"to suffice" in het Nederlands

EN

"to suffice" - vertaling Nederlands

EN

to suffice {werkwoord}

volume_up
to suffice (ook: to do the trick)
A straightforward application procedure should suffice.
Men zou in zulke gevallen moeten kunnen volstaan met een simpele melding.
Current allowances barely suffice to offset storage costs and interest.
De huidige vergoedingen volstaan al nauwelijks om de kosten van opslag en rente te compenseren.
I could carry on giving examples, but those will suffice.
Ik zou nog meer voorbeelden kunnen geven, maar deze volstaan.
Merely sending money to these countries will not suffice.
Er alleen geld naar toe sturen, zal niet voldoende zijn.
A universal service would indeed not suffice.
Universele dienstverlening zou inderdaad niet voldoende zijn.
I think that a definition of their mandate by the UN Secretary-General would suffice.
Mijns inziens zou een definitie van hun taak door de secretaris-generaal van de VN voldoende zijn.
Finally, I would like to point out to the Commissioner that standardisation alone does not suffice.
Tenslotte zou ik de commissaris er op willen wijzen dat normstelling alleen niet voldoet.
An indication of components, summarised according to category and listed by descending order of percentage weight, would not, in our view, suffice for this purpose.
Het voldoet naar onze mening niet om de ingrediënten slechts samengevat per categorie en naar afnemend gewichtsaandeel te rangschikken.
In exactly the same way, the criteria of the EU Drinking Water Directive must suffice for the water which has to be used in the preparation of fruit juice.
In dezelfde mate moeten de criteria van de Europese drinkwaterrichtlijn voor het water dat voor de bereiding van vruchtensappen nodig is, toereikend zijn.
However, punishment alone will not suffice.
Straffen alleen is echter niet toereikend.
Nevertheless, they do not suffice to explain the unfortunately chronic weakness in the Bulgarian economy in general, and in agriculture in particular!
Maar deze argumenten zijn niet toereikend om de, helaas chronisch zwakke economie van Bulgarije in het algemeen, en van de landbouw in het bijzonder, te verklaren.
In exactly the same way, the criteria of the EU Drinking Water Directive must suffice for the water which has to be used in the preparation of fruit juice.
In dezelfde mate moeten de criteria van de Europese drinkwaterrichtlijn voor het water dat voor de bereiding van vruchtensappen nodig is, toereikend zijn.

Voorbeeldzinnen voor "to suffice" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSuffice it to say at this juncture that I very much welcome both these reports.
Sta mij echter toe hier op te merken dat ik met beide verslagen erg blij ben.
EnglishWhat is more, who would support it given that EU support alone would not suffice?
De steun van de Europese Unie alleen is zonder enige twijfel ontoereikend.
EnglishNumerous efforts have, of course, been made, but I do not think that they suffice.
Er is reeds vrij veel ondernomen, maar toch volstaat dat volgens mij niet.
EnglishWell, suffice it to say it's not all like that, but that's part of it.
Wel, het volstaat te zeggen dat het niet altijd zo gaat, maar dat is een stukje.
EnglishWell let it suffice to say that we felt a bit overwhelmed with testosterone.
Laat ik me beperken door te zeggen dat we ons nogal overrompeld voelden door testosteron.
EnglishIt will suffice to consider the example of our shared external frontier.
Denk bijvoorbeeld maar eens aan het vraagstuk van de gemeenschappelijke buitengrenzen.
EnglishSuffice to say that this directive fully simplifies all the current formalities.
Het volstaat te zeggen dat deze richtlijn alle bestaande formaliteiten drastisch vereenvoudigt.
EnglishSuffice to say it's like -- it's not the prettiest picture of sustainable farming.
Je begrijpt, het is niet het beste voorbeeld van duurzame landbouw.
EnglishI shall make no bones about this: a letter does not suffice as notice of intent.
Ik ben heel flexibel, maar een brief als aankondiging van beleidsmaatregelen is toch te weinig.
EnglishWe hope that that will suffice for a coherent health protection policy.
Wij hopen dat dat voldoende is voor een coherent beleid inzake de gezondheidsbewaking.
EnglishSuffice to look at the of the past few weeks, but also Friday ’ s.
Zie hiervoor bijvoorbeeld de van de afgelopen weken, maar ook de van vrijdag.
EnglishSuffice to think of the possible fulfilment of Turkey's European aspirations.
Denk aan de eventuele vervulling van Turkijes Europese aspiraties.
EnglishBut one speech will not suffice to set aside years of suspicion.
Maar één toespraak is niet voldoende om jaren van wantrouwen te doen vergeten.
EnglishIn many cases local knowledge can suffice to protect consumers.
In veel gevallen volstaat plaatselijke kennis om de consumenten te beschermen.
EnglishWill a majority of eight votes suffice or will a different majority be needed?
Volstaat daarvoor een meerderheid van acht stemmen of is daarvoor een andere meerderheid vereist?
EnglishThis state of affairs should itself suffice to condemn the treaty.
Dit feit alleen al zou de veroordeling van dit Verdrag moeten meebrengen.
EnglishThe two readings in each institution suffice to reach agreement.
De twee lezingen in beide instellingen zijn voldoende om tot overeenstemming te komen.
EnglishI think that a definition of their mandate by the UN Secretary-General would suffice.
Mijns inziens zou een definitie van hun taak door de secretaris-generaal van de VN voldoende zijn.
EnglishSuffice it to say for now that I prefer my Wikipedia stir-fried with pimentos.
Laat het voor nu genoeg zijn dat ik zeg dat ik mijn wikipedia het liefst geroerbakt heb met pepertjes.
EnglishCurrent allowances barely suffice to offset storage costs and interest.
De huidige vergoedingen volstaan al nauwelijks om de kosten van opslag en rente te compenseren.