EN to tell
volume_up
[told|told] {werkwoord}

Sometimes a science will tell something about ourselves, it'll tell us who we are.
Soms zal een wetenschap iets over onszelf vertellen, ons vertellen wie we zijn.
And I'm trying to tell stories only I can tell -- like this story.
En ik probeer verhalen te vertellen die alleen ik kan vertellen -- zoals dit verhaal.
I can sincerely tell you that no one can tell a story like you
Ik kan je vertellen dat er niemand is als u, die een verhaal zo kan vertellen.
And there are those who dare not tell the truth and accept the consequences.
Een andere groep is bang de waarheid te zeggen en daarvan de gevolgen te dragen.
And then the Commission will have to tell us where it puts the priorities.
En dan moet de Commissie ook eens zeggen waar volgens haar de prioriteiten liggen.
The British, Swedes and Danes will tell us that it is only a matter of taste.
De Britten, Zweden en Denen zullen zeggen dat dit maar een kwestie van smaak is.
We don't only tell stories when we set out to tell stories.
We vertellen niet alleen verhalen wanneer we ons opmaken om verhalen te vertellen.
And I'm trying to tell stories only I can tell -- like this story.
En ik probeer verhalen te vertellen die alleen ik kan vertellen -- zoals dit verhaal.
We tell very convincing stories, we slightly shrug our shoulders.
We vertellen zeer overtuigende verhalen, maar halen onze schouders op.
Yes, I can tell you that the Quaestors will be looking into this issue.
Ik kan u mededelen dat de quaestoren zich met deze kwestie gaan bezighouden.
Could they get their act together and tell us what the situation is?
Zouden zij orde op zaken kunnen stellen en ons mededelen wat de situatie is?
I should also tell you that we have another instrument, namely Article 86.
Ook moet ik u mededelen dat wij nu een ander instrument hebben, namelijk artikel 86.
And the rider thinks that he can tell the elephant what to do, but the elephant really has his own ideas.
De ruiter denkt dat hij de olifant kan bevelen, maar de olifant heeft zo zijn eigen ideeën.
Tell them to move to the higher levels.
Commandant, beveel je troepen zich naar boven te begeven.
And my parents were told by the Khmer Rouge to evacuate the city because of impending American bombing for three days.
De Rode Khmer beval mijn ouders de stad te verlaten vanwege een ophanden zijnd driedaags Amerikaans bombardement.
So when show my friends this, sometimes they've told me, "You know, Sebastian, you should just give up.
Als ik dit aan mijn vrienden laat zien, vertellen ze me soms: "Weet je, Sebastian, misschien moet je het maar opgeven.
Where is the courage to tell the public that we have to stop protecting vested interests if we are to reshape a successful Union?
Waar is de moed gebleven om de bevolking te vertellen dat bepaalde verworvenheden opgegeven moeten worden om een nieuwe, succesvolle Unie te kunnen vormen?
The woman in seat 301 seems to be telling the rest of her group how to vote.
Het lijkt wel alsof de dame op plaats 301 de rest van haar fractie wil voorschrijven hoe zij moeten stemmen.
This would mean that we would have to tell British local councils to initiate policies to remove packaging from the household waste stream.
Het zou ook betekenen dat wij de Britse gemeentebesturen moeten voorschrijven beleid te gaan ontwikkelen om de verpakkingen uit het huishoudafval te verwijderen.
I do not want to be told that I cannot take fibre, garlic, cranberry juice or folic acid, if I happen to be pregnant.
Ik wil niet voorgeschreven krijgen dat ik geen vezels, knoflook, bessensap of foliumzuur mag innemen als ik zwanger raak.
to tell (ook: to order, to command)
I would ask you to respect this, since otherwise I shall have to tell the ushers to remove you from the galleries.
Ik zou u willen verzoeken zich daaraan te houden, omdat ik anders de zaalwachters moet opdragen u van de tribune te verwijderen.
Mij wordt opgedragen: " Geef het geld uit ".
Je doet wat je wordt opgedragen!
to tell (ook: to entrust)
I will tell our delegate to get rid of the logos on the Land Rovers.
Ik zal de gedelegeerde opdracht geven de logo's van de Landrovers te laten verwijderen.
Will you instruct, therefore, the ushers to tell Parliament's staff to go back to work!
Wilt u daarom de bodes opdracht geven het personeel te zeggen dat het weer aan het werk gaat!
to tell (ook: to entrust)
to tell (ook: to order, to command)

Voorbeeldzinnen voor "to tell" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI would like the Commissioner to tell me how she can explain this discrepancy.
Ik zou graag van de commissaris willen weten waaruit zij dat verschil verklaart?
EnglishI tell you, the last six months, every time I took that drive I thought about you.
De laatste zes maanden moest ik elke keer dat ik daar reed, steeds aan je denken.
EnglishAnd we can use electrodes or antennae to pick that up and tell the arm to move.
We gebruiken elektroden of antennes om dat op te pikken en de arm te doen bewegen.
EnglishCommissioners, perhaps you would be so kind as to tell us what you think about that.
Heren commissarissen, ik hoop dat u bereid bent om hier nog even op te reageren!
EnglishAs I speak, a war is under way and no one can tell how much longer it will last.
Momenteel is er een oorlog aan de gang en niemand weet hoelang die oorlog zal duren.
EnglishI would like you to tell me how things are to go on if no agreement can be reached?
Ik zou van u graag vernemen wat er zal gebeuren als men het niet eens kan worden.
EnglishMost cochlear implant users cannot tell the difference between an instrument.
De meeste implantaatgebruikers kunnen geen onderscheid maken tussen instrumenten.
EnglishI am not sure whether she will be pleased but I would like to tell her nonetheless!
Ik weet niet of dit haar genoegen doet, maar ik wilde het niet onvermeld laten.
EnglishWould the Commission now like to tell us its position with regard to the amendments?
Ik verzoek de Commissie haar standpunt inzake de amendementen kenbaar te maken.
EnglishI do not feel that this would be the right thing to do, and I will tell you why.
Ik geloof niet dat dat een terechte keuze is, en ik zal u uitleggen waarom.
EnglishL'il C: I tell them to create a ball, and then you just use that ball of energy.
L'il C: Ik zeg dat ze een bal moeten vormen, en dan gebruik je gewoon die energiebal.
EnglishWhat I didn't tell David at the time was I myself wasn't convinced it would work.
Wat ik David toen niet vertelde was dat ik zelf niet wist of het zou werken.
EnglishI tell them my story, that I am HIV-positive, but my child is HIV-negative.
Ik vertel ze mijn verhaal, dat ik hiv-positief ben, maar mijn kind hiv-negatief.
EnglishTime will tell, but for my own part I believe it is a good motivating factor.
We zullen zien hoe het loopt, maar ik denk zelf dat dit een goede prikkel is.
EnglishIf you stand still, the landscape doesn't necessarily tell you how big it is.
Als je stilstaat, geeft het landschap niet noodzakelijk weg hoe groot het is.
EnglishAnd how cool would it be to tell your grandchildren that you were part of that?
Maar als we het goed doen, zou het het begin van de beschaving kunnen zijn.
EnglishAs you can tell, you need to be a robot to fly this thing for thousands of hours.
Zoals je ziet moet je een robot zijn om dit ding duizenden uren te vliegen.
EnglishThis amendment is totally unacceptable and I will tell you just two reasons why.
Dit amendement kan om verschillende redenen absoluut niet door de beugel.
EnglishYou will, however, understand my concern when I tell you that I live in Asturias.
U zult onze verontrusting echter wel begrijpen als ik u vertel dat ik in Asturië woon.
EnglishSo tell us, Mr Byrne: please tell us, what have you got against giraffes?
Wel, mijnheer Byrne, legt u ons toch alstublieft uit wat u tegen giraffes heeft.