"subversive" in het Nederlands

EN

"subversive" - vertaling Nederlands

EN

subversive {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
subversive
This statement was sufficiently subversive in Laos to incur a draconian sentence.
Deze verklaring was in Laos al voldoende subversief om een draconisch vonnis te vellen.
To my Eurosceptic friends, I say that this is not some subversive plot.
Tegen mijn vrienden eurosceptici wil ik zeggen dat dit geen subversief complot is.
They're a bit subversive in what they do.
Ze zijn nogal subversief in wat ze doen.

Voorbeeldzinnen voor "subversive" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe latter is done under the veiled indictment of subversive activities.
Dat laatste gebeurt onder de verhullende aanklacht van subversieve activiteiten.
EnglishThis statement was sufficiently subversive in Laos to incur a draconian sentence.
Deze verklaring was in Laos al voldoende subversief om een draconisch vonnis te vellen.
EnglishTo my Eurosceptic friends, I say that this is not some subversive plot.
Tegen mijn vrienden eurosceptici wil ik zeggen dat dit geen subversief complot is.
EnglishThe official reason given for his imprisonment was subversive propaganda.
De officiële reden voor zijn detentie was subversieve propaganda.
EnglishThis draft contains a whole litany of proposals, each more pro-immigration and subversive than the one before.
Deze tekst bevat een hele waslijst uiterst immigratiebevorderende en ondermijnende voorstellen.
EnglishCubans who did nothing other than exercise their right to free speech were charged with subversive activities.
Cubanen die niets anders deden dan hun recht op vrije meningsuiting uitoefenen, werden subversieve activiteiten ten laste gelegd.
EnglishThey're a bit subversive in what they do.
EnglishMr President, I may have been accused of being subversive, but other people appear to disregard the Rules of Procedure.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben misschien een subversief element maar iemand anders kent waarschijnlijk het Reglement niet.
EnglishOver 100 Tibetan religious leaders are being held in Chinese prisons on charges of subversive activity.
Meer dan honderd Tibetaanse religieuze leiders zitten vast in Chinese gevangenissen op beschuldiging van gezagsondermijnende activiteiten.
EnglishThis reform is a good illustration of the subversive technique whereby a series of small steps can finally bring about the grand plan.
Deze hervorming toont goed aan welke techniek hier wordt gevolgd: eerst een voet tussen de deur en dan de rest.
EnglishWe therefore view with the greatest concern the creation of the law to combat subversive activities in Hong Kong.
Het is dan ook met de grootste ongerustheid dat wij de wet ter bestrijding van ondermijnende activiteiten in Hongkong tot stand zien komen.
EnglishCreativity is regarded as subversive, and writers themselves are suspect, except of course for those in charge of indoctrination.
Scheppende kunst wordt beschouwd als subversief en de schrijvers zelf zijn verdacht, behalve natuurlijk degenen die voor de indoctrinatie moeten zorgen.
EnglishAt the same time, the European Parliament turns a blind eye to decades of subversive activity by the USA and the criminal embargo.
Tegelijk sluit het Europees Parlement de ogen voor het feit dat de VS al decennia lang proberen het systeem omver te werpen en een misdadig embargo in stand houden.
EnglishI myself believe that we should place no trust in a power which is so unsure of itself that it is capable of condemning love as some kind of subversive act.
Ik meen dat wij geen enkel vertrouwen mogen stellen in een regime dat zo onzeker is van zichzelf dat het de liefde als subversieve activiteit veroordeelt.
EnglishIs anyone prepared to sacrifice trade contracts with China in exchange for the release of Tibetan monks imprisoned for alleged subversive activities?
Is er iemand bereid een handelscontract te laten schieten voor de bevrijding van Tibetaanse monniken, die in de gevangenis zitten voor zogenaamde subversieve activiteiten?
EnglishEarlier, I heard Mrs Boumediene-Thiery use a rather subversive term - which is a great credit to you, Mrs Boumediene-Thiery - but we could have a fundamental difference of opinions.
Ik hoorde daarnet mevrouw Boumedienne een nogal subversieve term gebruiken - met alle respect, mevrouw, maar we kunnen fundamenteel van mening verschillen.
EnglishMr President, I have noticed with some degree of satisfaction that the subversive action staged by some of the Members with a view to sabotaging procedures has ground to a halt.
Mijnheer de Voorzitter, ik stel met enig genoegen vast dat de subversieve actie van sommige van onze collega's om de werkzaamheden te verstoren, is stilgevallen.
EnglishIf they opted in to get mailings from subversive political movements they could find themselves attracting unwarranted surveillance from the police, for instance.
Als zij er voor gekozen hebben mailings te ontvangen van subversieve politieke groeperingen, zouden zij bijvoorbeeld ten onrechte in de gaten kunnen worden gehouden door de politie.
EnglishWe should therefore regard those who contest the legitimacy of President Gbagbo as subversive elements and the Ivorian government is entitled to take this into account.
Wij zijn dus verplicht om degenen die de legitimiteit van president Gbagbo betwisten als subversieve elementen te beschouwen, en de Ivorese regering heeft het volste recht dit in aanmerking te nemen.

Synoniemen (Engels) voor "subversive":

subversive
subversion