"subversion" in het Nederlands

EN

"subversion" - vertaling Nederlands

EN

subversion {zelfstandig naamwoord}

volume_up
subversion (ook: overthrow)
So that is an example, both of wisdom in practice and the subversion of wisdom by rules that are meant, of course, to make things better.
Dat is een voorbeeld van zowel praktische wijsheid als wel de omverwerping van wijsheid door de regels die, uiteraard, bedoeld zijn om de dingen beter te maken.
Pro-democracy campaigners and political activists are often detained without charge and, in some cases, charged with inciting subversion.
Pro-democratische en politieke activisten worden vaak zonder aanklacht vastgehouden en in enkele gevallen worden ze zelfs beschuldigd van het aanzetten tot omverwerping van de staat.

Voorbeeldzinnen voor "subversion" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe positions we advocate have nothing to do with subversion.
Onze benadering heeft niets uit te staan met subversie.
EnglishAccording to our figures, at least 100 individuals were arbitrarily arrested and are now facing prosecution under the anti-subversion law.
Volgens de ons bekende cijfers zijn er tenminste 100 personen willekeurig gearresteerd die vallen onder de anti-subversiewet.
EnglishThe army and the police dealt with terrorism and the violence of subversion with warlike methods and every type of regrettable abuse.
Het leger en de politie gaan het terrorisme en het geweld met oorlogsmethodes te lijf, wat gepaard gaat met betreurenswaardige misbruiken.
EnglishSo that is an example, both of wisdom in practice and the subversion of wisdom by rules that are meant, of course, to make things better.
Dat is een voorbeeld van zowel praktische wijsheid als wel de omverwerping van wijsheid door de regels die, uiteraard, bedoeld zijn om de dingen beter te maken.
EnglishDemands to wear the Muslim headscarf and to have halal menus in school canteens represent the early stages of this process of subversion.
De eisen rond het dragen van de islamitische hoofddoek en de beschikbaarheid van halal eten in schoolkantines vormen de eerste stappen van dit omverwerpingsproces.
EnglishThis is a case of open intervention in the internal affairs of this country, incitement to subversion and paving the way for military intervention.
Dit is een openlijke inmenging in de interne aangelegenheden van dit land, een aansporing tot ondermijnende activiteiten en de wegbereiding voor militaire interventie.
EnglishPro-democracy campaigners and political activists are often detained without charge and, in some cases, charged with inciting subversion.
Pro-democratische en politieke activisten worden vaak zonder aanklacht vastgehouden en in enkele gevallen worden ze zelfs beschuldigd van het aanzetten tot omverwerping van de staat.
EnglishIt would be possible to carry out " subversion " in the best sense of the word, and to get information to the citizens of North Korea so that they did not feel isolated.
Enige vorm van ondermijning van het regime moet mogelijk zijn en de Raad moet de burgers van Noord-Korea van informatie voorzien, zodat ze zich minder geïsoleerd voelen.
EnglishI am the most ardent campaigner for respect for human rights, but not where this is a cover for subversion or where extremists masquerade under a human rights placard.
Ik ben een ijverig voorvechter voor de mensenrechten, maar niet als deze strijd een dekmantel is voor subversieve praktijken of als extremisten zich achter de mensenrechten verschuilen.
EnglishNor is it up to us, as advocated by the report, either to encourage the opposition or any political party whatsoever or, in fact, to turn NGOs into instruments for use in subversion operations.
Het is evenmin onze taak de oppositie of om het even welke politieke partij aan te moedigen, noch ngo's in feite te gebruiken voor ondermijningsdoeleinden, zoals in het verslag wordt aanbevolen.

Synoniemen (Engels) voor "subversion":

subversion
subversive