EN

sums {meervoud}

volume_up
Governments have expressed their commitment and pledged large sums of money.
Regeringen hebben hun betrokkenheid laten blijken en grote sommen geld toegezegd.
It is a source of inspiration for millions and huge sums of money are involved in it.
Ze brengt grote hoeveelheden mensen in vervoering en er gaan enorme sommen geld in om.
It will take very large sums of money to achieve these goals.
Om deze doelstellingen te bereiken zijn grote sommen geld nodig.

Voorbeeldzinnen voor "sums" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe know that it has led to a wide divergence in the sums paid for the licences.
We weten dat dit heeft geleid tot wijd uiteenlopende bedragen voor machtigingen.
EnglishIt serves no purpose to spend large sums of money if you lack the moral courage.
Het is dan ook onnuttig om geld uit te geven als deze morele moed ontbreekt.
EnglishGovernments have expressed their commitment and pledged large sums of money.
Regeringen hebben hun betrokkenheid laten blijken en grote sommen geld toegezegd.
EnglishIn many cases it seems to be pure guesswork as to what sums are to be collected.
In vele gevallen lijken het zuiver gissingen welke bedragen terugbetaald moeten worden.
EnglishAs for the sums for the 2000-2006 period, I frankly cannot give you the exact figures.
Ik kan u voor de periode 2000-2006 eerlijk gezegd geen precieze cijfers geven.
EnglishThis reduction also applies to sums they committed themselves to previously.
Deze verlaging is ook van toepassing op bedragen die hij eerder reeds had toegezegd.
EnglishPlacing appropriations in reserve naturally increases the sums provided in the budget.
Door deze kredieten te reserveren worden de begrote bedragen uiteraard hoger.
EnglishIt is a source of inspiration for millions and huge sums of money are involved in it.
Ze brengt grote hoeveelheden mensen in vervoering en er gaan enorme sommen geld in om.
EnglishSometimes there are sums in the budget lines which cannot be easily executed.
Soms zijn er bedragen in de begrotingslijnen die niet eenvoudig uitgevoerd kunnen worden.
EnglishThe President of the Commission has referred to enormous sums: DM 275 billion.
Mijnheer Santer, u had het over reusachtige bedragen: 275 miljard ecu.
EnglishThis attitude sums up perfectly all the things that are going wrong with the European Union.
Deze houding symboliseert perfect wat er allemaal misloopt met de Europese Unie.
EnglishIt is important above all in view of the enormous sums of money involved.
Dit is vooral belangrijk met het oog op de enorme financiële bedragen waarom het gaat.
EnglishThese are large sums of money, and their implementation must of course be well prepared.
Dat zijn hoge bedragen en de besteding daarvan moet natuurlijk goed worden voorbereid.
EnglishThe telecommunications monopolies have been charging exorbitant sums of money until now.
Monopolisten in de telecomsector hebben tot nu toe woekerprijzen in rekening gebracht.
EnglishMr President, the UMTS licences were auctioned for very large sums.
Mijnheer de Voorzitter, de UMTS-licenties werden tegen zeer hoge bedragen geveild.
EnglishOne can only spend the money one has, and not the imagined sums one would like to have.
Men kan alleen het geld uitgeven dat men bezit, niet het geld dat men zou willen hebben.
EnglishDelays in the payment of sums due by the Commission often appear unjustified.
De betalingsachterstand bij de Commissie is vaak ongerechtvaardigd.
EnglishThis once again sums up what happens every year when this report comes out.
Dat bewijst de jaarlijkse gang van zaken rond dit verslag wel weer.
EnglishThese earmarked sums are actually against the financial regulation.
Deze van een voorziene bedragen zijn in feite in strijd met het Financieel Reglement.
EnglishSums are being mentioned that are higher than half a year ’ s salary for Romanian women.
Er worden bedragen genoemd die hoger zijn dan een half jaarsalaris voor Roemeense vrouwen.