"to sum up" in het Nederlands

EN

"to sum up" - vertaling Nederlands

EN

to sum up {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to sum up" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishTo sum up, I am afraid that this directive is not one with which I have sympathy.
Ik vrees ter afronding dat dit geen richtlijn is waar ik veel sympathie voor heb.
EnglishTo sum up, the Commission is able to support a large number of the amendments.
Samenvattend kan de Commissie dus een groot deel van de amendementen overnemen.
EnglishThe Algerians sum up this abhorrent government attitude in a single word: 'hogra '.
Die verfoeilijke overheidshouding vatten Algerijnen in één woord samen: " hogra ".
EnglishGiven these three considerations, we can sum this reform up as a disaster.
Deze drie feiten opgeteld maken dat we kunnen spreken van een rampzalige hervorming.
EnglishTo sum up, I think there is a lot to be said in favour of leaving the status quo as it is.
Kortom, er zijn mijns inziens voldoende redenen om de status quo te handhaven.
EnglishTo sum up, I believe that the euro project is going to provide the integration for Europe.
Samenvattend geloof ik dat het europroject de integratie in Europa zal bevorderen.
EnglishI hope, Commissioner, that you will reply to these points when you sum up.
Ik hoop, commissaris, dat u in uw samenvatting op deze punten wilt ingaan.
EnglishTo sum up: we think that this is an important step in the right direction.
Samenvattend kan ik zeggen dat dit voor ons een belangrijke stap in de goede richting is.
EnglishTo sum up, the process of political transition in Zaire has not so far been satisfactory.
Tot slot, het politieke overgangsproces in Zaïre is tot dusver onbevredigend verlopen.
EnglishMadam President, I have no questions but I would like to sum up by saying thank you.
Mevrouw de Voorzitter, ik heb geen vraag, maar zou nog een woord van dank willen uitspreken.
EnglishTo sum up, I would like to return briefly to the issue of intelligence gathering.
Ter afsluiting wik ik nog een opmerking maken over de inspanningen met betrekking tot informatie.
EnglishTo sum up, I would like to stress one important point, that of new technologies.
In de tweede plaats wil ik nog op een ander belangrijk punt wijzen, en wel de nieuwe technologieën.
EnglishTo sum up, it is an agreement that is sure to enable both sides to make progress for a few years.
Kortom, een akkoord waarmee men van twee kanten best een aantal jaren vooruit kan.
EnglishOne could sum this up by saying that catalytic converters will be compulsory in 2006.
Je kunt kort door de bocht zeggen: katalysator verplicht in 2006.
EnglishTo sum up, then, the opposite of ‘ well-meant’ is ‘ badly done’.
Samenvattend kan ik zeggen: het tegendeel van goed bedoeld is slecht gedaan.
EnglishWell to sum up, it boils down to one thing: Don't negotiate with terrorists.
Het komt op dit ene ding neer: onderhandel niet met terroristen.
EnglishI could sum up my speech in a single word: ‘ yes ’ to Bulgaria.
Men zou mijn bijdrage in één woord kunnen samenvatten: u201Cjau201D tegen Bulgarije.
EnglishTo sum up, the Commission can accept in full Amendments Nos 7, 8, 15, 21, 29, 41, 44 and 48.
Samenvattend: de Commissie steunt de amendementen 7, 8, 15, 21, 29, 41, 44 en 48 volledig.
EnglishTo sum up, we believe that the ball is now in the Croatian court.
Wij vinden dus dat de bal nu in het kamp van de Kroatische regering ligt.
EnglishI will sum up by saying that we, as a group, will be voting in favour of the resolution.
Al met al zullen wij als fractie voor de ontwerpresolutie stemmen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to sum up" in Nederlands

sum zelfstandig naamwoord
up bijvoeglijk naamwoord
up bijwoord
up voorzetsel
Dutch