"the lowest" in het Nederlands

EN

"the lowest" - vertaling Nederlands

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "the lowest" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "the lowest" in Nederlands

the lidwoord
to the lidwoord
lowest bijvoeglijk naamwoord
Dutch
low zelfstandig naamwoord
low bijvoeglijk naamwoord
low bijwoord
Dutch

Voorbeeldzinnen voor "the lowest" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe import tariffs in the European Union now rank among the lowest in the world.
De invoertarieven in de Europese Unie behoren inmiddels tot de laagste van de wereld.
EnglishAs a matter of fact, our long-term rates are at their lowest level for 100 years.
Overigens is onze langetermijnrente in honderd jaar niet zo laag geweest.
EnglishDefence expenditure in Finland has traditionally been amongst the lowest in Europe.
De Finse defensie-uitgaven behoren traditioneel tot de laagste in Europa.
EnglishAs usual, harmonisation is occurring at the lowest common denominator.
Bij de aanpassing wordt, zoals gewoonlijk, uitgegaan van de kleinste gemene deler.
EnglishThis means that the tendering authority does not have to accept the lowest tender.
Dit betekent dat de aanbestedende dienst niet de laagste inschrijving hoeft te accepteren.
EnglishIn Austria this proportion is about 8 %, the second lowest level internationally.
In internationaal verband nemen wij daarmee de voorlaatste plaats in.
EnglishIn recent years the world's total aid has fallen to its lowest level in modern times.
De laatste jaren is de totale hulp tot het laagste niveau van de moderne tijd gezonken.
EnglishThe lowest-paid make up for their deficiency, and the highest-paid willingly cash in too.
De laagstbetaalden compenseren hun tekort en de hoogstbetaalden profiteren graag mee.
EnglishSweden therefore has the lowest per capita alcohol consumption of the entire Union.
Zweden kent daardoor het laagste alcoholverbruik per hoofd van de bevolking in de hele Unie.
EnglishIn Austria this sector of the economy is the one which pays absolutely the lowest wages.
In Oostenrijk worden in deze sector zonder meer de laagste lonen betaald.
EnglishIn practice, however, compromises have been found on the basis of the lowest common denominator.
In werkelijkheid werden compromissen bereikt die de grootste gemene deler waren.
EnglishThe area also has one of the lowest ratios of parks to people in the city.
Het gebied heeft ook één van de laagste ratio's van parken in de stad.
EnglishEurope must not be reduced to its lowest common budgetary denominator.
Europa kan niet herleid worden tot zijn elementaire budgettaire expressie.
EnglishIt so happens, Baroness Ludford, that minimum standards are often the lowest common denominator.
Minimumnormen, barones Ludford, zijn nu eenmaal vaak de kleinste gemene deler.
EnglishThis should not become a way of achieving a lowest common factor of protection.
Dit moet niet worden aangegrepen om wat bescherming betreft de kleinste gemene deler te bereiken.
EnglishEven the lowest of the low do not deserve to be killed in this way.
Zelfs het grootste uitschot verdient het niet om zo geëxecuteerd te worden.
EnglishWe do not have to bring things down to the lowest common denominator right from the start.
We hoeven niet bij voorbaat al uit te komen op de laagste gemene deler.
EnglishWhat about the harmonization of asylum regulations to the lowest common denominator?
Hoe staat het met de harmonisering van het asielrecht op de kleinste gemeenschappelijke noemer?
EnglishBurma's social indicators rank among the lowest in the world.
De niveaus van de sociale indicators van Birma behoren tot de laagste ter wereld.
EnglishLife expectancy is 46 years - the lowest in the world apart from Somalia.
De levensverwachting is 46 jaar - na Somalië de laagste ter wereld.

Andere woorden

English
  • the lowest

Meer vertalingen in het Nederlands-Engels woordenboek.