese krachten naar deze ontwikkeling streven.
EnglishThis is going towards the needs of a common foreign and security and defence policy.
Dat bedrag is nodig voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.
EnglishThe move towards sector-wide programmes will greatly facilitate this process.
De keuze voor sectorale programma's zal dit proces in hoge mate vereenvoudigen.
EnglishThis could be the first step on the long road towards a truly European flag.
Dit zou de eerste stap kunnen zijn in de lange weg naar een echte Europese vlag.
EnglishSignificant steps have been taken in Latvia towards meeting the political criteria.
Letland is al een flink eind op weg om de politieke criteria te verwezenlijken.
EnglishThese countries are looking hopefully towards a future in the European Union.
Ook de betrokken landen kijken hoopvol uit naar hun toekomst in de Europese Unie.
EnglishConstitutional ratification is a major step towards the reconstruction of Iraq.
De ratificering van de grondwet is een belangrijke stap in de wederopbouw van Irak.
EnglishAfter yesterday's meeting, the paths towards peace can be seen much more clearly.
Na de ontmoeting van gisteren tekent de weg naar vrede zich stilaan duidelijker af.
EnglishIt is obvious that there is a move towards further dictatorship and less democracy.
Duidelijk is, we zitten in de richting van meer dictatuur en minder democratie.
EnglishWe must not displace Europe too much towards the north whilst forgetting the south.
We mogen Europa niet te veel naar het Noorden verplaatsen en het Zuiden vergeten.
EnglishAnd given the high cost, we expect a contribution towards the cost of the use.
En gezien de hoge kosten verwachten wij een bijdrage in de kosten voor het gebruik.
EnglishTo put it another way, are we heading towards an economic government or not?
Dat wil zeggen: gaan we in de richting van een economisch gericht beheer of niet?
EnglishI say that because of what the Council’ s attitude has always been towards this.
Ik zeg dit vanwege de houding die de Commissie hiertegenover altijd heeft aangenomen.