EN

sulphur {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. scheikunde
Most fiercely debated were the specifications for sulphur and aromatics.
De normen waarover het felst is gediscussieerd zijn die voor zwavel en aromaten.
For sulphur it should be 30 mg/ kg for both petrol and diesel.
Wat zwavel betreft moet dat voor zowel benzine als diesel 30 mg per kilo zijn.
Look at it which way you will, sulphur prevents that.
Hoe men de zaak ook wendt of keert, dat nu wordt juist verhinderd door zwavel.

Voorbeeldzinnen voor "sulphur" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMost fiercely debated were the specifications for sulphur and aromatics.
De normen waarover het felst is gediscussieerd zijn die voor zwavel en aromaten.
EnglishIt is to be decided then whether there can in fact be sulphur-free diesel fuel by 2009.
Dan moeten wij besluiten of dieselbrandstof in 2009 geen zwavel meer mag bevatten.
EnglishMr President, do you know the difference between sulphur dioxide and sulphur trioxide?
Mijnheer de Voorzitter, kent u het verschil tussen zwaveldioxide en zwaveltrioxide?
EnglishInstead, penalty fees ought to be levied on coal for the emissions of sulphur.
Steenkool moet juist worden belast, met heffingen op de zwaveluitstoot.
EnglishRefineries are already subject to strict sulphur dioxide emission limits.
Voor raffinaderijen gelden reeds strikte beperkingen inzake SO2-uitstoot.
EnglishThe phasing-in of zero-sulphur fuels will be complete by 1 January 2009.
De invoering van de zwavelvrije brandstof moet uiterlijk op 1 januari 2009 zijn afgesloten.
EnglishThat is equivalent to between 10 and 15 times Sweden's total output of sulphur emissions.
Dit komt overeen met 10 à 15 keer de totale zwaveluitstoot in Zweden.
EnglishFor sulphur it should be 30 mg/ kg for both petrol and diesel.
Wat zwavel betreft moet dat voor zowel benzine als diesel 30 mg per kilo zijn.
EnglishAs regards gas oil, the Council provides for two stages in reducing sulphur content.
Op het vlak van gasolie voorziet de Raad in twee etappes voor vermindering van het zwavelgehalte.
EnglishFourthly, new car technology is only possible with low sulphur fuels.
Ten vierde: nieuwe automobieltechnologie is alleen mogelijk met laagzwavelige brandstoffen.
EnglishIn the Auto Oil programme we had to reduce sulphur content to values in millionths.
In het autoolieprogramma moeten we de zwavelgehaltes zien te reduceren tot enkele miljoenste delen.
EnglishWe can see that lead and sulphur emissions are gradually disappearing from our cities.
We zien dat loodverontreiniging en zwavelverontreiniging steeds minder voorkomen in onze steden.
EnglishNo exemption is required for so-called sulphur-free diesel.
Er hoeft geen uitzondering gemaakt te worden voor zogeheten zwavelvrije diesel.
EnglishAs regards diesel fuel, the first difficulty lies in the sulphur content.
Bij dieselbrandstof is het grootste probleem het zwavelgehalte.
EnglishThe Industry Committee accepts the desirability of moving to zero sulphur in petrol and diesel.
De Industriecommissie is het ermee eens dat wij naar zwavelvrije benzine en diesel moeten.
EnglishWhere we have greater problems are, firstly, on sulphur dioxide.
Onze grootste problemen betreffen in eerste instantie de zwaveldioxide.
EnglishLet me say this to them: first of all, low sulphur fuels would be more competitive.
Ik wil hen deze boodschap meegeven: ten eerste zullen laagzwavelige brandstoffen concurrentiëler zijn.
EnglishThis concerns the use of SO2, sulphur dioxide, for preservation of dried fruit.
Het gaat hier om het gebruik van SO2, dus van zwaveldioxide voor de conservering van gedroogde vruchten.
EnglishLook at it which way you will, sulphur prevents that.
Hoe men de zaak ook wendt of keert, dat nu wordt juist verhinderd door zwavel.
EnglishThat is why it is so important to phase in zero-sulphur fuels.
Daarom is het ook zo belangrijk dat de zwavelvrije brandstof er komt.

Synoniemen (Engels) voor "sulphur":

sulphur
sulphuric
English
sulphuric acid