EN

suite {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Their presence in the consultation suite is a result of the slings and arrows of outrageous fortune.
Als ze op consultatie komen, is dat eerder een gevolg van de noodlottigheden van het leven.

Voorbeeldzinnen voor "suite" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe have the edit suite booked for noon... so with any luck, we should be done tomorrow afternoon.
We hebben de editruimte om 12 uur... dus met enig geluk zijn we morgenmiddag klaar.
EnglishSo the first thing we need to do with the cognitive suite is to start with training a neutral signal.
Het eerste wat we moeten doen met de cognitieve suite is een neutraal signaal aanleren.
EnglishTheir presence in the consultation suite is a result of the slings and arrows of outrageous fortune.
Als ze op consultatie komen, is dat eerder een gevolg van de noodlottigheden van het leven.
EnglishAdvanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
EnglishThis is an MR suite with a focused ultrasound system.
Dit is een MR-kamer met een systeem van gefocusseerd ultrageluid.
EnglishWithout an international droit de suite, the fact is that the European art market will go offshore.
Zonder een internationaal droit de suite, zal de Europese kunstmarkt zeker uitwijken naar andere landen.
EnglishAnd now, we have an entire suite of tools that are really pretty powerful -- ships, satellites, moorings.
Nu hebben we een volledig gamma aan instrumenten die echt heel krachtig zijn - schepen, satellieten, ligplaatsen.
EnglishAnd this hotel suite is 4,300 square feet.
EnglishI want to present to you a suite of six mycological solutions, using fungi, and these solutions are based on mycelium.
Ik wil u graag zes mycologische oplossingen voorstellen, gebruik makend van schimmels, en deze oplossingen zijn gebaseerd op mycelia.
EnglishI would remind the House that if you look at the market in France alone, 75 % of the droit de suite raised goes to only six families.
Ik wil het Huis erop attenderen dat alleen al op de Franse markt 75 % van de geïnde volgrechten ten goede komt aan slechts zes families.
EnglishMy usual suite, please.
EnglishShe was resuscitated, stabilized, whisked over to a CAT scan suite right next to the emergency room, because they were concerned about blood clots in the lung.
Ze werd gereanimeerd, gestabiliseerd en meegetroond naar een CT-scankamer vlak naast de eerste hulp. ~~~ Ze dachten aan bloedstolsels in de longen.
EnglishBut with the limited time we have available, I'd like to show you the cognitive suite, which is the ability for you to basically move virtual objects with your mind.
Maar gezien de beperkte tijd, zou ik jullie graag de cognitieve suite tonen. ~~~ Die geeft je de mogelijkheid om virtuele objecten te bewegen met je geest.
EnglishMr President, the droit de suite is an unknown legal right in the United Kingdom and we do not believe it is a beneficial addition to our law.
Mijnheer de Voorzitter, het droit de suite is een wettelijk recht dat in het Verenigd Koninkrijk onbekend is en wij denken niet dat het een gunstige aanvulling is op onze wetgeving.
EnglishThe visible projects that I see in my constituency, such as the computer training suite that I launched yesterday, is the human and proactive side of European Union policies.
De zichtbare projecten in mijn kiesdistrict, zoals de computeropleiding die ik gisteren lanceerde, vormen de menselijke en pro-actieve kant van de EUbeleidsmaatregelen.
EnglishI want to use this opportunity to register my dismay that the Commission has failed to provide any analysis or evaluation of the economic impact of droit de suite.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om mijn verbijstering te uiten over het verzuim van de Commissie om een analyse of evaluatie te verschaffen over de economische gevolgen van het droit de suite.
EnglishSeventy per cent of the 'droit de suite ' funds collected in France in 1996 went not to the artists but to the descendants of seven artists, including the relatives of Matisse and Picasso.
Zo ging in 1996 in Frankrijk 70% van de uit het droit de suite voortvloeiende inkomsten niet naar kunstenaars, maar naar de erfgenamen van zeven kunstenaars, waaronder die van Matisse en Picasso.
EnglishI hope that the genius of our great composers enlightens us and that Parliament and the Council can emulate Arthur Rubinstein in the interpretation of this " suite ' which is now beginning.
Laten we daarom hopen dat het genie van onze grote componisten ons verlicht en dat Parlement en Raad inspiratie mogen putten uit Arthur Rubinstein bij de interpretatie van de suite die nu aanvangt.