EN

time {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
time (ook: age, season, while)
This is no time for transitional presidencies, it is a time for vision!
Dit is geen tijd voor overgangsvoorzitterschappen, dit is een tijd voor visie.
The time for political statements is past, however, and it is now time for action.
Maar de tijd van politieke verklaringen is voorbij, de tijd van actie is gekomen.
Less time for voting, less time for undisputed matters, more time for political debate.
Minder tijd voor stemmingen, minder tijd voor onomstreden zaken, meer tijd voor politieke debatten.
Usually, when voting time starts at midday it lasts for an hour.
Normaal gesproken stemmen wij, als wij om 12.00 uur beginnen, een uur lang.
The time has come for the European Union to lay foundations after Amsterdam.
Dit zal het uur zijn dat de Europese Unie, na Amsterdam, hoekstenen gaat leggen.
According to the agenda there is Question Time from 5.30 p. m. to 7.00 p. m.
Volgens de agenda is het vragenuur van 17.30 uur tot 19.00 uur.
Time and time again, good intentions are formulated but nothing is implemented.
Er worden keer op keer goede voornemens geformuleerd maar er gebeurt in feite niets.
We come back time and time again, in this Parliament, to two criticisms.
Keer op keer vallen er in dit Parlement twee punten van kritiek te beluisteren.
And that’s exactly what happens every time, every time you do this with adults.
En dit gebeurt nou elke keer, elke keer als je dit met volwassenen doet.
For the umpteenth time, openness and proximity to the people are promised.
Voor de 117e maal belooft men doorzichtigheid en subsidiariteit.
In this instance we are talking about a concentration that is 4,000 time greater.
Welnu, hier hebben wij te maken met een concentratie die 4.000 maal zo hoog is.
This is probably the sixth time this matter has been discussed by the EU institutions.
Deze kwestie ligt waarschijnlijk al voor de zesde maal in de Europese instellingen op tafel.
time (ook: bout, spell, while)
But unfortunately it took quite considerable time for anything to be done on that.
Maar helaas heeft het een hele poos geduurd voordat er iets aan die zaak gebeurde.
These will continue to be a considerable burden for some time.
Ze zullen nog een hele poos een aanzienlijke last zijn.
We feel the problems right now, and have for some time.
Wij merken de problemen het eerst, en dat is al een poos het geval.
We are living in a time - it seems to be part of the current climate - in which we are obliged to make savings.
Wij leven in een tijdperk - en dat hoort bij de tijdgeest - waarin bezuinigd moet worden.
Promoting electronic money is an investment in development in tune with the spirit of the times.
De ondersteuning van elektronisch geld is een investering in een ontwikkeling die in overeenstemming is met de tijdgeest.
It is time to reflect on this and to seriously ask ourselves what the technocrats, who only have their own interests at heart, are planning for us.
We zijn nog op tijd om hierover na te denken en ons serieus af te vragen wat de technocraten, die op de golven van de mode en de tijdgeest surfen, voor ons in petto hebben.
2. "in the … of"
time
volume_up
tijde {znw.} (ten …)
Secondly, acquired rights will be preserved for all time.
Ten tweede, verworven rechten dienen te allen tijde te worden behouden.
Parliament is free at any time to ask the Council to be present.
Het Parlement kan de Raad te allen tijde verzoeken aanwezig te zijn.
I will willingly accept Madam President's apologies any time.
Ik ben bereid de excuses van de Voorzitter te allen tijde te aanvaarden.
3. muziek
Mate of mine reckons he picks them up all the time.
Een maat beweert dat hij ze regelmatig oppikt.
Als we de tijd hadden, liet ik dit op maat maken.
Mr President, ladies and gentlemen, I think we Europeans should be clear in our own minds that we are going to be weighed in the balance in the times that lie ahead.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik denk dat wij Europeanen goed moeten beseffen dat ons in de komende tijd de maat zal worden genomen.
NL

timen {werkwoord}

volume_up
Dat is één manier om technologische trends te timen.
And that's one way that we try to time technology trends.

Voorbeeldzinnen voor "time" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
Ze bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
EnglishThis report is one of the most interesting documents I have read for a long time.
Dit verslag is een van de meest interessante documenten die ik ooit gelezen heb.
EnglishWhat shall we say to our citizens during the European elections in a year's time?
Wat zullen wij over een jaar tijdens de Europese verkiezingen de burgers zeggen?
EnglishIn this respect, it is the right time to be talking about the GROTIUS programme.
Wat dat betreft, is dit het juiste tijstip om het GROTIUS-programma te bespreken.
EnglishAt 5 p. m. it is locked and nobody can enter or leave the city after that time.
Ze grendelen het af na vijf uur 's middags en dan kan niemand er meer in of uit.
EnglishThat means any signal we detect would have started its journey a long time ago.
Dat betekent dat als we een signaal bespeuren, het lang geleden zijn reis begon.
EnglishSimilarly, infrastructure -- for a long time, infrastructure was not a priority.
Infrastructuur is vergelijkbaar -- lange tijd was infrastructuur geen prioriteit.
EnglishThis is the first time that we are applying the new Lisbon system of governance.
Dit is de eerste keer dat we het nieuwe bestuurssysteem van Lissabon toepassen.
EnglishThis is the third time I have been involved in a revision of the Treaty of Rome.
Dit is de derde keer dat ik aan een herziening van het Verdrag van Rome deelneem.
EnglishThe measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
De gepresenteerde maatregelen en voorstellen hadden al veel eerder moeten komen.
EnglishOur citizens have higher expectations than that, and we do not have much time.
De verwachtingen van de burgers zijn gestegen en wij hebben niet veel tijd meer.
EnglishBut in thirty years ' time the decision taken here today will still be remembered.
Over dertig jaar zal echter iedereen nog wel weten wat hier vandaag besloten is.
EnglishAustria has no desire to set these rules in stone for the rest of recorded time.
Oostenrijk wil dit systeem niet tot in alle eeuwigheid onwrikbaar in stand houden.
EnglishIn this instance we are talking about a concentration that is 4,000 time greater.
Welnu, hier hebben wij te maken met een concentratie die 4.000 maal zo hoog is.
EnglishI see at least some sort of progress, but I am cautious because it will take time.
Ik zie wel iets van vooruitgang, maar ben voorzichtig omdat dit tijd zal kosten.
EnglishThirdly, total driving time over a period of two weeks must not exceed 90 hours.
Ten derde: de totale rijtijd mag in twee weken de negentig uur niet te boven gaan.
EnglishHowever, when I give someone the floor I always state how much time is allowed.
Echter, als ik iemand het woord geef, vermeld ik altijd de toegestane spreektijd.
EnglishIt is a very important point and we have to think about it for the first time.
Dit is een zeer belangrijk punt, en we moeten daar voor het eerst over nadenken.
EnglishThat is why we think it is important to follow these two paths at the same time.
Daarom vinden wij het belangrijk deze twee wegen tegelijkertijd te bewandelen.
EnglishAt the same time it satisfies the interests of both consumers and the industry.
Tegelijkertijd zijn ze in het belang van zowel de consumenten als de bedrijfstak.