EN

summary {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I can give you this summary table if you wish, Mrs Gutiérrez-Cortines.
Als u wilt, zal ik u dit samenvattend overzicht overhandigen.
I think that we could draw two lessons from the summary which Mr Solana presented to us.
Ik geloof dat uit het overzicht dat Javier Solana ons gaf, twee lessen te trekken zijn.
I think that a summary like that could be put to good use in the various election campaigns.
Ik denk dat zo'n overzicht in de diverse verkiezingscampagnes best nuttig gebruikt kan worden.
That concludes the summary of the Commission view of the proposed amendments.
Tot zover de samenvatting van het standpunt van de Commissie inzake de voorgestelde amendementen.
This summary will accompany the Verbatim Report of Proceedings.
Deze samenvatting wordt bij het volledige verslag gevoegd.
The report contains a summary of the progress made since December 2005.
Het verslag bevat een samenvatting van de vooruitgang die na december 2005 is geboekt.
But this little excerpt is a very good summary of what he was saying during the interview.
Maar dit kleine uittreksel is een zeer goede samenvatting van wat hij zei tijdens het interview.

Voorbeeldzinnen voor "summary" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn summary, for the reasons I have set out, 19 amendments are not acceptable.
Kortom, 19 amendementen zijn niet aanvaardbaar om de redenen die ik heb gegeven.
EnglishI request that Mr Barnier gives a written summary of his response to these points.
Ik zou de heer Barnier willen vragen ons zijn antwoorden schriftelijk te bezorgen.
EnglishThe Union has made public the information it gathered in extremely summary form.
De Unie heeft haar informatie hierover in uiterst bondige vorm gepubliceerd.
EnglishIn summary, Brussels is outside Ankara's military-political range for the time being.
Kortom, Brussel ligt vooralsnog buiten het militair-politieke blikveld van Ankara.
EnglishAt the last IPCC summary, the scientists wanted to say, "How certain are you?"
Op de jongste IPCC-top wilden de wetenschappers zeggen: "Hoe zeker ben je?"
EnglishIn summary, and by way of conclusion, I would like to advocate a pax avianautica.
Samengevat en tot besluit zou ik willen pleiten voor een pax avianautica.
EnglishNow that everything has been said, may I put five questions in summary form.
Nu alles wel zo'n beetje gezegd is zou ik vijf korte vragen willen stellen.
EnglishThe elimination of political dissidents and summary executions have not stopped.
De liquidatie van politieke dissidenten en de standrechtelijke executies gaan gewoon door.
EnglishYou can read the details, but in summary, we can transform our economy.
Je kunt de details lezen, maar samenvattend kunnen we onze economie transformeren.
EnglishIn summary, I would like to remind you that we owe a debt to Afghanistan.
Als laatste punt wijs ik er nog eens op dat wij een schuld hebben jegens Afghanistan.
EnglishIn summary, Romania has an historic date with the European Union on 1 January 2007.
Kortom, Roemenië heeft een historische afspraak met de Europese Unie voor 1 januari 2007.
EnglishIn summary, balance on our southern border is essential to our stability.
Kortom: onze stabiliteit staat en valt met het evenwicht aan de zuidgrens.
EnglishMr President, I would like, if I may, to answer the questions separately but in summary form.
Mijnheer de Voorzitter, ik zal deze vragen afzonderlijk maar kort beantwoorden.
EnglishI think that we could draw two lessons from the summary which Mr Solana presented to us.
Ik geloof dat uit het overzicht dat Javier Solana ons gaf, twee lessen te trekken zijn.
EnglishThe report contains a summary of the progress made since December 2005.
Het verslag bevat een samenvatting van de vooruitgang die na december 2005 is geboekt.
EnglishAnd for those of you who didn't know, I'll just give a little summary.
En voor diegenen die het niet kennen, zal ik een kleine samenvatting geven.
EnglishIn summary, thank you very much, Commissioner, for your information and your work.
Om kort te gaan, mijnheer de commissaris, hartelijk dank voor uw informatie en voor uw inzet.
EnglishThat is a summary of the list of initiatives that have so far been adopted.
Dat zijn in een notendop de initiatieven die tot nu toe zijn genomen.
EnglishIn summary, the fleet reduction is urgently needed and it must be vigorously implemented.
Kortom, de verkleining van de vloot is hard nodig en moet vastberaden worden uitgevoerd.
EnglishWe have talked about the budget, which is a summary of our policies.
Wij hebben gesproken over de begroting en dat is waar ons beleid in het kort om draait.

Synoniemen (Engels) voor "summary":

summary