EN

system {zelfstandig naamwoord}

volume_up
system (ook: method)
There was a system of obligations, a system of voluntary series.
Er was een systeem van verplichtingen, er was een systeem van vrijwillige reeksen.
The system that will soon be used for making payments is the IACS system.
Het systeem op grond waarvan straks de uitbetalingen plaatsvinden is het IACS-systeem.
The enhanced GSP system obviously works as a system of incentives.
Het verbeterde SAP-systeem werkt klaarblijkelijk als een systeem van stimulansen.
This system can be operated independently of the Community's legislative process.
Dit stelsel functioneert onafhankelijk van de wetgevingsprocessen in de Gemeenschap.
Bismarck's system is primarily based on the occupational system.
Het Bismarck-stelsel gaat vooral uit van het professionele systeem.
The charge sheet reads: lack of a decent system of European ports of refuge.
Het zonderegister vermeldt: geen fatsoenlijk Europees stelsel van noodhavens.
It is because of its political system that Turkey radiates these crises.
Zij worden veroorzaakt door de structuur van het politiek bestel in Turkije.
Yet the transition to an entirely democratic system is not yet complete.
Toch is de overgang naar een echt democratisch bestel nog niet voltooid.
We are opposed to the whole economic system that is driven by profit.
Wij zijn tegen een economisch bestel dat uitsluitend wordt aangedreven door winstbejag.
We also have the issues of pension systems and how they will be developed in the future, and reducing the divisions between regions.
Verder zijn er nog de vraagstukken rond de pensioenstelsels en de toekomstige inrichting daarvan alsmede rond het verminderen van de ongelijkheden tussen de regio's.
NL

systeem {het}

volume_up
Er was een systeem van verplichtingen, er was een systeem van vrijwillige reeksen.
There was a system of obligations, a system of voluntary series.
Het systeem op grond waarvan straks de uitbetalingen plaatsvinden is het IACS-systeem.
The system that will soon be used for making payments is the IACS system.
Het verbeterde SAP-systeem werkt klaarblijkelijk als een systeem van stimulansen.
The enhanced GSP system obviously works as a system of incentives.
systeem (ook: methode, werkwijze)
Welnu, ik daag hen uit te verklaren wat voor systeem er in hun waanzin zit.
Well, I challenge them to explain the method in their madness.
Dat systeem is nu afgeschaft en bijna revolutionair gewijzigd, ook onder druk van dit Parlement.
This method has been abolished and the system almost revolutionised - partly under pressure from this House.
Het belangrijkste punt was een geharmoniseerd systeem voor de berekeningsmethode te vinden.
What was of primary importance for us was finding a harmonised system for the calculation method.

Voorbeeldzinnen voor "system" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is the first time that we are applying the new Lisbon system of governance.
Dit is de eerste keer dat we het nieuwe bestuurssysteem van Lissabon toepassen.
EnglishThe proposals in Mr Caveri's report reduce the ecopoint system to an empty shell.
De voorstellen in het verslag-Caveri ondermijnen het ecopuntensysteem volledig.
EnglishThen we must also get the debate on the revision of the pension system under way.
Dan moeten we het debat over de herziening van het pensioenstelsel ook starten.
EnglishHowever, can you please now review that decision and go back to the old system?
Kunt u dit besluit nu echter nog eens bekijken en terugkomen op de oude regeling?
EnglishThere is no possibility of including soft fruits under the entry price system.
Het is niet mogelijk om kleinfruit in het systeem van invoerprijzen op te nemen.
EnglishIt did not even accept the system of prior authorisation for service providers.
Er was zelfs niet voorzien in een vergunningenregeling voor de dienstverleners.
EnglishSo the device that you see is a 14-channel, high-fidelity EEG acquisition system.
Het apparraat dat je ziet, is een 14-kanaals, zeer betrouwbaar EEG-meetsysteem.
EnglishWe must ensure that we do not establish a restrictive and authoritarian system.
En we moeten mensen ook niet ongevraagd een dwingend systeem in de maag splitsen.
EnglishThey all have a species-specific system -- they have a molecule that says "me."
Ze hebben allemaal een soorteigen manier -- ze hebben een molecuul dat "ik" zegt.
EnglishWhat he showed -- he sat on a stage like this, and he demonstrated this system.
Wat hij liet zien - hij zat op een podium als dit en hij liet dit systeem zien.
EnglishHe gave him a blanket exemption, which would make nonsense of the whole system.
Hij gaf hem een algehele ontheffing, die het hele systeem waardeloos zou maken.
EnglishThe report gives the Commission a much stronger role in the evaluation system.
De Commissie krijgt in het verslag een veel grotere rol in het evaluatiesysteem.
EnglishThe readers also want rapid availability of books, and our system guarantees this.
Ook willen de lezers dat boeken snel worden geleverd en dat kan met ons systeem.
EnglishCould not a priority system be put in place with regard to those kind of adoptions?
Zou er geen prioriteitensysteem kunnen worden ingesteld voor dit soort adopties?
EnglishThere were also positive developments in the privatisation of the banking system.
Ook bij de privatisering van het bankwezen doen zich gunstige ontwikkelingen voor.
EnglishIf you had asked for my advice, I would have explained how that system worked.
Als u mij om advies had gevraagd, zou ik hebben uitgelegd hoe het systeem werkte.
EnglishIt's the one great preventive health success we have in our health care system.
Het is een van de succesverhalen van medische preventie in ons gezondheidssysteem.
EnglishI am therefore in favour of a 'pay as you go'system, which is much more stable.
Daarom ben ik voorstander van een omslagstelsel, dat immers veel stabieler is.
EnglishAnd lately we've gotten more sophisticated and we have this three-color system.
Recent werden we wat meer gesofisticeerd. ~~~ We hebben nu een driekleurensysteem.
EnglishThis should not be surrendered in favour of the ephemera of an EU-wide tax system.
Dat mag niet worden opgegeven voor een provisoir communautair belastingstelsel.

Synoniemen (Engels) voor "system":

system
accounting system
banking system
circulatory system