"to sweep" in het Nederlands

EN

"to sweep" - vertaling Nederlands

EN to sweep
volume_up
[swept|swept] {werkwoord}

You cannot sweep that under the carpet and ignore it totally.
Je kunt dat niet onder het vloerkleed vegen en het volkomen negeren.
Yet you want to sweep everything under the table!
En dat wilde u allemaal onder de tafel vegen?
Nieuwe bezems vegen schoon, zo heet het.
The real key observation he made is that a free-flying wing can sweep through more sky and generate more power in a unit of time than a fixed-wing turbine.
Zijn belangrijkste observatie was dat een los-vliegende vleugel meer lucht kan bestrijken en meer energie per tijd op kan wekken dan een vaste-vleugel turbine.
to sweep
But let us also sweep up the mess outside our own front door.
Maar laten we ook de stoep voor onze eigen deur schoonvegen.
to sweep
France's arguments, which were based on national responsibility for public order, were swept aside by the Court.
Het Hof heeft de vloer aangeveegd met de argumenten van Franse zijde, die berustten op de nationale verantwoordelijkheid voor de openbare orde.

Voorbeeldzinnen voor "to sweep" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAs you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
Zoals je hier bovenaan kan zien, delen ze een oplopende toon: "woep, woep, woep".
EnglishThey are only there to gain time, to sweep the whole matter under the carpet.
Deze plannen dienen alleen om tijd te winnen en alles in de doofpot te stoppen.
EnglishThere the Croats had weapons and were able to sweep the Serbs aside immediately.
Toen hadden de Kroaten wapens, en ze hebben de Serviërs meteen weggevaagd.
EnglishTo make progress, what is needed is to sweep aside the reluctance of the car and petrol lobbies.
Om vooruitgang te boeken moeten we de reserves van de auto- en olielobby overwinnen.
EnglishThe broad sweep of history is on the side of the European Union.
De algemene tendens van de geschiedenis geeft de Europese Unie gelijk.
EnglishThe European Union cannot sweep the issue of how its institutions work under the carpet.
Het functioneren van de instellingen dient onderwerp te zijn van een voortdurend debat binnen de EU.
EnglishThis is a tragic state of affairs, particularly tragic in its broad sweep.
Dit is een ramp met vele buitengewoon tragische kanten.
EnglishRacism and injustice and violence sweep our world, bringing a tragic harvest of heartache and death.
Racisme, onrecht en geweld teisteren de wereld en brengen een tragische oogst van pijn en dood.
EnglishIt has proven to have so many shortcomings that we really do need to make a clean sweep here.
Het is gebleken dat deze verordening zoveel gebreken vertoont, dat er werkelijk iets nieuws moet komen.
EnglishI did a precautionary sweep of the immediate environment.
Ik deed uit voorzorg een verkeerde sprong omdat er gevaar dreigde.
EnglishAdmit that you will be replaced if you continue to sweep the dirt under the carpet.
Erken dat u als Commissie niet stand zult houden, als u verder zwijgt over dingen die het daglicht niet mogen zien.
EnglishAnd her idiot boyfriend shows up and turns a simple sweep-and-clear... into a total cluster fuck!
En haar idiote vriend kwam binnen en veranderde een eenvoudige veeg-en-wis... in een totale catastrofe!
EnglishThe Liberal Group supports it and we support the broad sweep of the Budget Committee's amendments.
De liberale fractie ondersteunt het, en globaal gezien ondersteunen we ook de amendementen van de Begrotingscommissie.
EnglishIt must sweep away a dysfunctional committee.
Ze moeten een disfunctionele commissie afvoeren.
EnglishPoliticians and governments should no longer be allowed to sweep over the heads of the public and ignore their sentiments.
De politiek, de regeringen, mogen niet langer over de hoofden en harten van de burgers heen beslissingen nemen.
EnglishToday, as we embark on our work together, we have the chance to make a clean sweep of matters, in a manner of speaking.
Nu wij vandaag onze samenwerking aanvangen, hebben wij de mogelijkheid in zekere zin met een schone lei te beginnen.
EnglishBalancing production is urgently required, as otherwise it will take place through a broad sweep of competition.
Er is haast bij het in evenwicht brengen van de productie, omdat het anders gebeurt door middel van een grote faillissementsgolf.
EnglishThey both have that kind of up-sweep.
EnglishIt is all very easy to stand there and say: " The framework you have established is pure nonsense, we can just sweep it aside, because we need more
Het is geen kunst om te roepen: " De financiële beperkingen die jullie jezelf hebben opgelegd, slaan nergens op.
EnglishIf we do not control the flood, it threatens to sweep across the region, engulfing Iran, Syria, Saudi Arabia and Turkey.
Als we de watervloed niet onder controle krijgen, bestaat het risico dat deze de regio overspoelt en Iran, Syrië, Saudi-Arabië en Turkije meesleurt.