"summer recess" in het Nederlands

EN

"summer recess" - vertaling Nederlands

EN

summer recess {zelfstandig naamwoord}

volume_up
summer recess
Soon, it will be the summer recess for all our institutions.
Binnenkort gaat voor al onze instellingen het zomerreces in.
The truth is that all the measures could be put in motion only after the summer recess.
Alle maatregelen zijn dus pas na het zomerreces van start kunnen gaan.
It is expected that the second and third readings will be able to take place before the summer recess.
De Denen rekenen erop dat de tweede en derde lezing nog voor het zomerreces kan plaatsvinden.

Voorbeeldzinnen voor "summer recess" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe truth is that all the measures could be put in motion only after the summer recess.
Alle maatregelen zijn dus pas na het zomerreces van start kunnen gaan.
EnglishIt is expected that the second and third readings will be able to take place before the summer recess.
De Denen rekenen erop dat de tweede en derde lezing nog voor het zomerreces kan plaatsvinden.
EnglishExcept that the Commission wants to implement all the points addressed here before the summer recess.
De Commissie wil echter nog voor het zomerreces alles in praktijk brengen wat hier is besproken.
EnglishAfter the summer recess, there will only be a few months left before the current arrangement comes to an end.
Na het zomerreces resten ons slechts enkele maanden voordat de huidige regeling afloopt.
EnglishSoon, it will be the summer recess for all our institutions.
Binnenkort gaat voor al onze instellingen het zomerreces in.
EnglishI was in no doubt that I caught it when I came back to this Parliament after the summer recess.
Ik was ervan overtuigd dat ik de bacterie had opgelopen bij terugkomst in het Parlement na het zomerreces.
EnglishWe are in the process of finalising that document, which will be with you before the summer recess.
Op dit moment leggen wij de laatste hand aan dit document, dat u vóór het zomerreces ter beschikking zal worden gesteld.
EnglishI am very grateful to you in this Parliament for the amendments you have proposed even before the summer recess.
En ik ben het Parlement erg erkentelijk voor de amendementen die het reeds voor het zomerreces heeft ingediend.
EnglishSo it would be better not to hold this debate now but to postpone it until immediately after the summer recess.
Uit de korte uiteenzetting van de voorzitter van de Raad heb ik kunnen opmaken dat hij het in feite met mij eens is.
EnglishMr President, Prime Minister, ladies and gentlemen, this is the last plenary sitting before the summer recess.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de premier, geachte afgevaardigden, dit is de laatste vergaderperiode voor het zomerreces.
EnglishWe hope that, as planned, the Commission's proposal to amend directive 90/ 220/ EEC will be available before the summer recess.
Als alles volgens plan verloopt, zal het voorstel van de Commissie tot wijziging van richtlijn 90/220/EEG vóór de zomervakantie klaar zijn.
EnglishThen Mr Watson told us that it is indeed a short Presidency – three-and-a-half months in fact – in part because of the summer recess.
Dan heeft de heer Watson ons gezegd, ja het is een kort voorzitterschap - feitelijk drieëneenhalve maand - ook in verband met de vakantie.
EnglishI am positive that the European Parliament will do everything to ensure that this legal act is adopted immediately after the summer recess.
Ik ben ervan overtuigd dat het Europees Parlement er alles aan zal doen dat dit voorstel onmiddellijk na het zomerreces wordt goedgekeurd.
EnglishWe consider the approval of this report to be a significant event as we approach the summer recess, for four fundamental reasons.
De goedkeuring van dit verslag vertegenwoordigt volgens ons een belangrijk moment aan het einde van deze zittingsperiode, en wel om vier elementaire redenen:
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, just before the summer recess, Commissioner, you presented your Youth 2000-2004 programme.
Voorzitter, mevrouw de commissaris, achtbare collega's, net voor het zomerreces heeft u, mevrouw de commissaris, uw actieprogramma Jeugd 2000-2004 voorgesteld.
EnglishThe actual problem is the time needed for the contradictory procedure, though the period agreed does not even take account of the summer recess.
Het eigenlijke probleem is de termijn die nodig is voor de contradictoire procedure, waarbij het zomerreces niet eens wordt meegeteld in de overeengekomen termijn.
EnglishI am glad that, despite what we term the summer recess, Parliament has allowed me to present my report for Second Reading just three months later.
Het verheugt mij dat het Europees Parlement mij ondanks het zomerreces de kans heeft gegeven om binnen drie maanden mijn verslag voor de tweede lezing in te dienen.
EnglishTechnically speaking, this has not raised any real problems until now, but it will do so if we have not completed the process before the summer recess.
Technisch gesproken heeft dit tot dusver niet tot echte problemen geleid, maar dat zal wel het geval zijn als dit proces niet vóór het zomerreces wordt afgerond.
EnglishIn Parliament we discussed several reports before the summer recess that aimed at improving the competitiveness of railways and sea transport.
In het Parlement werden voor het zomerreces verscheidene verslagen behandeld die er op gericht waren de concurrentiepositie van de spoorwegen en het vervoer over zee te verbeteren.

Vergelijkbare vertalingen voor "summer recess" in Nederlands

summer zelfstandig naamwoord
recess zelfstandig naamwoord
to recess werkwoord
summer vacation zelfstandig naamwoord
summer break zelfstandig naamwoord
summer cloth zelfstandig naamwoord