EN

sum {zelfstandig naamwoord}

volume_up
sum (ook: amount)
This sum was sufficient for the first stage of the Shelter Implementation Plan.
Dat bedrag was voldoende voor de eerste fase van de inkapseling van de reactor.
To this sum we have to add the bilateral contributions of the Member States.
Bij dat bedrag moeten de bilaterale bijdragen van de lidstaten worden opgeteld.
This will involve a very small sum, but it is really extremely important.
Het gaat daarbij om een heel klein bedrag, maar het is wel heel belangrijk.
For here we have the feeling that what you are giving us is not a sum, but a balance.
Want op dat punt hebben wij het gevoel dat hetgeen u ons presenteert geen totaal is maar een saldo.
We are also concerned about the sum which remains for clearance.
Een ander vraagstuk dat ons zorgen baart betreft het totaal van de nog betaalbaar te stellen bedragen.
As I stand here today talking to you guys, I've been running for the grand sum of five years.
Zowaar ik hier vandaag tegen jullie praat ik loop in totaal al 5 jaar.
It has a vision of Europe that goes far beyond the sum of the 15 national realities.
Onze visie op Europa reikt verder dan de som van de vijftien nationale realiteiten.
Adjusted for inflation, it's a decent sum of money for a few minutes of work.
. ~~~ Het is een behoorlijke som voor een paar minuten werk.
EUR 98 million is not an insignificant sum of money in South African terms.
Voor Zuid-Afrika is 98 miljoen euro een niet-onaanzienlijke som geld.
The lump sum payment will continue to be permitted.
Het zal toegestaan blijven het totaalbedrag ineens uit te keren.
This is the second time that the question as to the total sum concerned has gone unanswered.
Dit is de tweede keer dat deze vraag om welk totaalbedrag het hier gaat, niet wordt beantwoord.
Nevertheless, since 1993, the annual number of recovery requests has averaged about 1 000, the total sum claimed amounting to ECU 50 million.
Sedert 1993 worden jaarlijks ongeveer 1000 verzoeken tot invordering van een schuldvordering voor een totaalbedrag van 50 miljoen ecu geformuleerd.
I believe, though, that my government did its sums well and applied to Parliament for aid on that basis.
Maar volgens mij heeft de Portugese regering de juiste rekensom gemaakt en daarom zou ik er dan ook de steun van het Parlement voor willen vragen.
Had that been a deduction made in London and a net sum paid over, the argument would never have arisen.
Als dat rekensommetje in Londen was gemaakt en er een nettobedrag was betaald, was deze discussie nooit ontstaan.
I suggest that Parliament does a few sums one day to work out how much fisheries monitoring costs us.
Ik zou dit Parlement erop willen wijzen dat we misschien ook eens een klein rekensommetje moeten maken van de kosten van de controles.
sum (ook: amount)
sum (ook: amount)
They represent the sum total of a 200-year tradition of fundamental rights in Europe.
Zij zijn de optelsom van 200 jaar traditie in Europa met grondrechten.
Europe adds up to a common interest, not to the sum of 25 national interests.
Europa staat gelijk aan het gezamenlijke belang, en is niet de optelsom van de nationale belangen van 25 lidstaten.
National politicians must allow the Union to become more than just the sum of selfish national concerns.
Nationale politici moeten de Europese Unie meer laten zijn dan de optelsom van nationale egoïsmen.

Voorbeeldzinnen voor "sum" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis sum was sufficient for the first stage of the Shelter Implementation Plan.
Dat bedrag was voldoende voor de eerste fase van de inkapseling van de reactor.
EnglishTo sum up, I am afraid that this directive is not one with which I have sympathy.
Ik vrees ter afronding dat dit geen richtlijn is waar ik veel sympathie voor heb.
EnglishTo sum up, the Commission is able to support a large number of the amendments.
Samenvattend kan de Commissie dus een groot deel van de amendementen overnemen.
EnglishA sum of ECU 400 000 is still in the reserve thanks to the European Parliament.
Dankzij het Parlement bevindt er zich nog een bedrag van 400.000 ecu in de reserve.
EnglishThat is a sum which could not have been obtained from traditional banking sources.
Dit zijn bedragen die nooit uit traditionele bronnen zouden kunnen zijn verkregen.
EnglishTo this sum we have to add the bilateral contributions of the Member States.
Bij dat bedrag moeten de bilaterale bijdragen van de lidstaten worden opgeteld.
EnglishThe Algerians sum up this abhorrent government attitude in a single word: 'hogra '.
Die verfoeilijke overheidshouding vatten Algerijnen in één woord samen: " hogra ".
EnglishI cannot help wondering how much of this sum can be raised by the motorway tolls.
Ik vraag mij werkelijk af hoeveel van dat bedrag autowegentol kan opleveren.
EnglishAdjusted for inflation, it's a decent sum of money for a few minutes of work.
Aangepast voor inflatie. ~~~ Het is een behoorlijke som voor een paar minuten werk.
EnglishThe sum of EUR 200 million proposed by Glenys Kinnock is an absolute minimum.
De 200 miljoen euro die mevrouw Kinnock voorstelt, zijn een absoluut minimum.
EnglishIt has a vision of Europe that goes far beyond the sum of the 15 national realities.
Onze visie op Europa reikt verder dan de som van de vijftien nationale realiteiten.
EnglishThe sum of EUR 44 million has now been proposed as a minimum appropriation.
Daarom stelt de rapporteur voor om minimaal 44 miljoen euro beschikbaar te stellen.
EnglishThe economic policy could then be more than the sum of the 25 constituent parts.
Dan kan het economisch beleid inderdaad meer zijn dan de som van 25 afzonderlijke delen.
EnglishIt is a not inconsiderable sum then, even if we lose nothing in the deal.
Dat is een substantieel bedrag, hoewel we er behoorlijk wat voor terug krijgen.
EnglishThe company ’ s computers were confiscated, as was the sum of EUR 1.2 million.
Naast de computers van het bedrijf werd een som van 1,2 miljoen euro in beslag genomen.
EnglishThe final sum for the Seventh Framework Programme has to be EUR 30 billion.
Het eindbedrag van het zevende kaderprogramma moet dertig miljard euro zijn.
EnglishAnd there are non-zero-sum relationships that maybe people aren't aware of.
Mogelijk zijn er niet-nulsomrelaties waarvan mensen zich misschien niet bewust zijn.
EnglishLet me add, however, that I personally regard that sum as a bare minimum.
Ik wil hier echter bij aantekenen dat dit bedrag voor mij absoluut een minimum is.
EnglishGiven these three considerations, we can sum this reform up as a disaster.
Deze drie feiten opgeteld maken dat we kunnen spreken van een rampzalige hervorming.
EnglishYou have already expressed your desire to set a fixed sum for the 2004 budget.
U hebt reeds een bedrag voor de nieuwe technologieën in de begroting van 2004 vastgelegd.