"summing-up" in het Nederlands

EN

"summing-up" - vertaling Nederlands

EN

summing-up {zelfstandig naamwoord}

volume_up
We do not want to see it again and so I hope the Commissioner will be able to say in his summing-up exactly what the measures of preventive scrutiny will be.
Dat willen we niet nog eens meemaken, dus ik hoop dat de commissaris in zijn samenvatting precies kan aangeven welke preventieve controlemaatregelen er zullen worden genomen.
Mr President, after the Chancellor’ s comprehensive summing-up of the debate, let me just say a few words about enlargement after the European Council.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik wil na de uitgebreide samenvatting van het debat door de kanselier, naar aanleiding van de Europese Raad slechts enkele woorden wijden aan het onderwerp uitbreiding.
summing-up

Voorbeeldzinnen voor "summing-up" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI think that is a good summing up of the meeting of the European Council.
Naar mijn mening is de bijeenkomst van de Europese Raad daar goed mee getypeerd.
EnglishI am therefore summing up the key points during the explanations of vote.
Ik zal daarom de kern van mijn betoog in deze stemverklaring weergeven.
EnglishSumming up, the Commission can accept Amendments Nos 1, 2, 3, 4, 6 and 7.
Kortom, de Commissie kan de amendementen 1, 2, 3, 4, 6 en 7 aanvaarden.
EnglishI will not, however, succumb to the temptation of summing up the current term.
Dat is geen reden om te zwichten voor de neiging een balans van deze zittingsperiode op te maken.
EnglishFishing the world’ s oceans dry with our heads in the sand: I can think of no other way of summing it up.
Met zand in de ogen de wereldzeeën leegvissen, anders kan ik dit niet samenvatten.
EnglishWith all due respect, may I ask you to be brief in summing up at the end of each debate this evening.
Met alle respect verzoek ik u het kort te houden bij afsluiting van elk debat vanavond.
EnglishSumming up, Madam President, this is a cooperation programme which we are happy to support.
Samenvattend, mevrouw de Voorzitter, een programma van samenwerking dat wij graag zullen ondersteunen.
EnglishI ask Mr Nielson, in his summing-up, to directly address those points in the resolution.
Ik zou de heer Nielson willen vragen om in zijn betoog direct in te gaan op deze aspecten van de resolutie.
EnglishI will be very interested to hear what Mr Frattini would like to say on that particular point in his summing-up.
Ik ben uiterst benieuwd wat de heer Frattini over dit specifieke punt te zeggen heeft.
Englishthe statement by the President-in-Office of the Council, summing up the Swedish presidency.
de verklaring van de fungerend voorzitter van de Europese Raad over de conclusies van het Zweeds voorzitterschap.
EnglishMr President, we are in the process of summing up the six-month Austrian Presidency.
Mijnheer de Voorzitter, we zijn bezig met de evaluatie van het Oostenrijkse voorzitterschap van de afgelopen zes maanden.
EnglishSumming up, we very much welcome this debate and we very much support the line expressed by Mr Miranda.
Kort samengevat zijn wij blij dat dit debat wordt gevoerd en wij steunen de koers die de heer Miranda heeft uitgezet.
EnglishAnd each one of those is really kind of summing up the most important things for the United States at that time.
Elk van die toespraken komt neer op een soort opsomming van de dingen die op dat moment voor de Verenigde Staten het belangrijkste zijn.
EnglishSumming up, the Commission cannot support Amendments Nos 1, 2, 3, part of 4, 6, 7, most of 8 and 9, and 11.
Samenvattend moet de Commissie amendementen 1, 2 en 3 dus geheel afwijzen, 4, 6 en 7 gedeeltelijk en ook het grootste gedeelte van 8, 9 en 11.
EnglishI would like to express my thanks for the reply and for the summing up of the contents of the work programme and the provisions already adopted.
Ik dank u voor uw antwoord en voor het overzicht van het werkprogramma en de bepalingen die reeds zijn goedgekeurd.
EnglishThat was a good summing up of many proposals we would like to see implemented; above all the condemnation of India and Pakistan.
Dat was echt een uitstekende opsomming van allerlei voorstellen die men gerealiseerd wil zien, vooral een veroordeling van India en Pakistan.
EnglishWould I be correct, Commissioner, in summing up your thorough answer in one word, " no ", i. e. the Commission is not going to do anything?
Heb ik het goed, mijnheer de commissaris, als ik uw doorwrochte antwoord samenvat met het ene woord " nee ", oftewel de Commissie gaat niets doen?
EnglishFinally, without making this too introspective a British summing-up, I would like to reply to my former colleagues, Mr Coates and Mr Kerr.
Ik wil er geen Brits onderonsje van maken, maar tot slot wou ik toch reageren op wat mijn vroegere collega's, de heren Coates en Kerr gezegd hebben.
EnglishPresident, I would just like to say to the Commissioner, if I may, that I liked his summing up much more than his statement at the beginning.
Voorzitter, als u het goed vindt, wil ik graag de commissaris zeggen dat zijn afsluitende woorden me meer aanspraken dan zijn verklaring aan het begin.
EnglishMr President, when summing up his presentation of Agenda 2000 this morning, Mr Santer said that our success will also be Europe's.
Mijnheer de Voorzitter, hedenmorgen heeft voorzitter Santer ter afsluiting van zijn presentatie van Agenda 2000 gezegd: " Ons succes zal ook dat van Europa zijn ".

Vergelijkbare vertalingen voor "summing-up" in Nederlands

up bijvoeglijk naamwoord
up bijwoord
up voorzetsel
Dutch
to pick up werkwoord