EN

suitably {bijwoord}

volume_up
suitably (ook: handy)
suitably (ook: handy)
It has become apparent that there is going to be a desperate shortage of suitably qualified IT personnel, not only in the European Union but in other parts of the world.
Het is duidelijk geworden dat er een schrijnend tekort zal zijn aan geschikt IT-personeel, niet alleen in de Europese Unie maar ook in andere delen van de wereld.
If we want to win the people in the detention centres over to our society, then we must admit that most European detention centres are not at present suitably equipped for the task.
Als wij de gevangenen in de maatschappij willen reïntegreren, moeten wij toegeven dat de meeste Europese gevangenissen vandaag niet voor dat doel geschikt zijn.
As far as Amendment No 3 is concerned, the Commission accepts that part relating to the date of application, whereas the part on the revision procedure is not, in its view, suitably worded.
Van amendement 3 aanvaardt de Commissie het deel dat ingaat op de datum van toepassing, maar de passage inzake de revisieprocedure is qua formulering niet erg geschikt.

Voorbeeldzinnen voor "suitably" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishChancellor Kohl made some suitably seasonal remarks about the caravan moving on.
Kanselier Kohl sprak, helemaal in de kerstsfeer, van een karavaan die verder trekt.
EnglishI therefore think that the report before us is already suitably balanced.
Ik denk dan ook dat het voorliggende verslag reeds behoorlijk evenwichtig is.
EnglishWe need more educated, suitably trained workers in all leading-edge sectors.
Wij hebben in alle speerpuntsectoren goed opgeleide en goed geschoolde werkkrachten nodig.
EnglishWhat we need to do is to extend the network of suitably standardised, quality laboratories.
Er moeten echter wel meer laboratoria komen die over de nodige kwaliteit beschikken.
EnglishIt is a matter of urgency to adopt a suitably constructive joint declaration on this subject.
Wij moeten hier hoognodig met een constructieve gemeenschappelijke verklaring komen.
EnglishThe Spanish example, once suitably adapted, could be an interesting base to work from.
Met de nodige aanpassingen zou het Spaanse voorbeeld een interessant uitgangspunt kunnen vormen.
EnglishBut the machinery of codetermination is not suitably regulated and that is not good enough.
Maar het is onaanvaardbaar dat de medezeggenschap niet op een passende manier geregeld wordt.
EnglishDuring the legislative process, we will have to study ways of suitably dealing with this issue.
Tijdens het wetgevingsproces zal voor deze kwestie een passende oplossing moeten worden gevonden.
EnglishI particularly agree with the need for suitably equipped safe havens.
Ik stem vooral in met de noodzaak van vluchthavens, die over de vereiste uitrusting behoren te beschikken.
EnglishThis has been suitably taken up by Mr Koukiadis in his report and I would like to thank him for that.
De heer Koukiadis heeft dit in zijn verslag uitstekend samengevat, en ik wil hem daarvoor danken.
EnglishTherefore, the first thing we have to do is suitably develop the corresponding routes.
Het eerste wat ons derhalve te doen staat, is de betreffende routes op adequate wijze tot ontwikkeling te brengen.
EnglishOne example of this is achieving an institutional balance within which each country is suitably represented.
Zo moet er een institutioneel evenwicht komen waarbinnen elk land afdoende is vertegenwoordigd.
EnglishIt is therefore the wording which has to be adapted and we hope that Parliament will do so suitably.
De redactie moet derhalve aangepast worden en wij hopen dat het Parlement dit op adequate wijze zal doen.
EnglishThere are still many obstacles to overcome to ensure that this policy is suitably implemented on the ground.
Er moeten nog genoeg hindernissen genomen worden voordat dit beleid naar behoren kan functioneren.
EnglishFirst of all, as we enter the information and knowledge society, we shall need suitably qualified employees.
In de eerste plaats hebben wij in de kennis- en informatiemaatschappij gekwalificeerde mensen nodig.
EnglishBut information must be objective and not based on pamphlets or suitably slanted data from the industry.
Informatie moet echter objectief zijn en niet steunen op pamfletten of gekleurde gegevens van de industrie.
EnglishEmployers with the best health and safety standards should be publicly lauded and suitably rewarded.
Werkgevers die de hoogste gezondheids- en veiligheidsnormen hanteren, dienen te worden geprezen en naar behoren te worden beloond.
EnglishMr President-in-Office of the Council, I am confident that this will be tackled in a suitably positive manner under your tutelage.
Ik ben ervan overtuigd dat wij daarin onder leiding van het voorzitterschap van de Raad zullen slagen.
EnglishI believe the European Court of Justice is the one institution that will understand why we should want to keep a suitably close eye on this.
De Europese Rekenkamer zal zeker begrip hebben voor het feit dat wij daar streng op toezien.
EnglishAmendment No 4 is an example of an initiative which would be more suitably included in the White Paper on our Community strategy.
Amendement 4 is een voorbeeld voor een initiatief dat eerder in het Witboek inzake de communautaire strategie op zijn plaats is.

Synoniemen (Engels) voor "suitably":

suitably
suitability
suitable