"to summon" in het Nederlands

EN

"to summon" - vertaling Nederlands

volume_up
summoned {volt.deelw.}
EN

to summon {werkwoord}

volume_up
How easy it is, 50 years after the Second World War to summon up a xenophobic storm and to wallow in chauvinism.
Hoe makkelijk is het 50 jaar na de Tweede Wereldoorlog om een xenofobe storm op te roepen en om zich te wentelen in chauvinisme.
This was compounded by the fact that the Committee of Inquiry did not even have the courage to summon President Delors.
Dit geldt te meer, omdat de Enquêtecommissie niet eens de moed heeft gehad om Commissievoorzitter Delors op te roepen.
So he summoned me and said, "Can you train me 150 grandmothers?"
Hij riep me bij zich en zei: 'Kunt je me 150 oma's opleiden?'
I would also call on the Greek presidency of the Council to summon the Nigerian Ambassador and make plain to him the feelings we hold so strongly in this House against such an unjust punishment.
Ik wil ook het Griekse voorzitterschap van de Raad oproepen de Nigeriaanse ambassadeur te ontbieden en hem duidelijk te maken hoe fel wij gekant zijn tegen een straf die zo onrechtvaardig is.

Voorbeeldzinnen voor "to summon" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is high time for us to realize this, and to summon up the will to achieve it.
Het wordt hoog tijd dat iedereen zich dat realiseert en zich hiervoor inzet.
EnglishHe was a virtual skeleton, yet he could still summon the courage and the will to move.
Hij was bijna een skelet, en toch kon hij de moed en de wil optrommelen om te bewegen.
EnglishWe must summon up all our energy, capacity for invention and sense of responsibility.
Wij hebben al onze energie, al onze creativiteit en al onze verantwoordelijkheid nodig.
EnglishHere, the Commission must summon up the courage to state the reasons for this.
De Commissie moet de moed opbrengen om de redenen daarvoor te noemen.
EnglishLet me give two reasons why I think it essential that you summon up the courage to do this.
Ik wil twee redenen noemen waarom ik denk dat het essentieel is dat u deze moed opbrengt.
EnglishIf we do not summon up that strength, we shall never be able to combat unemployment!
Als wij daar de kracht niet voor kunnen opbrengen, zullen wij ook de werkloosheid niet bestrijden!
EnglishThey could not even be bothered to summon a tourism council.
Dat heeft de Raad van ministers van toerisme niet eens bijeengeroepen.
EnglishWe need to summon up the political will actually to get on with it.
Wij moeten de politieke wil opbrengen om er werk van te maken.
EnglishWe must realise that we cannot only summon the UN when we need it.
Men kan zich niet slechts beroepen op de VN wanneer men ze nodig heeft, ook dat zou men moeten weten.
EnglishThe key question for these countries is this: will they manage to summon the strength to undertake reforms?
De cruciale vraag ten aanzien van deze landen luidt: kunnen ze de energie opbrengen voor hervormingen?
EnglishNo, the key question is this: will they summon the strength to overhaul the systems per se in these countries?
De hamvraag is echter of die landen de energie zullen hebben om de stelsels als zodanig te veranderen.
EnglishIn difficult times, our Parliament has been able to launch ideas and summon the European spirit.
In moeilijke tijden is ons Parlement altijd in staat geweest ideeën te lanceren en de Europese geest te doen opleven.
EnglishLet's summon the best designer, the mother of all designers. ~~~ Let's see what evolution can do for us.
Laat ons de beste designer er bijhalen, de designer der designers: laten we kijken wat evolutie voor ons kan doen.
EnglishIf this was the right way to go, why do you not summon up the courage to say that the war is the wrong way?
Als dit de juiste weg zou zijn geweest, waarom hebt u dan niet de moed om te zeggen dat de oorlog de verkeerde weg is?
EnglishThis was compounded by the fact that the Committee of Inquiry did not even have the courage to summon President Delors.
Dit geldt te meer, omdat de Enquêtecommissie niet eens de moed heeft gehad om Commissievoorzitter Delors op te roepen.
EnglishHow easy it is, 50 years after the Second World War to summon up a xenophobic storm and to wallow in chauvinism.
Hoe makkelijk is het 50 jaar na de Tweede Wereldoorlog om een xenofobe storm op te roepen en om zich te wentelen in chauvinisme.
EnglishAt the Conference of the Presidents, we decided to summon the ombudsman and Mr Prodi to a discussion concerning transparency.
Op de Conferentie van voorzitters is besloten de heer Prodi en de Ombudsman uit te nodigen voor een gesprek over openheid.
EnglishThey will summon other insects soon.
EnglishWe must summon up the same courage and far-sightedness as did the founding fathers of European unity fifty years ago.
Wij moeten blijk geven van dezelfde moed en van dezelfde visie als de grondleggers van de Europese eenwording, vijftig jaar geleden.
EnglishIt was also courageous, and I hope that this House will summon up the courage to accept its political responsibility.
Het was ook een moedige interventie en ik zou willen dat dit Parlement de moed zou opbrengen om zijn politieke verantwoording te nemen.

Synoniemen (Engels) voor "summons":

summons